Begroting 2018

Zuid

Hoe staan we ervoor?

De wijken in Zuid staan er bijna allemaal goed voor. De fysieke omgeving en de sociale leefomgeving worden voor het merendeel positief (boven het stedelijk gemiddelde) beoordeeld. Ook de sociaaleconomische positie van wijkbewoners scoort voor de meeste wijken beter dan in de stad. In het gebied zijn er drie wijken met relatief veel goedkope huurwoningen: de Grunobuurt, Corpus den Hoorn en De Wijert. In alle drie wijken is er een wijkvernieuwingsaanpak uitgevoerd, waardoor vooral de Grunobuurt en Corpus den Hoorn zijn verbeterd. In De Wijert is de wijkvernieuwing nog niet afgerond en blijft de sociaaleconomische positie van wijkbewoners, als enige wijk in Zuid, achter bij de stad. Voor het corporatieve bezit dat nog geen verbetering heeft gehad, blijft aandacht nodig. We zien het nog niet terug in de wijkkompassen, maar voor delen van Corpus den Hoorn en ook Hoornse Meer, Rivierenbuurt en Grunobuurt geldt dat zich op woningcomplexniveau concentraties voordoen van sociaal-maatschappelijke problemen. Daar komt bij dat in deze buurten ook sprake is van een toename van overlast.

Oosterpoort
De Oosterpoort is een wijk met een hoge organisatiegraad en een bevolking die prima in staat is haar eigen agenda in kaart te brengen en haar belangen te behartigen. Met de aanwezige partijen wordt nagedacht en gewerkt aan de invulling van de ‘deksels’ na de ombouw van de Ring Zuid. Verkeerskwesties kennen prioriteit in de wijk, aan beide kanten van de Ring Zuid. Samen met de gemeente wordt er gewerkt aan het oplossen van knelpunten in de wijk. Op sociaal gebied zien we de behoefte aan kinder- en jeugdactiviteiten, die we in samenwerking tussen het Wij-team, het Poortershoes en de speeltuinvereniging Oosterpoort oppakken.

Rivieren- en Herewegbuurt
Het WIJ-team Rivierenbuurt, Dig 050 en MFC de Stroming hebben zich ontwikkeld tot het kloppende sociale hart van de wijk. Het biedt een plek voor en door de buurt voor ontmoeting, vrijwilligerswerk, dagbesteding, participatiebanen en werkervaringsplaatsen. Wij investeren hier in de doorontwikkeling naar een bewonersbedrijf dat succesvol de bestaande structuren in het sociaal domein uitdaagt. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van een businessmodel dat als voorbeeld voor andere accommodaties kan gelden. Uit co-creatie voortgekomen bewonersgroepen werken samen met scholen en ondernemers.

Speciale aandacht krijgt de jeugd met outreachend jongerenwerk. Er wordt actief gewerkt aan gezamenlijke projecten van in de wijk wonende studenten, scholieren, gezinnen en ouderen. Woningcorporatie Patrimonium investeert mee door de inzet van leefbaarheidsgelden. In het bredere gebied van het WIJ-team Rivierenbuurt constateren we eenzaamheid onder inwoners (zowel onder ouderen als studenten) in onder andere Laanhuizen. Het netwerk ontbreekt hierbij vaak. Vrijwilligers zullen hiervoor worden geworven en hierop ingezet onder de regie van het opbouw- en buurtwerk van het WIJ-team en in samenwerking met de Hanzehogeschool.

Het Free café ‘de Wandeling’ in het stadspark blijven we vanuit het gebiedsteam ondersteunen in haar ontwikkeling waar dit nodig is.

De Wijert en Helpman
De wijkvernieuwing die de afgelopen jaren in diverse straten van De Wijert heeft plaatsgevonden lijkt bij te dragen aan een positiever totaalbeeld van de wijk. De komende jaren gaan we verder inzetten op de verbetering van de sociaaleconomische situatie van bewoners in De Wijert, als één van de prioritaire wijken. In het najaar van 2017 hebben we een integraal meerjarenprogramma wijkvernieuwing opgesteld. De noodzaak om over vijf jaar het aardgasnetwerk te vernieuwen, is de aanleiding geweest om te starten met een verkenning naar het draagvlak voor alternatieve energiebronnen. De energietransitie kan daarom een belangrijke drager worden voor de fysieke en sociale wijkvernieuwing.


De ontwikkeling van De Wijert in de periode 2010-2016

Het in 2015 getekende convenant Buurtsamenwerking Wijert Helpman is uitgegroeid naar de Buurtcoöperatie Wijert Helpman. Het biedt opleiding, training, werk en realisatiemogelijkheden van initiatieven. Het werkgebied van de samenwerking heeft zich uitgebreid over het gehele stadsdeel. De uitkomsten van de Wijkdeal De Wijert zullen zoveel mogelijk worden gerealiseerd door dit samenwerkingsverband als uitvoeringsorganisatie in te zetten.

Met Positief Opgroeien schenken we in De Wijert specifiek aandacht aan jeugdigen van 0-23 jaar. Zij moeten gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin jeugdigen een eigen stem hebben en ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.

De aanwezigheid en groei van het WIJ-team De Wijert is duidelijk het gevolg van de vraag uit de wijk naar individuele zorg en hulp. Het WIJ-team voorziet in adequate antwoorden op deze hulpvragen. De preventieve en collectieve opgave die uit de zorgvraag spreekt vindt een plek met de start van het Huis voor de Buurt ‘Voor elkaar door elkaar’ met onder andere een permanent initiatievencafé.  

Corpus den Hoorn en Hoornse wijken
De twee gezichten en ongelijkheid in deze wijken gaan we meer bijeen brengen door verbinding tot stand te brengen tussen bewoners, WIJ-team, scholen en gemeentelijke inzet. Het gebied rond de Semmelweisstraat en de Boerhaavelaan zijn hier voorbeelden van. Het WIJ-team heeft een centrale plaats in het hart van de wijken met een activerend programma gericht op de versterking van sociale verbanden in de wijk. Het WIJ-team doet dit in samenwerking met de Boerhaaveschool, voorschoolse educatie en bewoners onder de naam Vreedzame wijk.

De bestaande sportfaciliteiten in Corpus den Hoorn zullen worden ingezet om jongeren te activeren en een gezonde(re) leefstijl te stimuleren. Door gebruik te maken van een innovatieve, outreachende werkwijze zullen jongeren worden benaderd deel te nemen aan sportactiviteiten. Hierbij zullen ook nadrukkelijk sportclubs op het sportknooppunt Corpus worden betrokken.

De ombouw van het Hampshire Hotel en de toevoeging van extra horeca zal de verkeerstroom van en naar het complex groter maken. De oversteek van de Hoornse Dijk over de Van Ketwich Verschuurlaan dient te worden verbeterd. Ook is de ontwikkeling van het hotel een uitgelezen mogelijkheid voor een beweegparcours in het gebied dat door alle bewoners kan worden gebruikt

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verbinding versterken tussen de Hoornse wijken met Sport, beweging, jeugd, onderwijs en de openbare ruimte als speerpunten;
  • Faciliteren van bewonersbedrijf De Stroming in de Rivierenbuurt en inzet op verhoging van de leefbaarheid door verbinding tussen gescheiden bevolkingsgroepen en bieden van dagbesteding aan geïndiceerde en niet-geïndiceerde buurtbewoners;
  • Realiseren uitkomsten van Wijkdeal de Wijert. De Buurtsamenwerking Wijert Helpman door laten groeien naar een uitvoeringsorganisatie van de agenda en bewonersinitiatieven uit het stadsdeel;
  • Doorontwikkeling Huis voor de Buurt in De Wijert Helpman naar een volwaardige collectieve, preventieve voorziening die zorgvraag naar het Wij-team omlaag brengt;
  • Wijkwethoudersbudget met als uitgangspunt cofinanciering inzetten op initiatieven, kansen, knelpunten en bedreigingen.

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Vier wijken

150

De Wijert Helpman

460*

B’slim De Wijert

10*

Aanpak eenzaamheid De Wijert

15*

Corpus den Hoorn / Hoornse wijken

100

Optimalisatie Stadspark

1.323*

Wijkwethoudersbudget

200

Totaalbudget Zuid

2.258

Waarvan bijdrage gebiedsbudget

900