Begroting 2018

Investerings- en financieringsstaat

Investeringen

Boekwaarde

Bruto

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde

(bedragen x 1.000 euro)

1-1-2018

investeringen

31-12-2018

Immateriële vaste activa (totaal)

4.461

0

0

154

4.307

Bijdragen aan activa van derden

4.461

0

0

154

4.307

Materiële vaste activa (totaal)

1.076.221

115.209

0

40.896

1.150.534

I. Investeringen met economisch nut

88.528

0

Waarvan routine investeringen

16.075

0

Waarvan beleidsmatige investeringen

72.453

0

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

26.681

Vlottende activa (totaal)

90.777

17.937

18.386

0

90.328

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

90.777

17.937

18.386

0

90.328

Financiële activa (totaal)

375.335

0

9.524

0

365.811

Kapitaalverstrekkingen

19.014

0

0

19.014

Uitgezette leningen

356.321

0

9.524

0

346.797

Totaal activa

1.546.794

133.146

27.910

41.050

1.610.980

 

Financiering

Boekwaarde

Bruto

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde

(bedragen x 1.000 euro)

1-1-2018

investeringen

31-12-2018

Reserves

201.946

38.333

71.951

168.328

Voorzieningen

28.103

5.321

6.065

27.359

Opgenomen geldleningen Treasury

1.227.762

35.000

47.595

1.215.167

Alsnog te financieren

200.126

200.126

Totaal financiering

1.457.811

278.780

125.611

0

1.610.980