Begroting 2018

Verloopoverzicht voorzieningen

Omschrijving

Begroot

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Begroot

Bedragen x 1.000 euro

Saldo

2018

2018

2018

 Saldo

 31-12-2017

 31-12-2018

Ambulancedienst

64

64

Reorganisatie

760

415

345

Pensioenen wethouders

5.120

5.120

Riolering groot onderhoud

889

889

Riolering verangingsinvestering

2.980

2.220

3.000

2.200

Afvakstoffenheffing

4.502

700

3.802

Groot onderhoud Oosterpoort

299

299

Fonds sanering Beckerweg

457

13

470

Onderhoud parkeergarages

484

484

Onderhoud museum

1.618

226

1.844

Expl. Euvelgunnerweg

351

351

Grote steden beleid III

137

137

Voorziening risico BTW

358

358

0

Legaat Andrea Elkenbracht

216

2

2

216

Groot onderhoud gebouwen

8.731

2.665

1.590

9.806

Onderhoud voormalig onderwijs

175

175

Onderhoud vensterscholen

768

195

963

Onderhoud Muziekschool

194

194

Totaal

28.103

5.321

6.065

0

27.359