Begroting 2018

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een uitgangspunt in alles wat we doen”, schreven we in ons coalitieakkoord. Daarom geven we duurzaamheid een prominente rol in ons beleid.
In 2035 zijn we een energie-neutrale stad. Dat is de opgave waaraan we ons blijven committeren, ook in 2018. De afgelopen twee jaar hebben we daartoe gericht geïnvesteerd in een routekaart en een energiemonitor. Door middel van een routekaart hebben we zicht op de grootscheepse maatschappelijke veranderingen die nodig zijn in de komende decennia en werken we samen met een groot aantal maatschappelijke partners, die gezamenlijk het verschil kunnen maken.

In het eerste deel van deze paragraaf geven we aan hoe we in 2018 via meerdere sporen, verder werken aan opschaling van de energietransitie. Het tweede deel van deze paragraaf benoemt hoe duurzaamheid op verschillende vlakken in ons reguliere beleid een rol speelt. Aan de borging van duurzaamheid in de verschillende programma’s zullen wij meer aandacht besteden. Wij denken daarbij aan een organisatiebrede aanpak, met gerichte sessies over duurzaamheid per beleidsterrein. De volgende projecten zijn in voorbereiding, of deels al in gang gezet:

  • Duurzaamheid bij inkoop;
  • Duurzaam grond-, weg- en waterbouw;
  • Duurzame gebiedsontwikkeling;
  • Benchmark duurzaamheid.