Begroting 2018

Overzicht incidentele baten en lasten 2021

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Incidentele lasten 2021

 Bedrag

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

Tekort Sociaal Domein

4.300

09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen

137

12.1 College en Raad

Interne verzelfstandiging CBK

22

Totaal incidentele lasten 2021

4.459