Begroting 2018

Overzichten

Toelichting kostencategorieën

Baten
Doorbelasting overhead en projecten: De opbrengst van interne doorbelasting van overhead en de doorbelasting vanuit projecten.
Werken derden: De vergoedingen die de gemeente ontvangt voor opdrachten/taken die zij voor andere partijen uitvoert.
Bijdrage andere overheidslagen: de bijdragen die de gemeente ontvangt van het Rijk, de Provincie of andere gemeenten voor het uitvoeren van haar taken.
Reservemutaties: De onttrekkingen aan de reserves.
Belastingen, leges en heffingen: de opbrengsten van de belastingen, leges en heffingen die geheven worden bij burgers en bedrijven.
Overig: Alle overige baten die niet vallen onder de andere categorieën.

Lasten
Salarissen en sociale lasten: betaalde salarissen van personeel in dienst van de gemeente Groningen.
Goederen en diensten: aankopen van goederen en diensten bij derden.
Subsidies en overdrachten: de door de gemeente verstrekte subsidies en betalingen die de gemeente doet aan andere overheden, instellingen, burgers of markpartijen waar geen directe prestatie tegenover staat.
Kapitaallasten: rente en afschrijvingen van de investeringen van de gemeente.
Apparaatskosten: overhead en verrekeningen.
Reservemutaties: toevoegingen aan de reserves.
Sociale uitkeringen & verstrekkingen: door de gemeente verstrekte sociale uitkeringen en voorzieningen.
Overig: Alle overige lasten die niet vallen onder de andere categorieën.