Begroting 2018

Overzichten

Financiële begrippen en afkortingen bij de begroting

Financiële begrippen en afkortingen bij de begroting

A

ACG

Automatiseringscentrum Groningen

ACL

Activiteiten Centrum Lewenborg

AER

Algemene Egalisatiereserve

AMHK

Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

AO/IC

Administratieve Organisatie/ Interne Controle

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtenaren

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARCG

Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen

ARG

Ambtenaren Reglement Groningen

ASHG

Advies - en Steunpunt Huiselijk geweld

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B

B&V

Beheer en Verkeer

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW Compensatie Fonds

BDU

Brede Doel Uitkering

BEVI

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BIMA

Binnenstad Management

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOL

Beroeps opleidende Leerweg

BOP

Basis Ontwikkelingsgericht Programma voor kinderen van twee tot vier jaar

BORG

Beheer Openbare Ruimte Groningen

BRP

Basisregistratie Personen

BSO

Buitenschoolse opvang

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

BV 

Besloten Vennootschap

BWS

Besluit Woning gebonden Subsidies

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

C

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBK

Centrum Beeldende Kunst

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CCC

Creative City Challenge

CER

Compensatie Eigen Risico

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG

Centra voor Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CPB

Centraal Plan Bureau

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CV 

Commanditaire vennootschap

CVAH

Centrale Vereniging voor Ambulante Handel

CWK

Cultuur Waarden Kaart

D

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese Centrale Bank

EEV

Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

EMIS

Employee Management Information System

F

F&V

Financiën en Veiligheid

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

Fte

Fulltime equivalent

FUWA

Functiewaardering

G

G37

Netwerk van 37 (middel)grote steden

GAE

Groningen Airport Eelde

GCC

Groningen City Club

GCI

Groningen Confucius Instituut

GEMM

Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad

GF

Gemeente Fonds

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GKB

Groninger Krediet Bank

GMT

Groningen Management Team

GRESCO

Groningse Energie Service Compagnie

GWK

Groninger Woonkwaliteit

H

HANNN

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland

HLZ

Hervorming Langdurige Zorg

HRM

Human Research Management

I

I&A

Informatie en Automatisering

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

Id-baan

Instroom en Doorstroom

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IPO

Interprovinciaal Overleg

IOAW

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige

IRC

Interne Rekening Courant

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWCN

International Welcome Center North

J

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

K

KVK

Kamer van Koophandel

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

L

LDT

Langdurigheidstoeslag

M

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MIOP

Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan

MJD

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MOP

Meerjarenonderhoudsplan

MTW

Museum technische werken

N

NDE

Natuur en Duurzaamheids Educatie

NLA

Nieuw Lokaal Akkoord

NOM

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

NPR

Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen

NV

Naamloze Vennootschap

NVVK

Brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland.

NZA

Nederlandse Zorgautoriteit

O

O&W

Onderwijs en Welzijn

OBS

Openbare Basisschool

ODCN

Overheid Data Center Noord

OG 

Opgenomen (geld)leningen

OGGz

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OOG

Omroep Organisatie Groningen

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerende Zaakbelasting

O2G2

Openbaar Onderwijs Groep Groningen

P

PBE

Publiek Belang Elektriciteitscentrale Borssele

P&R

Parkeren en Reizen

PGB

Persoonsgebonden budget

PG&Z

Publieke Gezondheid & Zorg

PIJOFACH

Personeel, ICT, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting.

PM

Pro Memorie

POP

Provinciaal Omgevingsplan

POV

Provinciale Omgevingsverordening

PRO

Praktijk Onderwijs

R

RCE

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

R&W

Ruimte en Wonen

RC

Rekening Courant

RCG

Regio Centraal Groningen

REP

Ruimtelijk Economisch Programma

RHC

Regionaal Historische Centra

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RMC

Regionaal Meld en Coördinatiefunctie

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROP

Rente Omslagpercentage

RSP

Regio specifiek pakket 

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

RZB

Roerende Zaakbelasting

S

SENSE

Centrum voor seksuele gezondheid

SES

Stedelijke Ecologische Structuur

SISA

Single Information Single Audit

SKSG

Stichting Kinderopvang Stad Groningen

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMI 

Sociaal Medische Indicatie

SMT

Sociaal Medische Teams

SNN

Samenwerkingsverband Noord Nederland

SO 

Speciaal Onderwijs

SOA

Seksueel Overdraagbare Aandoening

SodM

Staatstoezicht op de Mijnen

SOOG

Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen

SPT

Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

SSC

Shared Service Centre

STIP

Steun- en Informatiepunt

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

T

TOS

Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds

U

UG

Uitgezette (geld)leningen

UMCG

Universitair Medisch Centrum Groningen

UWV

Uitvoering Werknemers Verzekeringen

V

VGR

Voortgangsrapportage

VHV

Volkshuisvesting

VMBO

Voorbereidend Middelbaar- en Beroepsonderwijs

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNN

Verslavingszorg Noord Nederland 

Vpb

Vennootschapsbelasting

VR

Veiligheidsregio

VSD

Vernieuwing Sociaal Domein

VSO

Voorgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VVE

Vereniging van Eigenaren

VVE-programma

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

W&I

Werk en Inkomen

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WEW

Waarborgfonds Eigen Woning

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wko

Wet Kinderopvang

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT 

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSR

Werkmaatschappij Sport en Recreatie

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WW 

Werkloosheids Wet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Z

ZIN

Zorg In Natura

ZZL

Zuiderzeelijn

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel