Begroting 2018

Beheer gemeentelijke gebouwen

Gebouw  

Boekwaarde
1-1-2018

Meerjarenplan aanwezig

Voorziening
 1-1-2018

Onderhoudsbudget
begroting 2018

KERNVASTGOED

Oude Stadhuis

0

ja

296

22

Goudkantoor

0

ja

0

0

Prefectenhof

10.999

ja

1.401

122

Trompsingel

3.373

ja

0

24

Peizerweg

1.366

ja

388

20

Gebouw Hanzeplein 120

5.622

ja

823

22

Duinkerkenstraat

2.929

ja

1.919

52

Huisvesting Gothenburgweg

2.362

nee

0

0

Huisvesting Zuiderdiep

9.968

ja

1.677

31

Harm Buiterplein

49.079

ja

991

70

Totaal

85.698

7.495

363

BRANDWEERGEBOUWEN

Gebouw Sontweg 10

3.737

nee

1.236

0

Gebouw Diamantlaan

1.027

nee

0

0

Totaal

4.764

1.236

0

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Groninger Museum

Oosterpoort

7.777

ja

299

332

Stadschouwburg

566

nee

0

0

Vensterscholen

10.527

ja

768

67

Gebouw Muziekschool

18

ja

194

53

Voormalige schoolgebouwen

317

ja

175

222

Sportaccommodaties/zwembaden

41.789

ja

0

3.143

Welzijnsaccommodaties

4.811

nee

0

300

Gebouwen natuur- en duurzaamheid (NDE)

534

nee

0

26

Schoolgebouwen (economisch eigendom)

139.659

nee

0

163

Totaal

205.998

1.436

4.306

OVERIG

Huisvesting personeel begraafplaatsen

21

ja

0

9

Wijkposten

659

ja

0

82

Wijkpost Vinkhuizen

890

ja

0

12

Afvalbrengstation

366

nee

0

9

Parkeergarages

103.706

ja

204

931

Totaal

105.642

204

1.043

Activa in aanbouw

9.581

nee

0

0

TOTAAL

411.683

10.371

5.712

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau 3 conform NEN 2767. Dit niveau is landelijk gangbaar en houdt het onderhoud op een redelijk niveau.

Kernvastgoed
Het grootste deel van de gebouwen in de portefeuille kernvastgoed is redelijk tot goed onderhouden. Voor deze gebouwen is een passende voorziening opgenomen. Zo zijn de gebouwen aan het Hanzeplein, Duinkerkenstraat, Van der Hoopstraat en Kreupelstraat relatief nieuw en hebben op korte termijn geen grote onderhoudsingrepen nodig. Voor één gebouw in deze categorie (aan het Harm Buiterplein) is met de bouwer ervan ook een onderhoudscontract voor meerdere jaren afgesloten. Die verricht het onderhoud.

Voor de Peizerweg wordt op middellange termijn voorzien dat er grote onderhoudsingrepen (zoals. daken) noodzakelijk zijn. Voor dit complex wordt nu onderzocht of een andere locatie niet een beter alternatief is. De gebouwen aan de Sontweg 10 en de Diamantlaan 168 zullen volgens bestuurlijke afspraak worden verkocht aan de Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het onderhoud wordt nu nog door onze organisatie verzorgd en de kosten daarvan worden doorberekend aan de VRG. Het Stadhuis aan de Grote Markt 1 wordt grondig gerenoveerd. Daarbij worden ook de onderhoudsmiddelen voor 2017, 2018 en 2019 ingezet. Dit betekent uiteraard een lagere onderhoudsbelasting voor de jaren daarna.

Schoolgebouwen
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het up-to-date houden van de schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. De schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen in de lumpsumfinanciering van het rijk. De gemeente heeft daarom geen verantwoordelijkheid (financieel en inhoudelijk) voor de technische en onderwijskundige staat van die gebouwen. In het verlengde van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is het eigendom van veel openbare schoolgebouwen inmiddels overgedragen aan het schoolbestuur.

De multifunctionele accommodaties/Vensterscholen zijn wel eigendom van de gemeente en worden daarom door ons onderhouden. Ook schoolgebouwen, die niet meer voor onderwijs in gebruik zijn en om die reden door het schoolbestuur zijn teruggegeven aan de gemeente, zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid.  Dit geldt ook voor voormalige schoolgebouwen die een andere functie hebben gekregen. Voor deze gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld. Onze onderhoudsplanning wordt zoveel mogelijk afgestemd op eventuele aanpassingen aan (school)- gebouwen, daarbij rekening houdend met eventuele aanpassingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendigheid.

Sociaal culturele (welzijns)accommodaties
Voor het groot onderhoud aan alle sociaal culturele accommodaties, die onder de werking van de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ vallen, is jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar. Dat bedrag is voor het onderhoud aan gemeentelijke én niet gemeentelijke gebouwen. Besturen met een eigen accommodatie kunnen voor onderhoudswerk subsidie bij de gemeente aanvragen. Het onderhoudsniveau van de accommodaties is redelijk tot goed te noemen. Eén uitzondering daarop is het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpark aan de Resedastraat 2a. Dit ‘boomstammengebouw’ wordt met tijdelijke maatregelen in stand gehouden. In de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ is het voorstel opgenomen de huisvesting voor deze speeltuinvereniging met 230 m2 te verkleinen tot 100 m2. Er zijn ontwikkelingen in de wijk, waardoor het gebouw mogelijk binnenkort afgestoten kan worden. Als het gebouw echter in stand blijft, dan zijn binnen enkele jaren forse ingrepen nodig.

Culturele gebouwen
In deze categorie gebouwen vallen het gebouw van Vrijdag aan de St. Jansstraat 7 en het cultuurcentrum De Oosterpoort aan de Trompsingel 27. De onderhoudsstaat van het gebouw van Vrijdag is redelijk tot goed te noemen. De Oosterpoort is 44 jaar oud. De kwaliteiten van het pand (alle zalen en foyers gelijkvloers) worden in toenemende mate overschaduwd door de gedateerdheid van pand en installaties. Dit zet de onderhoudsbudgetten onder druk. Het op lange termijn in stand houden van het pand (meer dan 10-15 jaar) vergt aanzienlijke ingrepen. Wij hebben inmiddels een onderzoek laten uitvoeren door Draaijer en Partners naar de onderhoudsstaat van De Oosterpoort. Daarbij is geconstateerd dat achterstallig onderhoud snel moet worden aangepakt, er maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en de beveiliging moet worden verbeterd. Wij kiezen voor een aanpak, waarbij alleen onvermijdbare maatregelen genomen worden om het gebouw nog circa 10 jaar in stand te houden. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld.

De Stadsschouwburg is begin 2016 in eigendom overgedragen aan het Groninger Monumentenfonds, waarbij de renovatie van het casco onder verantwoordelijkheid van de gemeente is afgerond. Daarnaast is met extra inzet van meerdere externe financieringsbronnen (zoals de Provincie) de binnenkant van de Stadsschouwburg fors gerenoveerd. Dit rijksmonument staat er weer voor jaren prima bij.

Sportaccommodaties

Voor onderhoud van -en investeringen- in de sportaccommodaties (VIP/MOP) is voor 2018 een bedrag van circa 8 miljoen euro geraamd. Dit budget zetten wij in 2018 in voor onder meer de volgende activiteiten:

  • Renovatie Papiermolen start november 2017 (realisatie project 1e kwartaal 2019;
  • Renovatiewerkzaamheden atletiekbaan Stadspark;
  • Sportcentrum Kardinge, vervanging koelmachine;
  • Vervanging douchepanelen binnen- en buitensportaccommodaties.

Op de sportparken vinden komend jaar nog diverse renovatiewerkzaamheden plaats. De staat van de velden is bepalend voor het moment van renovatie. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik vindt de vervanging van de top- en sporttechnische lagen van kunstgrasvelden plaats tussen 9-12 jaar, waarbij het uitgangspunt is dat een kunstgrasveld gemiddeld minstens 11 jaar mee kan. Jaarlijks stellen we de globale 10 jaren ‘Vervanging Investeringen Planning’ (VIP) bij. Op basis daarvan vindt elk jaar in september een check plaats over nut en noodzaak van de globaal geplande vervangingen. Bij het bepalen van de definitieve vervangingen betrekken wij de betrokken verenigingen. Zo staan er  renovaties gepland van een aantal natuurgrasvelden en/of infrastructurele maatregelen op de sportparken de Kring, West End, Kardinge en Corpus den Hoorn.

Voor 2018 staat een aantal investeringen op de rol, waarbij de betreffende clubs andere wensen hadden ten aanzien van de bestaande vervangingsinvesteringen. De gesprekken over mogelijke co-creatie voor deze projecten zijn nagenoeg afgerond. Wij voeren in dat kader de volgende projecten in 2018 uit:

  • Vervanging kunstgras sportpark Kardinge (clubs hebben dit uitgesteld naar 2018 in verband met de Discussie over rubbergranulaat);
  • Vervanging kunstgras sportpark Lewenborg;
  • Vervanging kunstgras sportpark De Verbetering;
  • Vervanging kunstgras sportpark de Weijert (korfbal);
  • Vervanging kunstgras sportpark Velocitas.

Daarnaast wordt in het seizoen 2017/’18 alle conventionele veldverlichting op de sportparken vervangen door ledverlichting. Dit is een samenwerkingsproject met de Gresco, waarvoor de raad circa 1 miljoen euro beschikbaar stelde. Dit is een van de duurzaamheidsprojecten in de sport om onze gemeente in 2035 CO-2 neutraal te hebben.