Begroting 2018

Toelichtingen op voorzieningen

Omschrijving

Doel

Saldo 
31-12-2018

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Ambulancedienst

Deze voorziening dient voor het opvangen van kosten die voortvloeien uit de saneringsprocedure, die met het indienen van een saneringsaanvraag in december 2002 is ingezet

64

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Reorganisatie

Deze voorziening dient voor de dekking van  kosten van boventalligheid als gevolg van de vorming van het SSC.

345

De onttrekking van 492 duizend
 euro heeft betrekking op de kosten van niet herplaatsbare medewerkers van het SSC. Eind 2018 zijn naar verwachting deze medewerkers geplaatst

Voldoende

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) Waarschijnlijk zal er  in de komende jaren een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening.

5.120

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Riolering groot onderhoud

Deze voorziening dient  als dekking van het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeting.

889

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Riolering vervangingsinvesteringen

Deze voorziening dient om spaarbedragen riolering aan deze voorziening toe te voegen. De kosten van toekomstige investeringen mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen uit de grondexploitatie is gefinancierd.

2.200

Er is een dotatie van 2,2 miljoen euro begroot. Er is een onttrekking van 3,0 miljoen euro begroot. Dit is conform het GWRP 2014-2018.

Afvalstoffenheffing

  Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De voeding van deze voorziening komt uit de overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing.

3.802

De prognose is dat jaarlijks 700 duizend euro wordt onttrokken om in 2021 op een saldo van 8% van de omzet uit te komen (2021 is 400 duizend euro)

Voldoende

Groot onderhoud OP/SB

Deze voorziening dient voor het opvangen  kosten  groot onderhoud aan de Oosterpoort.

299

 Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Fonds sanering Beckerweg

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten nazorg van diverse locaties bodemsanering (onder meer de Beckerweg).

470

Er wordt een toevoeging van 13  duizend euro begroot. Dit betreft rente

Voldoende

Onderhoud parkeergarages

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.

484

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Onderhoud museum

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger museum

1.844

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Euvelgunnerweg 17

Deze voorziening dient  voor de dekking van de huurcompensatie pand Euvelgunneweg, overeengekomen met de stichting van het viaduct, voor een periode van vijf jaar.

351

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Grote Steden Beleid III

Deze voorziening dient er voor om niet bestede middelen van het Rijk, voor de uitvoering van GSB III (pijler Economie), hieraan te doteren. Hiervoor is een meerjarig EBP-programma opgesteld.

137

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Voorziening risico BTW

Deze voorziening dient voor de mogelijke suppletie 2012

0

De mutatie van 358 duizend euro heeft betrekking op de verwachte  naheffing omzetbelasting ten behoeve van het sportonderwijs

Voldoende

Legaat Andrea Elkenbracht

Deze voorziening dient er voor dat begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid worden gesteld een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen.

216

“Er wordt een toevoeging van 2 duizend euro begroot. Ook wordt er een onttrekking van 2 duizend euro begroot.”

Voldoende

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd.

9.806

Op basis van het meerjaren onderhoudsplan wordt er een dotatie van 2,665 miljoen euro en een onttrekking van 1,59 miljoen euro begroot. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Onderhoud voormalig onderwijs gebouwen

Deze voorziening dient voor de dekking van onderhoudskosten  dat ten doel heeft de voormalig onderwijsgebouwen in goede staat te houden voor andere bestemmingen

175

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Onderhoud vensterscholen

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.

963

Er is een dotatie van 195 duizend euro begroot. De begrote lasten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Onderhoud Muziekschool

Deze voorziening dient voor het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.

194

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Totaal voorzieningen

27.359