Begroting 2018

Oost

Wijken en buurten
Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh, Drielanden, Ruischerwaard, Zilvermeer, Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Meerstad. Dit gebied heeft twee WIJ-teams: WIJ Beijum en WIJ Lewenborg. Sinds 1 januari 2017 is Meerstad bij dit gebied gevoegd.

Hoe staan we ervoor?

De wijkkompassen van Beijum en Lewenborg laten zien dat in beide wijken de sociaaleconomische positie van bewoners aandacht vraagt. Met name op het thema werk en inkomen (cliënten schuldhulpverlening, werkloosheid, opleidingsniveau), maar ook op het gebied van jeugd en onderwijs (zoals kansarme kinderen) blijven de wijken onder het stedelijk gemiddelde. In beide wijken wonen veel kinderen en jongeren (4-12 jaar, 13-17 jaar). Ook wonen in beide wijken relatief veel eenoudergezinnen en allochtonen. Voor Beijum valt verder op dat het oordeel over de fysieke woonomgeving achterblijft bij die van de stad. De Heerden worden sleets en het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen (waaronder De Groene Long) vormen een stevige klus. Ook op het gebied van overlast en veiligheid zijn er de nodige zorgen bij bewoners; het gaat hier met name over de toename van jongeren- en drugsoverlast (vaak in samenhang met elkaar, ook in Lewenborg) en de toename van onveiligheidsgevoelens. De overige wijken in stadsdeel Oost staan er goed voor. Het betreft hier meerdere dorpen en een aantal nieuwbouwwijken (De Hunze, van Starkenborgh, Zilvermeer, Drielanden). In al deze wijken wordt het ontbreken van voorzieningen (met name winkels) gevoeld en zien we dat terug in de wijkkompassen. Voor alle dorpen kan ook worden vastgesteld dat er een hoog percentage 65-plussers woont en dat deze groep alleen maar in omvang toeneemt.

Armoedebeleid
Relatief veel bewoners in Beijum en Lewenborg zijn aangewezen op een bijstands- of minimumuitkering en een deel daarvan verkeert in armoede. Met de ervaring die we hebben opgedaan in Lewenborg willen we ook in Beijum een wijkgerichte aanpak ontwikkelen. In Beijum is een meerjarige, structurele en integrale aanpak van groot belang. Met het stimuleren van ondernemerschap, een aanpak gericht op positief opgroeien en begeleiding naar opleiding, werk en vrijwilligerswerk bundelen we de inzet van stedelijke programma’s en WIJ Beijum.

Actieplan jeugd: Intensivering jongerenwerk Beijum en Lewenborg
In beide wijken doen zich problemen met jongeren voor, deze situatie vraagt continue aandacht. Ook is er in Lewenborg een grote middelbare school gehuisvest (Kluiverboom). Samen met wijkbewoners en professionals werken we aan de Vreedzame Wijk, het welzijn en perspectief van jongeren, opvoedingsondersteuning en de preventie van (soft)drugsgebruik door jongeren. We proberen daarbij de participatie van jongeren te bevorderen. De visie op straathoekwerkers, outreachend jongerenwerkers en straatcoaches voor bovenwijkse inzet wordt vormgegeven. In 2017 is in samenwerking met het Veiligheidshuis, OOV, politie, WIJ (jongerenwerkers en straatcoaches), Stadstoezicht en andere betrokken welzijns- en zorginstellingen, de nieuwe aanpak Plus-Min-Mee-methode voor problematische jeugdgroepen opgestart en zal worden voortgezet in 2018. Deze methodiek draagt bij aan het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Oude Bieb Lewenborg
Binnen het armoedebeleid is met steun van woningcorporatie Lefier nog voor de komende twee jaar een centrale plek ingericht die ruimte biedt voor bewonersinitiatieven. Initiatieven die bijdragen aan de armoedebestrijding in de wijk. De Oude Bieb vormt een laagdrempelige toegang voor wijkbewoners en vindt aansluiting bij andere wijkinitiatieven. Er wordt met een winkel, werkleertrajecten en initiatieven die bijdragen aan Golvend Lewenborg mensen een perspectief geboden. In 2018 gaan we op zoek naar een nieuwe locatie.

Wijkvernieuwing in Beijum
Als we kijken naar de ontwikkeling van Beijum zien we dat de tevredenheid over de kwaliteit van de woonomgeving is toegenomen. De reeds ingezette Heerdenaanpak lijkt hiermee succesvol te zijn. Het is echter nog wel lager ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Daarom continueren we dit onder de vlag van de wijkvernieuwing in Beijum, als één van de prioritaire wijken. Ook de sociaaleconomische positie van de bewoners van Beijum vraagt extra aandacht. De opgaves van de wijkvernieuwing worden gekoppeld aan een duurzame aanpak van armoedeproblematiek en jongerenoverlast. Naast de Heerdenaanpak gaan we onderzoek doen naar het verbeteren van de winkelpleinen en duurzaamheidsmaatregelen van de woningen.De ontwikkeling van Beijum in de periode 2010-2016

Winkelpleinen en Beijum-Oost en Beijum-West
Het niet optimaal functioneren van beide winkelpleinen is eerder geconstateerd op basis van bezetting en inrichting van de openbare ruimte. Er zal een studie worden verricht naar de mogelijkheden om dit te verbeteren. Dit doen we in samenwerking met het stedelijk programma Economie en werkgelegenheid. Bij het winkelcentrum Beijum-Oost wordt een nieuwe wijkvoorziening gebouwd waarin onder andere WIJ Beijum en buurtgerichte organisaties hun plek zullen vinden. Beijum-Oost wordt hiermee een centraal gelegen voorzieningenplein, met de terugkeer van verpleeghuis Innersdijk. Bij de realisatie van deze nieuwbouw zullen we herinrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte moeten uitvoeren. Er moet tijdig gezorgd worden voor een nieuwe bestemming van het vrijkomend (maatschappelijk) vastgoed in Beijum, zodat er geen leegstand ontstaat of deze tot een minimum beperkt kan blijven. De sociale component voor bewoners is een criterium voor de invulling van het vastgoed.

Heerdenaanpak
De Heerdenaanpak in Beijum heeft een hoge prioriteit. In samenwerking met de corporaties, politie, bewoners, ondernemers en WIJ Beijum zijn we al weer enige jaren aan het werk om de Heerden te verbeteren. Kenmerkend voor de aanpak is een koppeling tussen veiligheidsmaatregelen, sociale inzet gericht op bewoners en het uitvoeren van fysieke maatregelen in de openbare ruimte. De plannen worden samen met alle betrokkenen opgesteld en uitgevoerd. In 2018 vervolgen we de Heerdenaanpak met de Godekenheerd, Bentismaheerd en Froukemaheerd. Er wordt tevens een studie verricht naar de aanpak voor de Wibenaheerd.

Groenparticipatie en Vernieuwend beheer in Beijum en Lewenborg
In beide wijken zijn er groepen vrijwilligers die bijdragen aan het groenonderhoud. Dit blijven we stimuleren en ondersteunen. Het richt zich vooral op de overgang van particulier naar openbaar gebied. In 2017 is gestart met het beschikbaar stellen van het budget voor een vernieuwend speelplekkenbeleid. Met ondersteuning van WIJ en gemeente ontwikkelen bewoners dit project zelf.

Open Sportpark Kardinge
De doorontwikkeling van het sportpark Kardinge staat in het teken van de koppeling met wijkorganisaties, verenigingen, onderwijs en gezondheidscentra in de wijk Beijum. Doel is het bestaande netwerk vergroten en de inzet van sport als instrument voor een gezondere samenleving. Het gebiedsteam werkt hierin samen met programma’s Gezondheid, Sport, Sport050 en het WIJ-team voor een Open Sportpark Kardinge en de verbinding met Beijum en Lewenborg.

Meerstad
Meerstad biedt kansen voor het ontwikkelen van een energiepark en landartprojecten. Voor evenementen en festivals als Noorderzon of orkesten als NNO (maar ook voor kleinschalige producties en evenementen van wijkbewoners en scholen), natuur en recreatie, kunst en cultuur en sport. Voor het realiseren van deze ambitie is het noodzakelijk om samen met Sport en Cultuur en het CBK dit de komende jaren vorm te geven en onderzoek te doen.

Fietspad A7-Lintdal
De realisatie van het fietspad is sinds 2016 een uitgesproken wens van de bewoners van de MEERdorpen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Roodehaan). Dit wordt meegenomen in het meerjarenprogramma  Verkeer.

Wijkontwikkeling Oosterhoogebrug
De wijkontwikkeling in Oosterhoogebrug ondergaat een grote koerswijziging. Er wordt aan een nieuw woonplan gewerkt en de openbare ruimte rond de supermarkt wordt heringericht. Ook zoeken we naar een andere plek voor het wijkcentrum de Schakel. Het bedrijventerrein Koningsweg en omgeving is aan revitalisering toe. Aan de Melisseweg is een nieuwe buurt in aanbouw, in aansluiting hierop is het wenselijk de openbare ruimte aan te pakken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • (Door)ontwikkelen en uitvoeren van een Integrale stedelijk en gebiedsgerichte aanpak voor Beijum en Lewenborg in het kader van positief opgroeien, armoedebestrijding, Healthy Ageing en jongerenproblematiek;
  • Koppelen van het onderzoek naar Vastgoed in Beijum aan wijkvernieuwing in Beijum;
  • Realiseren van een derdengebouw in Beijum-Oost; gevolgd door de start van de nieuwbouw voor Innersdijk;
  • Heerdenaanpak continueren met Bentismaheerd en Froukemaheerd;
  • Inzetten op bewonersparticipatie in Meerstad;
  • De uitvoering van de wijkontwikkeling in Oosterhoogebrug verder vormgeven;
  • Verrichten van een onderzoek naar de Winkelcentra Beijum-West en Beijum-Oost en Wibenaheerd;
  • Bewonersparticipatie: ontwikkelen en ondersteunen van buurtinitiatieven zoals Golvend Lewenborg, de Groene Long, de Sociale Long Beijum, de Oude Bieb en de Wegwijzer.

Omschrijving ( bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Jeugd in Oost

100*

Armoede Beijum en Lewenborg

205*

B’slim Lewenborg en Beijum

20*

Groenbeheer

150

Heerdenaanpak

250

Onderzoek winkelcentra en heerden

50

Golvend Lewenborg

30

Sociale Long Beijum

10

Oude Bieb

10

De Wegwijzer

50

Sportpark Kardinge

25*

Fietspad A7-lintdal

100*

Wijkwethoudersbudget

200

Totaalbudget Oost

1.200

Waarvan bijdrage gebiedsbudget

955