Begroting 2018

Integraal gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Samen met het wijkwethouderschap is dit een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de wijkspecifieke opgaven en daarmee aan de ontwikkeling van de Stad. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners in buurt of wijk. In aansluiting hierop experimenteren we in overleg met de raad met nieuwe vormen van zeggenschap vanuit de wijk. Activiteiten elders in deze begroting die passen bij deze aanpak hebben we gemarkeerd met .

Gebiedsgericht werken betekent dat we niet overal hetzelfde doen. De bewoners en de karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, initiatieven en activiteiten vormen telkens het vertrekpunt. Elk gebied (stadsdeel, wijk en buurt) is immers anders. In sommige wijken gaat veel vanzelf en zorgen bewonersinitiatieven voor een positieve ontwikkeling van de wijk. In andere wijken is meer aandacht nodig en nemen we een actievere rol. Dit sluit nauw aan bij de impulsen die we willen geven aan de wijkvernieuwing, samen met de corporaties en andere partijen in de wijk.

Ons uitgangspunt is dat Groningen een ongedeelde, inclusieve stad wil blijven. Onder de titel 'prioritaire wijken' hebben we met de woningbouwcorporaties afgesproken om te komen tot een gelijktijdige, gezamenlijke inzet op verbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving in onze wijken. We starten met een gezamenlijke aanpak voor Beijum, Indische Buurt/De Hoogte, De Wijert-Noord en Selwerd, met de bedoeling om dit later uit te breiden naar andere wijken met een hoog corporatief bezit. Corporaties, gemeente en andere partijen hebben binnen deze wijkvernieuwing oog voor andere thema’s, zoals duurzaamheid, preventie/gezondheid en participatie. Een sterke verbinding tussen fysieke ingrepen en de sociale programma’s is daarbij cruciaal.

Opbouw paragraaf
Deze paragraaf kent een algemeen en een gebiedsspecifiek deel. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de stad en beschrijven we de inzet van een aantal stadsbrede budgetten, voor specifieke thematische opgaven in de wijk. Daarna benoemen we per gebied specifieke wijkopgaven en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma.

Dit gebiedsprogramma is opgesteld in overleg met de wijk en in een gezamenlijk proces met de stedelijke programma’s. Deze werkwijze heeft een verdieping opgeleverd van de kennis over de wijken in de gemeentelijke organisatie. Deze werkwijze is een noodzakelijke ontwikkeling die we de komende jaren verder willen ontwikkelen. Hierin is de gebiedsopgave de cruciale factor voor het integrale gebiedsgerichte werken. Het mobiliseert organisatiekennis om gericht te kunnen werken aan de opgaven in de wijk. Vakwethouder en stedelijke programma’s zullen daardoor gebiedsgerichter opereren. Daarmee kan de samenloop van programma’s leiden tot meer efficiëntie in de organisatie en een effectievere rol van de gemeente in de wijken.

We onderscheiden vijf gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost en West. De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Programma 12 College en Raad. Daarnaast maken we de inzet van stedelijke programma’s in deze gebieden inzichtelijker. Deze worden per gebied aangeduid met een *. En daarom overstijgen de bedragen de financiële grondslag van Programma 12. Vaak is hier sprake van cofinanciering tussen het gebiedsteam en het stedelijk programma. Het laat een gebiedsgerichtere inzet van stedelijke programma’s zien en maakt duidelijker wat de gemeente in een gebied van plan is in 2018.  

 

Gemeente Groningen, indeling in vijf gebieden, inclusief de grenscorrectie Meerstad per 01-01-2017