Begroting 2018

Toelichtingen op reserves

Omschrijving

Doel

(bedragenx 1.000 euro)

Maximale omvang

Saldo 
31-12-2018

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Algemene Egalisatiereserve (AER)

Deze reserve dient voor het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn.

40.478

Per saldo onttrekken we aan de AER een bedrag van afgerond 1,3 miljoen euro. Het betreft de volgende mutaties. In 2017 hebben we 6,4 miljoen euro onttrokken in verband met dekking van het tekort BUIG. In 2018 voegen we dit bedrag weer toe aan de AER. Dotatie van 3 miljoen euro  voor aanvulling van het weerstandsvermogen. Onttrekking van 6,1 miljoen euro ter dekking van knelpunten bezuinigingen. Onttrekking van 5,6 miljoen euro ten behoeve van voeding Stedelijke investeringsfonds (zie onderdeel knelpunten en ambities). Vanwege besluitvorming voorgaande jaren wordt de vrijval van het huurbudget Europaweg van 660 duizend euro, en de vrijval door afkoop lening Royal Bank of Scotland van 867 duizend euro aan de AER toegevoegd. We houden rekening met onttrekking van 632 duizend euro inzake toezegging bij nacalculatie projecten.

Aandelen Essent NV

Deze reserve dient voor de tegenwaarde van ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

1.262

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Rente egalisatiereserve

Deze reserve dient voor het opvangen van renteschommelingen

1.750

1.750

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Martiniplaza BV

 Deze reserve dient voor de herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

3.916

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Regio specifiek pakket ZZL

 Deze reserve dient om de diverse projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)  hier uit te financieren.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 is de reserve RSP ingesteld.

9.400

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Ten Boer

Deze reserve dient voor de verrekening van voordelen  en nadelen in de samenwerking met de gemeente Ten Boer.

324

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Flankerend beleid

Deze reserve dient om de kosten te dekken die voortvloeien uit de  herplaatsing van medewerkers in het kader van de bezuinigingsoperatie.

2.739

Om de kosten van de herplaatsing van medewerkers in 2018 te kunnen dekken wordt een onttrekking van 612 duizend euro begroot.

Voldoende

Frictiekosten Reorganisatie

Deze reserve dient voor het dekken van frictiekosten als gevolg van een aantal organisatiewijzigingen

132

De onttrekking van de  4,262 miljoen euro heeft betrekking op de verwachte kosten van de reorganisaties van de Gemeente Groningen.

Egalisatie reserve begraafplaatsen

Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van schommelingen in de exploitatie van begraafplaatsen. Deze schommelingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven voor afgekocht grafonderhoud en ruimingskosten niet met elkaar in evenwicht zijn.

1.335

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Geluid-reducerend asfalt

Deze reserve dient voor de dekking van de meerkosten  van asfaltering door middel van  geluidswerend asfalt ten opzichte van de gebruikelijke asfaltering.

300

De onttrekking van 75 duizend euro heeft betrekking op de meerkosten onderhoud door middel van geluidswerend asfalt.

Voldoende

Kunst op straat

Deze reserve dient voor het financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte. Het fonds wordt beheerd door het Centrum Beeldende Kunst.

521

De onttrekking van 70 duizend euro heeft betrekking op de dekking van de kosten
uit te voeren projecten in 2018. Voor de periode vanaf 2019 wordt besluitvorming voorbereid.

Voldoende

Kunstvoorraad CBK

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om in geval van schade of verlies van kunstwerken van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) de niet verzekerde kosten van herstel van kunstwerken te dekken. Het is kostbaar om de volledige collectie van het Centrum Beeldende Kunst voor alle risico’s te verzekeren. Bij "verlies" van de voorraad volstaat het uitgekeerde bedrag niet. Immers, de dan geldende marktwaarde bepaalt de aanschafprijs, de werken zijn verzekerd tegen de toenmalige inkoopprijs. Mocht door andere calamiteiten (zoals waterschade of ongedierte) de collectie onherstelbaar beschadigd raken dan zijn we daarvoor niet verzekerd. Met vaststelling van het collectiebeheersplan is hiervoor een bestemmingsreserve voorraden ingesteld

          2.516

1.647

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bodemsanering

Deze reserve dient voor de dekking van kosten  van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is deze reserve specifiek bestemd voor het afdekken van eventuele schadeclaims betreffende in het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van het rijk in verband met ongerechtvaardige verrijking en de slibsanering.

5.225

De toevoeging van 125 duizend euro ten laste van de exploitatie betreft de jaarlijkse storting. De onttrekking van 125 duizend euro heeft onder andere betrekking op personele kosten.

Voldoende

Extra beleid. Wijkwethoudersschap gebiedsgericht werken

Deze reserve dient voor de dekking van kosten gebiedsgericht werken (zoals. vastgoed Beijum en de Heerdenaanpak, enkele projecten in West en het projectvoorstel "Oosterpark in Verbinding.

1.617

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Forum garage

Deze reserve dient voor het afdekken van het risico parkeergarage Forum

5.600

Jaarlijks wordt er 700 duizend euro uit de exploitatie toegevoegd aan deze reserve.

Voldoende

Groninger Monumenten-fonds

Deze reserve dient als buffer voor de lening  die verstrekt is aan het Groninger Monumentenfonds.

932

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

WarmteStad

Deze reserve dient  voor het afdekken van het risico van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV.

60

Jaarlijks wordt een bedrag van 1 duizend euro toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten.

Voldoende

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

Deze reserve dient voor het reserveren van middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties

2.106

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Kapitaallasten

Deze reserve dient om middelen die zijn ingezet voor projecten  niet meer in mindering mogen worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat (als er meer middelen ingeboekt zijn dan er aan kosten is verantwoord), maar moeten worden opgenomen op de creditzijde van de balans. Deze eigen middelen worden, voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, gestort in deze (beklemde) reserve ter dekking van de kapitaallasten.

2.923

Naast een rentetoevoeging van 77 duizend euro wordt in 2018 ter dekking van de gemeentebegroting een bedrag van 27,8 miljoen aan deze reserve onttrokken. Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen wij naar de financiële knelpunten en dekkingsbronnen.

Voldoende

Reserve kapitaallasten
de kring

Deze beklemde reserve is bedoeld om de kapitaallasten van de bouw van kleedkamers Kids united (Sportpark De Kring) te dekken.

387

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Grondbank

 Deze reserve dient  ter dekking van risico's en financiering van door de grondbank uitgevoerde aankopen.

4.273

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Grondzaken

Deze reserve dient voor de vorming van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties.

21.881

De toevoeging van 224 duizend euro betreft exploitatieresultaat op de producten Erfpacht en Niet in exploitatie genomen gronden. De onttrekking van 7,5 miljoen euro betreft: Afboeken kosten plankosten complexen (125 duizend euro), Resultaat exploitatie Binnenbezittingen (188 duizend euro), dekking kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen Meerstad (4,646 miljoen) en het afboeken van boekwaarde en resultaat op exploitaties strategische gronden (2,5 miljoen euro). Verder wordt in 2018 ter dekking van de voeding van het stedelijk investeringsfonds een bedrag van 12 miljoen euro onttrokken. Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen wij naar de financiële knelpunten en dekkingsbronnen.

Voldoende

Reserve Stedelijk Investeringsfonds

Deze reserve dient voor nog niet uitgegeven (rijks)middelen voor toekomstige projecten.

43.645

In de begroting 2018 zijn de volgende mutaties verwerkt. In 2018 wordt een bedrag van 17,323 miljoen toegevoegd in verband met de uitvoering van projecten in het kader van het stedelijk investeringsfonds. Bij de financiële knelpunten wordt hier verder op ingegaan.De onttrekking van 1 miljoen euro is ten behoeve van de dekking van de kosten inzake gebiedsgericht werken.

Voldoende

Parkeren

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf

6.165

De toevoeging van 2,285 miljoen euro betreft het begrote resultaat parkeren (na toevoeging van 700 duizend euro aan de reserve Forumgarage).

Voldoende

Fonds Economische Ontwikkelingen

Deze reserve dient voor het stimuleren van de economische ontwikkelingen in de stad.

100

In 2018 wordt 55 duizend euro ingezet voor de stimulering van economische ontwikkelingen

Voldoende

ESF subsiudies

De gemeente Groningen is aangewezen als centrum gemeente voor het aanvragen van ESF-subsidies. De vrijval op ontvangen en rechtmatig verantwoorde ESF-subsidie wordt zoveel als mogelijk weer ingezet ter dekking van projecten die ook weer i n aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie. Deze vrijval valt onder de categorie "bijzonder resultaat". Op deze manier kunnen we het totaal aan beschikbare middelen in het kader van bestrijding van de werkeloosheid verhogen om een nog hoger resultaat te bereiken op het gebied van arbeidsintegratie.

656

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Co-investeringsfonds Sport

Deze reserve dient om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken en om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen van sportverenigingen in sportaccommodaties.

151

De begrote onttrekking van 24 duizend euro houdt verband met de dekking van de meer-kosten kunstgras voor sportpark Hoogkerk (6 duizend euro), sportpark Esserberg (6 duizend euro), sportpark Het Noorden (6 duizend euro) en sportpark Stadspark Velocitas (6 duizend euro).

Voldoende

Esserberg

Deze reserve dient voor de dekking kapitaallasten deel  investering 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

36

De begrote onttrekking van 3 duizend euro heeft betrekking op de dekking van een deel van de kapitaallasten.

Voldoende

Recreatiegebied Kardinge

Deze reserve dient voor de dekking van toekomstige uitgaven van de herinrichting van het kerngebied van het recreatiegebied Kardinge.

535

De begrote onttrekking van 12 duizend euro heeft betrekking op de dekking van de kapitaallasten servicegebouw Zilvermeer.

Voldoende

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt- en Speeltuinvereniging) Paddepoel.

11

Voor een periode van 10 jaar wordt jaarlijks 8 duizend euro aan deze reserve onttrokken ten behoeve van de exploitatie van de buurt- en speelvoorziening Paddepoel.

Voldoende

Egalisatiereserve Instellingen i.v.m. concernaccres

Betreft de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

1.018

De raad heeft voor gesubsidieerde instellingen een accressystematiek vastgesteld waarbij het concernaccres met een vertraging van twee jaar wordt verwerkt in de subsidiebudgetten. Het verschil tussen het in enig jaar ontvangen en het in de subsidiebudgetten “doorgegeven” concernaccres wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Bij raadsbesluit  van 19 december 2012 is een veiligheidsklep ingebouwd waardoor het financiële risico voor de gemeente - een negatieve reserve – verdwijnt. Het accres wordt niet meer op percentages aan instellingen doorgegeven maar op basis van beschikbaar budget.

Voldoende

Egalisatiereserve VSD

 Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg

500

In de vorige begroting zijn er  aanvullende extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld om de eventuele tekorten voor de komende jaren in het sociaal domein deels te compenseren. Dit hebben we gedaan door de egalisatiereserve VSD in de jaren 2017 t/m 2020 aan te vullen met in totaal 5 miljoen euro. Verdeeld als volgt over de jaarschijven: 2017: 2 miljoen euro, 2018: 500 duizend euro, 2019: 500 duizend euro en 2020: 2 miljoen euro.

Voldoende

Exploitatie
risico Forum

 Deze reserve dient er voor om de financiële risico's van de exploitatie van het Groninger Forum te dekken, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.

83

2.321

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Bijdrage MFA de Wijert

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

          3.500

800

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Beklemde reserve GRESCO

Deze reserve dient voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten integrale aanpak 24 gebouwen

472

De begrote onttrekking van 29 duizend euro dient voor de dekking van kapitaallasten

Voldoende

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van GRESCO.

341

Er zijn geen mutaties begroot

Voldoende

Nieuwbouw VMBO

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten

1.429

De  begrote onttrekking van 238 duizend euro houdt verband met de dekking van de kapitaallasten van de gebouwen van VMBO.

Voldoende

Onderwijs

huisvesting

 Deze reserve dient voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

1.340

De begrote toevoeging van 18 duizend euro betreft diverse opbrengsten.

Eind 2017 wordt het Integraal Huisvestings-plan geactualiseerd. Op basis van de uitkomst daarvan kan worden gezegd of de huidige stand voldoende is.

Totaal reserves

168.328