Begroting 2018

Overzichten

Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

(Bedragen * 1.000 euro)

Begrote

 Saldo

Begrote

Begrote

Begrote

Begrote

Totaal

Uitgaven

uitgaven

Uitgaven

begin

uitgaven

uitgaven

uitgaven

uitgaven

Naam

Looptijd

budget*

t/m 2016

2017**

2017***

2018****

 2018

2019

2020

2021

E-HRM

2016-2018

1.230

362

868

868

0

Zaakgericht werken

2015-2018

2.382

951

831

831

600

600

Outsourcing ICT

2016-2022

15.000

950

2.757

2.757

11.293

5.198

1.642

678

678

Meerjarenonderhoudsplan Martiniplaza

2016-2019

12.000

6.658

2.500

2.000

3.342

1.900

1.442

Programma Basis en Kern registraties

2014-2017

1.000

782

218

HR21

2016-2017

300

60

125

125

115

115

Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond 2015-2020

2016-2020

4.000

798

798

808

2.394

798

798

798

Implementatie Omgevingswet

2016-2019

1.650

239

450

250

1.161

450

250

250

211

Plankosten verkenning Westelijke Ringweg

2016-2018

400

123

100

100

177

100

77

Buurtinitiatief Coenderspark

2016-2017

300

0

300

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2018

500

100

400

Sportplek Diamant-park

2016-2017

95

0

95

95

0

Noordelijk belastingkantoor

2016-2019

4.175

82

3.933

3.933

160

160

0

0

0

Bijstand op maat

2017-2019

875

0

320

320

555

320

235

0

0

Vorming vastgoedbedrijf

2014-2017

150

112

38

38

0

Planvorming uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad

2016-2018

1.400

156

700

800

444

Fitness plek Laanhuizen/Noorderpoort

2016-2017

25

0

25

0

Budget Knoop Groningen

2016-2017

14.900

5.500

9.400

0

Plankosten meerjarige projecten

2015-2017

900

84

816

Wijken voor Jeugd, Reflectieve Praktijk

2017

90

0

90

90

0

* Bedragen zijn conform raadsvoorstel "Eén integraal afwegingsmoment" + eventuele  afzonderlijke (nog te nemen) raadsbesluiten
** Begroot 2017 inclusief resultaatbestemming 2016
*** Stand VGR 2017 II
**** Stand rekening houdend met verwachte uitgaven 2017