Begroting 2018

Overzichten

Subsidies en inkomensoverdrachten


Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Begroting 2017

Begroting 2018

01.1 Werk en activering

6.316

6.017

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

166.705

168.583

02.1 Groningen Kennisstad

841

861

02.2 Aantrekkelijke stad

1.381

1.383

02.3 Bedrijvige stad

650

650

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

4.138

4.218

03.1 Onderwijskansen

9.267

8.337

03.2 Voorkomen schooluitval

1.488

1.488

04.1 Sociaal klimaat

19.568

19.181

04.2 Passende ondersteuning en zorg

163.007

173.014

05.1 Sportieve infrastructuur

883

881

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.287

1.224

06.1 Culturele infrastructuur

9.557

9.597

06.2 Deelname aan cultuur

15.145

15.231

07.1 Fiets

0

0

07.2 Openbaar vervoer

159

159

07.3 Auto

0

0

07.4 Parkeren

0

0

07.5 Verkeersveiligheid

0

0

07.6 Overig verkeer

2

2

08.1 Gezinnen

291

291

08.2 Jongerenhuisvesting

0

0

08.3 Wonen en zorg

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

0

0

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

0

0

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

115

115

08.7 Overig wonen

71

71

09.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

243

243

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

3.640

3.593

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

0

0

10.3 Integriteit en veiligheid

0

0

10.4 Fysieke veiligheid

15.304

16.217

11.1 Publieke dienstverlening

1.616

1.467

11.2 Communicatie met de burger

0

0

12.1 College en Raad

636

562

12.2 Gebiedsgericht werken

285

300

14.1 Overhead en ondersteun. organisa

3

3

Hulpkostenplaatsen

2.250

2.208

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

424.879

435.927