Begroting 2018

Oude wijken

Hoe staan we ervoor?

In de Oude Wijken zijn het De Hoogte, de Indische buurt en de Oosterparkwijk die zich onderscheiden van de overige wijken als we de wijkkompassen in ogenschouw nemen. Deze wijken met relatief veel goedkope kleine huurwoningen kenmerken zich door lage scores op de sociaaleconomische positie van bewoners en een hoge druk op de kwaliteit van de sociale leefomgeving. Voor deze drie wijken geldt overigens wel dat er sprake is van een positieve ontwikkeling in de afgelopen zes jaar. Ook vergeleken met de stedelijke ontwikkelingen zijn deze verbeteringen opmerkelijk. De nieuwbouw die heeft plaatsgevonden werpt duidelijk zijn vruchten af op het gebied van sociaaleconomische ontwikkelingen. De Oosterparkwijk zit in zijn geheel duidelijk in de lift. Dat neemt niet weg dat voor alle drie wijken zorg en aandacht geboden blijft, vooral daar waar het gaat om de sociaaleconomische status (werk en inkomen/schuldhulpverlening en werkloosheid) en jeugd en onderwijs (kansarme kinderen, opvoedingsklimaat). De concentratie van armoede- en opvoedingsvraagstukken is nog steeds het hoogste van de stad. Voor De Hoogte in het bijzonder geldt dat de waardering voor de woonomgeving sterk is verminderd en dat onveiligheidsgevoelens bij bewoners blijvend te hoog zijn. De overige wijken staan er goed op, in vergelijking met de hierboven genoemde drie wijken. Het gaat hier om Kostverloren, Schildersbuurt, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt en Professorenbuurt. Allemaal wijken met een hoge waardering voor de fysieke omgeving, een goeie sociaaleconomische positie en een gunstig oordeel over de sociale leefomgeving. Ook ontwikkelen deze wijken zich behoorlijk stabiel. Voor Kostverloren en de Schildersbuurt valt op dat de al lage waardering voor het basisonderwijs verder is verslechterd en dat overlast in brede zin, maar in het bijzonder jongerenoverlast, toeneemt.


De ontwikkeling van De Hoogte in de periode 2010-2016


De ontwikkeling van de Indische buurt in de periode 2010-2016

Indische buurt en De Hoogte: werkprogramma ‘Wel moakt ’t verschil? 2018-2019’
Ondanks de lichte verbetering die de wijkkompassen laten zien, zijn er in sociaaleconomisch opzicht meerdere redenen om de inspanningen in deze wijken langdurig te intensiveren. Beide wijken zijn aangewezen als prioritaire wijken in het kader van de wijkvernieuwing die we samen met de corporaties starten. Het werkprogramma ‘Wel moakt ’t verschil? 2018-2019’ vormt daarvan de opmaat.

Het werkprogramma is samengesteld in samenwerking met de stedelijke programma’s armoede, maatschappelijke participatie en gezondheid. Binnen het werkprogramma richten we ons met de stratenaanpak op activering van bewoners en het actief aanbieden van ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Het omvat een wekelijkse extra inzet van verschillende disciplines gedurende twee jaar onder regie van het WIJ-team. In het armoedebeleid prioriteren we deze wijken met als doel alle kinderen in armoede te bereiken. Onderdeel daarvan is dat twee van de basisscholen wekelijks ontbijt op school (met ouders) organiseren. Om de positie van jongeren te versterken, ontwikkelen we met betrokken partijen een gemeenschappelijk plan. We maken een begin samen met de Hanzehogeschool en WIJS in een experimentele aanpak.

De buurtfunctie van het Cortinghhuis komt onvoldoende van de grond. We willen de beschikbare accommodatiemiddelen voor De Hoogte gerichter inzetten op het verbeteren van de ontmoetingsfunctie in de wijk. Hierbij kan ook Edanz aan de Van Oldenbarneveltlaan worden doorontwikkeld als buurtgerichte voorziening.

De Bedumerweg vormt een barrière tussen beide wijken. We willen onderzoeken hoe de geïsoleerde ligging van De Hoogte kan worden verminderd.

In de Korrewegwijk heeft buurtcoöperatie ‘De goeie buurt’ zich ontwikkeld tot een bewonersgroep die een wezenlijke bijdrage levert aan verbetering van en betrokkenheid in de buurt. We steunen de doorontwikkeling van De Goeie buurt.

Oosterhamrikzone
Een nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone is de beste oplossing om de bereikbaarheid van dit deel van de stad te verbeteren. Deze nieuwe verkeersverbinding staat niet op zichzelf. De komst van deze verbinding wordt gekoppeld aan kansen voor verbetering van het woon-en verblijfsklimaat in de Oosterhamrikzone, de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. Naast de verbinding bestaat het uit het fietsvriendelijk maken van de Korreweg, het vervangen van de Gerrit Krolbrug, een plan voor de busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal en verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren.

Oosterparkwijk
Met ‘Oosterparkwijk in verbinding’ zetten we de in 2017 gestarte plannen onverminderd door. Dit uitvoeringsplan is een integraal sociaal programma, gericht op veiligheid, armoede en het opvoedingsklimaat. In de Oosterparkwijk staan we tegelijkertijd voor de uitdaging om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting en herverdeling van functies en accommodaties in de wijk. Voor de sloop van het Treslinghuis is het vinden van tijdelijke huisvesting van voorzieningen urgent. Daarbij gaat het zowel om een nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk als om huisvesting van het WIJ-team.

De verhuizing van Toentje naar een zichtbare plek in de wijk heeft goed uitgepakt. Het brengt mensen uit alle lagen van de bevolking bij elkaar en helpt mee aan het verlichten van armoede.

Komend jaar willen we samen met de bewoners van de Oosterparkwijk onderzoeken op welke manier het winnende plan van de prijsvraag Who Cares gerealiseerd kan worden. Deze prijsvraag, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester, brengt antwoorden op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning en geeft een impuls aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijk.

Coöperatieve Wijkraad Oosterpark
We gaan experimenteren met een Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk. Hierin nemen zowel wijkbewoners als raadsleden plaats. Bewoners nemen deel op basis van loting. Vervolgens beslist de Coöperatieve Wijkraad over (onderdelen van) de wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk. Tegelijkertijd zal er stevig worden geïnvesteerd in nieuwe manieren van dialoog voeren in de wijk. Het gereserveerde budget van 2017 wordt meegenomen naar 2018 voor daadwerkelijke inhoudelijke uitvoering. Processtappen worden gefinancierd vanuit StadDoetMee.

Woonschepenhaven
De fysieke revitalisering van de woonschepenhaven is zo goed als afgerond. Deze aanpak wordt aangewend door het WIJ-team Oosterparkwijk om ook op sociaal gebied samen te werken in de Woonschepenhaven. Op deze manier werken we in goed overleg samen met de bewoners op het gebied van de sociale en fysieke leefomgeving. 

Schilderswijk/ Kostverloren
In de Schilderswijk en Kostverloren worden door diverse bewoners(groepen) initiatieven genomen voor de wijk. Het gebiedsteam wil deze initiatieven blijvend faciliteren. Dit wordt mogelijk gemaakt onder de paraplu van ‘Panorama Schilderswijk’, onder andere door de inzet van gemeentelijke deskundigheid. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de Jozef Israëlstraat en ‘Het Palet’. Het initiatief ‘Kostwinning’ onderzoekt samenwerkingsverbanden en uitbreidingsmogelijkheden van accommodaties in de wijk Kostverloren. Bij de vervanging van riolering in Kostverloren maken we samen met bewoners plannen voor de herinrichting van straten en pleinen.

Noorderplantsoenbuurt en Professorenbuurt
Bij het vervangen van kabels en leidingen in de Noorderplantsoenbuurt en Professorenbuurt stellen we bewoners in de gelegenheid om hun ideeën voor aanpassingen van de eigen straat kenbaar te maken en waar haalbaar samen op te pakken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Herschikking buurtaccommodaties Oosterparkwijk;
  • Uitvoeren sociaal programma Oosterparkwijk in verbinding;
  • Start van het experiment Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk;
  • Start van de wijkvernieuwing in Indische Buurt en De Hoogte met het integraal sociaal programma Wel moakt ’t verschil?;
  • Gebiedsgerichte aanpak armoedebeleid, opvoeden en veiligheid in de Oosterparkwijk, Indische buurt/de Hoogte en Kostverloren;
  • Ontwikkeling van Cortinghuis c.q. Aletta Jacobshuis (Edanz) als laagdrempelige buurtvoorziening in de Hoogte;
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven.

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Buurtaccommodaties Oosterparkwijk

200

Oosterparkwijk in Verbinding

100

B’slim Oosterpark

10*

Subsidie Toentje

85*

Werkprogramma Indische Buurt/De Hoogte

350*

WIJS

10

Projecten Schilderswijk

50

Kostwinning: verbinding accommodaties

15

Herinrichting Kostverloren

1.558*

Wijkwethoudersbudget

200

Totaalbudget Oude Wijken

2.578

Waarvan bijdrage gebiedsbudget

760