Begroting 2018

EMU-saldo

 

 Omschrijving

2017

2018

2019

Bedragen x 1.000 euro

Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2018

Volgens meerjarenraming in begroting 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-42.944

-33.618

-18.894

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

40.195

41.050

43.874

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

4.746

5.320

2.892

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

63.043

115.209

29.855

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

56.823

17.937

15.475

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

46.495

18.386

18.156

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

4.125

6.065

700

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-75.499

-108.073

-2