Begroting 2018

Financieel meerjarenbeeld

Bij de voorjaarsbrief 2017 hebben we het meerjarenbeeld voor de jaren 2018-2021 gepresenteerd. Het meerjarenbeeld is geactualiseerd in deze begroting naar aanleiding van aanvullende informatie over de ontwikkeling van de algemene uitkering, cao ontwikkelingen en een ontwikkeling in de bijdrage aan de VNG. De ontwikkeling van het meerjarenbeeld is als volgt:

2018

2019

2020

2021

Meerjarenbeeld Voorjaarsbrief 2017

6.043

6.060

7.318

11.723

Ontwikkelingen:

1. Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering VNG

-283

-283

-283

-283

2. Cao gemeenten

-1.673

-1.898

-1.888

-1.878

3. September circulaire

1.460

541

503

581

Saldo meerjarenbeeld begroting 2018

5.547

4.420

5.650

10.143

In het actuele meerjarenbeeld is sprake van een plus van 5,5 miljoen euro in 2018. Ten opzichte van de stand bij de voorjaarsbrief 2017 betekent dit een nadeel van 0,5 miljoen euro. In 2019, 2020 en 2021 verslechtert het meerjarenbeeld met respectievelijk 1,6 miljoen euro, 1,7 miljoen euro en 1,6 miljoen euro. De verschillen worden onderstaand toegelicht.

Verklaring verschillen

1. Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering VNG
Gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met 2017 door een rechtstreekse uitname uit het gemeentefonds door de VNG (na goedkeuring ervan door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG).

In de meicirculaire 2017 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds omdat deze uitname voor de VNG niet meer is toegestaan. Bij de ALV van de VNG is besloten vanaf 2018 alle gemeenten te gaan factureren naar rato van het inwonertal voor de financiering van de gezamenlijke activiteiten.
De vastgestelde bijdrage voor 2018 valt voor Groningen 283 duizend euro hoger uit dan het bedrag dat via de meicirculaire 2017 via het gemeentefonds beschikbaar is gekomen. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze aanvullende bijdrage jaarlijks gelijk blijft. De VNG legt jaarlijks aan alle gemeenten verantwoording af over de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de ALV.

2. Cao gemeenten/ Nominale compensatie
Op 4 juli 2017 is een principeakkoord gesloten over de Cao gemeenten. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot en met 1 januari 2019. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen. In het akkoord is een salarisverhoging afgesproken van 1,0% per 1 augustus 2017, een verhoging van het Individuele Keuzebudget (IKB) met 0,5% per 1 december 2017, een salarisverhoging van 1,5% per 1 januari 2018 en een verhoging van het IKB met 0,25% per 1 juli 2018. De salarisverhoging valt hoger uit dan waar in het meerjarenbeeld bij de Voorjaarsbrief 2017 rekening is gehouden. Daarnaast blijkt op basis van informatie vanuit het CPB de prijsmutatie voor 2018 0,2% lager uit te vallen dan eerder geraamd. Deze ontwikkelingen leiden per saldo tot een hoger benodigd bedrag ter compensatie van nominale ontwikkelingen. In 2018 leidt dit tot een nadeel van 2,2 miljoen euro, vanaf 2019 leidt het tot een nadeel van 2,5 miljoen euro. Het percentage voor de nominale ontwikkeling komt voor de jaarschijf 2018 uit op 3,21% (bij de Voorjaarsbrief 2017 was dit 2,08%).
Bovenstaande ontwikkelingen hebben doorwerking naar het percentage waarmee de tarieven worden gecorrigeerd voor nominale ontwikkelingen. Bij de Voorjaarsbrief 2017 is dit percentage bepaald op 2,73%. Dit percentage wordt bijgesteld naar 3,57%. Dit leidt tot een hogere opbrengst uit tarieven (met name OZB) van 527 duizend euro in 2018, oplopend tot 622 duizend euro in 2021.

Per saldo ontstaat er een nadeel van 1,673 miljoen euro in 2018 oplopend tot 1,878 miljoen euro vanaf 2021.

3. Septembercirculaire 2017
Dinsdag 19 september 2017 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire 2017 gemeentefonds verschenen. De effecten van deze circulaire zitten verwerkt in het meerjarenbeeld 2018-2021. De inkomsten vanuit het gemeentefonds vallen de komende jaren structureel hoger uit dan eerder verwacht op basis van de meicirculaire 2017. Dit wordt voor 2018 grotendeels verklaard door een hogere accresontwikkeling die volgt uit de miljoenennota 2018 van het Rijk. De hogere uitkering vanaf 2019 wordt met name verklaard door een gestegen uitkeringsbasis (aantal inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers, en dergelijke).