Begroting 2018

Overzichten

Incidentele middelen gemeentefonds

Incidentele middelen gemeentefonds

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2018

Armoedebestrijding ouderen

81