Begroting 2018

Overzichten

Kapitaallasten

(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijvingen
2018

Toegerekende
rente

Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

 Bijdrage activa van derd

154

88

241

Materiële vaste activa

40.896

22.268

63.164

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

0

380

380

Uitgezette leningen

0

7.031

7.031

Totaal

41.050

29.767

71.128