Begroting 2018

Overzichten

Begroting op taakveld

Begroting op taakveld
(bedragen x 1.000 euro)

2018

2019

2020

2021

01 Bestuur

5.630

5.672

5.738

5.743

Lasten

5.637

5.679

5.745

5.750

Baten

7

7

7

7

010 Mutaties reserves

-50.692

-11.852

-6.280

1.490

Lasten

20.900

11.443

14.433

14.593

Baten

71.591

23.294

20.712

13.103

02 Burgerzaken

4.539

5.348

4.396

5.046

Lasten

8.582

9.390

8.439

9.089

Baten

4.042

4.042

4.042

4.042

04 Overhead

88.958

82.587

85.011

85.367

Lasten

96.623

90.246

92.708

93.101

Baten

7.665

7.659

7.697

7.734

05 Treasury

14.403

-9.853

-3.873

-3.702

Lasten

54.106

35.143

34.254

32.631

Baten

39.703

44.996

38.127

36.333

061 OZB woningen

-44.945

-46.430

-48.035

-49.503

Lasten

3.893

3.893

3.733

3.733

Baten

48.838

50.323

51.768

53.236

062 OZB- niet woningen

-15.915

-15.865

-15.815

-15.765

Lasten

1.041

1.091

1.141

1.191

Baten

16.956

16.956

16.956

16.956

063 Parkeerbelasting

-6.355

-6.361

-6.361

-6.361

Lasten

1.991

1.985

1.985

1.985

Baten

8.346

8.346

8.346

8.346

064 Belastingen Overig

-1.305

-1.322

-1.338

-1.355

Lasten

331

331

331

331

Baten

1.636

1.653

1.669

1.686

07 Algemene uitkering en overige

-466.417

-472.827

-478.375

-483.404

Baten

466.417

472.827

478.375

483.404

08 Overige baten en lasten

4.906

5.209

838

212

Lasten

13.989

14.744

10.136

9.510

Baten

9.083

9.536

9.299

9.299

11 Crisisbeheersing en Brandweer

16.336

16.620

16.923

16.927

Lasten

17.191

17.475

17.778

17.782

Baten

855

855

855

855

12 Openbare orde en Veiligheid

2.733

3.202

3.202

3.202

Lasten

3.201

3.670

3.670

3.670

Baten

468

468

468

468

21 Verkeer en vervoer

26.678

27.343

27.287

26.969

Lasten

30.039

30.702

30.646

30.328

Baten

3.361

3.359

3.359

3.359

22 Parkeren

2.461

4.095

3.601

3.601

Lasten

11.670

13.303

12.810

12.809

Baten

9.208

9.208

9.208

9.208

24 Economische Havens en waterweg

784

784

785

782

Lasten

1.010

1.010

1.010

1.008

Baten

226

226

226

226

25 Openbaar vervoer

1.570

1.572

1.574

1.574

Lasten

1.570

1.572

1.574

1.574

31 Economische ontwikkeling

5.975

6.063

6.163

4.787

Lasten

6.853

6.936

7.036

5.610

Baten

878

873

873

823

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.807

10.353

10.353

10.353

Lasten

10.877

11.423

11.423

11.423

Baten

1.070

1.070

1.070

1.070

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.999

1.993

1.991

1.989

Lasten

2.851

2.845

2.843

2.841

Baten

852

852

852

852

34 Economische promotie

-20

-17

-12

-11

Lasten

1.298

1.301

1.306

1.307

Baten

1.318

1.318

1.318

1.318

42 Onderwijshuisvesting

10.466

10.465

10.672

10.856

Lasten

10.998

10.997

11.205

11.389

Baten

533

533

533

533

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

13.923

13.873

14.014

14.161

Lasten

20.953

20.933

21.074

21.221

Baten

7.030

7.060

7.060

7.060

51 Sportbeleid en activering

1.016

1.017

1.016

1.016

Lasten

1.024

1.023

1.021

1.021

Baten

8

6

5

5

52 Sportaccommodaties

12.075

12.178

12.305

12.448

Lasten

18.495

18.598

18.725

18.868

Baten

6.420

6.420

6.420

6.420

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

16.016

16.060

16.199

16.340

Lasten

24.535

24.598

24.738

24.879

Baten

8.518

8.538

8.538

8.538

54 Musea

15.930

15.972

16.004

16.037

Lasten

15.941

15.982

16.014

16.047

Baten

10

10

10

10

55 Cultureel erfgoed

529

529

529

529

Lasten

537

537

537

537

Baten

8

8

8

8

56 Media

0

0

0

0

Lasten

45

45

45

45

Baten

45

45

45

45

57 Openbaar groen en (openlucht)

19.825

22.160

22.135

22.736

Lasten

21.678

24.013

23.987

24.588

Baten

1.853

1.853

1.853

1.853

61 Samenkracht en burgerparticipa

20.509

20.722

20.933

20.952

Lasten

22.206

22.419

22.630

22.650

Baten

1.698

1.698

1.698

1.698

62 Wijkteams

13.932

14.332

14.332

13.332

Lasten

20.314

20.714

20.714

19.714

Baten

6.382

6.382

6.382

6.382

63 Inkomensregelingen

34.744

26.030

26.509

27.112

Lasten

188.270

179.292

179.771

180.374

Baten

153.527

153.262

153.262

153.262

64 Begeleide participatie

25.834

24.530

23.282

22.321

Lasten

32.634

31.210

30.024

29.125

Baten

6.800

6.681

6.742

6.804

65 Arbeidsparticipatie

22.894

23.415

23.124

22.960

Lasten

23.679

24.200

23.909

23.745

Baten

785

785

785

785

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.484

4.484

4.484

4.484

Lasten

4.543

4.543

4.543

4.543

Baten

59

59

59

59

671 Maatwerkdienstverlening 18+

30.675

29.262

29.332

29.264

Lasten

33.886

32.473

32.543

32.475

Baten

3.211

3.211

3.211

3.211

672 Maatwerkdienstverlening 18-

58.421

58.235

58.284

58.266

Lasten

58.421

58.235

58.284

58.266

681 Geëscaleerde zorg 18+

78.431

79.842

78.495

78.519

Lasten

82.445

83.856

82.508

82.533

Baten

4.014

4.014

4.014

4.014

71 Volksgezondheid

6.167

6.242

6.357

6.473

Lasten

35.319

35.454

35.569

35.685

Baten

29.152

29.212

29.212

29.212

72 Riolering

-252

428

844

1.112

Lasten

16.133

16.814

17.229

17.497

Baten

16.386

16.386

16.386

16.386

73 Afval

-8.308

-7.124

-7.688

-7.939

Lasten

30.765

31.949

31.385

31.134

Baten

39.073

39.073

39.073

39.073

74 Milieubeheer

2.475

2.475

2.475

2.475

Lasten

2.631

2.631

2.631

2.631

Baten

156

156

156

156

75 Begraafplaatsen en crematoria

622

1.150

1.147

1.139

Lasten

2.095

2.623

2.620

2.612

Baten

1.473

1.473

1.473

1.473

81 Ruimtelijke Ordening

9.199

9.350

9.387

9.426

Lasten

11.716

11.867

11.904

11.943

Baten

2.517

2.517

2.517

2.517

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

605

607

607

607

Lasten

2.920

2.922

2.922

2.922

Baten

2.315

2.315

2.315

2.315

83 Wonen en bouwen

8.658

7.454

7.447

7.433

Lasten

17.207

16.003

15.997

15.982

Baten

8.549

8.549

8.549

8.549

Totaal

-1

-1

-1

-1

Baten en lasten totaal

2018

2019

2020

2021

Lasten totaal

993.042

958.113

955.533

952.693

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

954.945

946.796

941.225

938.261

Baten totaal

993.042

958.113

955.533

952.693

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

921.326

927.902

934.132

939.510