Begroting 2018

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners (vanaf 2016 prognose)

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal inwoners

200.459

201.270

202.632

203.717

204.804

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

19,2%

18,8%

18,6%

18,6%

18,5%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

68,8%

69,1%

68,9%

68,7%

68,4%

% ouderen (65 jaar en ouder)

11,8%

12,1%

12,5%

12,7%

13,0%

Bevolkingsprognose

2020

2025

2030

2035

Aantal inwoners

209.914

217.884

222.869

225.960

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

18,6%

17,6%

17,2%

17,0%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

68,2%

67,8%

67,2%

66,7%

% ouderen (65 jaar en ouder)

13,5%

14,6%

15,6%

16,3%

Sociaal-economische gegevens 

2014

2015

2016

2017

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)

867

869

879

-

Beroepsbevolking (15 - 64 jaar)

151.860

151.891

154.423

-

% arbeidsongeschiktheid

5,9%

5,9%

-

-

% werkloosheid 

9,9%

10,5%

9,1%

-

% WW-uitkeringen

3,2%

3,2%

-

-

% huishoudens met een bijstandsuitkering

8,3%

8,5%

8,6%

-

Ruimtelijke kerngegevens 
(vanaf 2017 prognose)

2014

2015

2016

2017

2018

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.369

8.375

8.375

10.146

10.146

% binnenwater

5,5%

5,5%

5,5%

7,3%.

7,3%

% Functiemenging*

57,3%

57,4%

57,4%

-

-

Lengte van de wegen (km)

603

607

607

607

607

* Functiemenging: weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van
50 zijn er evenveel woningen als banen (beschikbaar tot en met 2016).

Woningvoorraad

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal woningen

97.031

97.905

99.250

101.278

103.000

% huurwoningen

47%

49%

49%

52%

53%

% koopwoningen

53%

51%

51%

48%

47%

Gemiddelde WOZ-waarde (euro's)

15.204

14.230

14.641

15.587

16.500

Financieel (in euro's)

2015
(rekening)

2016
(rekening)

2017
(begroting)

2018
(begroting)

Totaal lasten

1.112.819.000

1.017.375.095

940.166.829

954.945.000 

Rekeningresultaat

36.049.000

53.555.000

-

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

34.307.000

38.720.000

33.092.000

40.478.000 

Ratio weerstandsvermogen

95%

99%

97%

107%

Inkomsten gemeentefonds

439.296.000

453.884.000

439.362.000 

466.417.000

Opbrengst belastingen (totaal)

70.967.000

73.430.000

 75.333.000

78.428.000

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

60.087.000

61.837.000

 62.672.000

65.724.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

96.000

94.000

73.000

76.000

Opbrengst hondenbelasting

853.000

854.000

868.000

897.000

Opbrengst logiesbelasting

1.153.000

1.310.000

1.167.000 

1.317.000

Opbrengst precariobelasting

580.000

758.000

668.000 

653.000

Opbrengst parkeerbelasting

8.198.000

8.577.000

9.267.000 

9.761.000