Begroting 2018

West

Hoe staan we ervoor?

Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd zijn allen aangewezen als wijkvernieuwingswijken in de stad. In Vinkhuizen en Paddepoel is de wijkvernieuwing bijna afgerond. In Selwerd is in 2017 gestart met de wijkvernieuwing, waarin een belangrijke rol voor bewoners is weggelegd en de doelstellingen zich richten op healthy ageing. Uit de wijkkompassen van deze drie wijken wordt duidelijk dat vooral de sociaaleconomische positie van de wijkbewoners er in relatie tot de rest van de stad niet goed voorstaat. In Selwerd betreft dit vooral de jeugd en het onderwijs, terwijl in Paddepoel en Vinkhuizen vooral welzijnsaspecten in beeld komen. De laatste twee wijken kennen ook een vergrijsde bevolking die een relatief hoog gebruik van WMO-voorzieningen met zich meebrengt. In de wijkontwikkeling van beide wijken valt wel op dat het percentage 65-plussers in de afgelopen jaren aan het afnemen is. In Tuinwijk is de wijkvernieuwing afgerond en dat heeft erin geresulteerd dat de wijk er nu heel goed voorstaat. In de ontwikkelingen over de afgelopen zes jaar zien we dit ook terug. Het dorp Hoogkerk staat er ook goed voor. Het gebied ontwikkelt zich behoorlijk stabiel met daarbij de kanttekening dat de waardering voor de woningen aan het dalen is en dat de ervaren overlast aan het toenemen is, zowel in de wijk zelf als ten opzichte van de stedelijke ontwikkeling vergeleken met zes jaar geleden. De nieuwe wijken De Held, Gravenburg, Reitdiep en de Buitenhof worden door de bewoners als aangename woonwijken ervaren. Alleen het ontbreken van (winkel)voorzieningen wordt door de bewoners aangegeven als zorgpunt.

Wijkontwikkeling Selwerd
Selwerd is één van de prioritaire wijken in de stad. Daarmee krijgt de in 2013 gestarte wijkontwikkeling een extra dimensie. De ambitie is dat alles wat we de komende 5 jaar doen in deze wijk moet bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Op vrijwel alle terreinen heeft onze inzet van de afgelopen jaren bijgedragen tot een opwaartse lijn in de wijk. Aandacht is nu nodig voor bijvoorbeeld de thema’s opvoeding/jeugd en werk en inkomen. Met Positief Opgroeien schenken we specifiek aandacht aan jeugdigen van 0-23 jaar. Zij moeten gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin jeugdigen een eigen stem hebben en ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.


De ontwikkeling van Selwerd in de periode 2010-2016

Belangrijk onderdeel van de wijkontwikkeling is de corporatieve en particuliere woningvoorraad gereed maken voor de toekomst. De zogenaamde veertien ‘stempels’ in de wijk vormen een logisch uitgangspunt voor betrokkenheid van bewoners. Het wijkbedrijf Selwerd en het wijkplatform Selwerd zijn belangrijke wijkpartners waarmee we de de wijkontwikkelingsingrepen willen koppelen aan werk en inkomensperspectieven voor de bewoners van Selwerd. Eind 2016 is gestart met nieuwe partijen samen te brengen in de wijkvernieuwing. Deze partijen, zoals de RUG, Hanzehogeschool en UMCG, zijn bereid mee te denken en te werken aan deze opgaven voor Selwerd. Inmiddels zijn ruim veertig initiatieven gestart en in beeld gebracht, uiteenlopend van de aanleg van Warmtestad door de wijk en corporatief groot onderhoud tot de introductie van 2 elektrische karretjes vanuit het wijkbedrijf waarmee het tegengaan van eenzaamheid en wijkvervoer worden gecombineerd.

Centrumzone Paddepoel/Co-creatie
Ondanks de intensieve wijkvernieuwingsaanpak kent Paddepoel nog altijd de nodige sociale problematiek. De laatste jaren is dit zichtbaar in de vorm van jongerenoverlast welke in belangrijke mate ontstaat door problematische gezinssituaties. Voor bewoners geldt dat zowel deze overlast en achterliggende problematiek, als ook de gebiedsontwikkeling rondom het Winkelcentrum (ervaren als het hart van de wijk) veel aandacht nodig heeft. Deze gebiedsontwikkeling biedt ook kansen op duurzame verbeteringen in zowel fysiek als sociaal opzicht. Daarnaast draagt de herinrichting van het winkelcentrum (meer groen, meer beweegruimte rondom) bij aan een gezondere leefstijl. De wijkraad startte drie jaar geleden het initiatief co-creatie als nieuw gespreksplatform in de wijk (met alle betrokkenen). Een themagroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van dit hart van de wijk, de centrumzone. Hier ligt de komende jaren ook de meest integrale opgave voor de wijk: een vitaal hart van de wijk, met een aantrekkelijk winkel-, woon- en verblijfsklimaat voor jong en oud; goede en veilige verbindingen met de wijk en de daar aanwezige functies (waaronder de vensterschool). Hierbij wordt bijzondere waarde gehecht aan een groene, duurzame en autoluwe inrichting.

Vinkhuizen laat niet los
In Vinkhuizen zijn er nog steeds zorgen over de sociaaleconomische situatie van een aanzienlijk deel van de wijk. Vanuit positief opgroeien is aandacht voor de integrale aanpak van kwetsbare, overbelaste jongeren (18-23 jaar) zonder startkwalificatie, die niet in beeld zijn, niet naar school gaan en die geen uitkering en ook geen inkomen uit werk hebben. De wijk kent tegelijkertijd een hoge organisatiegraad en veel actieve bewoners die zich inzetten voor de wijk en/of buurt. Aan de randen van de wijk vinden nog de nodige stedenbouwkundige ontwikkelingen plaats: woningbouw tegen het Westpark en bouw crematorium; tijdelijke sociaal-maatschappelijk en culturele functies in vrijgekomen schoolgebouwen aan de Travertijnstraat; revitalisering Woonboulevard Hoendiep; ontwikkeling Suikerfabriekterrein; aanpak Westelijke Ringweg. Deze ontwikkelingen willen we optimaal benutten, ook om daarmee een aantal hardnekkige sociaaleconomische en (verkeers)veiligheidsvraagstukken van de wijk mee op te lossen. De aanpak van de Westelijke Ringweg vormt voor de komende jaren speerpunt in deze aanpak.

Bewonersbeheer Tuinwijk
Oude en nieuwe bewoners voelen zich betrokken bij de buurt. Er is geen sprake van grote problematiek. Een bewonersgroep draagt bij aan het onderhoud van de stoepen en het groen en er zijn vrijwilligers die het beheer van het buurtcentrum Tuinpad ondersteunen. De wijk heeft zelf initiatief genomen om betaald parkeren in de wijk in te voeren. Dit vraagt om een steviger basis in de wijk met zelfbeheer van bewoners en de gemeente in een partnerrol. In 2017 is hiervoor een eerste verkenning uitgevoerd, in 2018 willen we dit samen met de wijk verder vormgeven.

Wijken met een hart (Reitdiep, De Held, Buitenhof en Gravenburg)
Deze vier wijken hebben over het algemeen een grote zelfredzaamheid en scoren bovengemiddeld op het wijkkompas. Reitdiep heeft met haar haven, school en (winkel-)voorzieningen een eigen karakter. Het door de wijk zelf gestichte en gerunde wijklokaal is een mooi voorbeeld van nieuw partnerschap tussen de wijk en de gemeente. Op deze weg willen we ook samen met de andere wijken zoeken naar wijk-eigen kansen en mogelijkheden om het “dorpse” karakter en wijkverantwoordelijkheid verder uit te bouwen.

Stimuleren wijkdynamiek Hoogkerk en Vensterschool
Hoogkerk kent een stevige participatie-traditie. Met de bewoners van Hoogkerk geven we deze traditie een nieuwe impuls. Slimme aanpassingen aan de Vensterschool - in het hart van de wijk - vormen hiervoor een belangrijke kans. Samen met bewoners en het WIJ-team onderzoeken we of de Vensterschool voor meerdere functies kan worden gebruikt, bijvoorbeeld als werkplek voor zzp’ers. Daarnaast willen we stimuleren dat kinderen op een veilige manier op de fiets naar school gaan en ligt er een opgave om verborgen armoede te doorbreken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We continueren de dialoog met bewoners over wijkopgaven, ontwikkeling, projecten en initiatieven. Gemeentebreed via de wijkwethouder en het gebiedsteam. De wijktop-3 vormt hierin een belangrijke focus voor zowel wijk als gemeente.
  • In Selwerd starten we met een brede coalitie van partijen met de uitvoering van een nieuw wijkvernieuwingsplan.
  • Fysieke aanpak van woningen en leefomgeving, in samenwerking met de corporaties in Selwerd.
  • We stimuleren de verdere ontwikkeling van het wijkbedrijf Selwerd.
  • Co-creatie vormt de basis waarop we in Paddepoel samen met de wijk vormgeven aan projecten en opgaven. Focus op de centrumzone, Reitdiepzone, Westelijke Ringweg, en Jeugd en Opvoeding.
  • Uitvoering van programma ‘Vinkhuizen laat niet los’, aandachtspunten zijn opvoeding, sport en participatie.
  • We stellen een Ontwikkelingsvisie Vensterschool op. Naast de fysieke mogelijkheden van de Vensterschool betrekken wij daarbij ook sociaal maatschappelijke opgaven van de wijk en de bereikbaarheid/verkeersveiligheid van de wijk.
  • Stimuleren van bewonerszelfbeheer in Tuinwijk.
  • Samen met bewoners van Buitenhof, Gravenburg, de Held en Reitdiep invulling geven aan wijkvoorzieningen die de wijk zelf met partners kunnen realiseren en onderhouden.  

Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Vinkhuizen Laat niet los

90

Aanpak eenzaamheid Vinkhuizen

15*

Hoogkerk

250

Tuinwijk

30

Wijken met een hart (Reitdiep, De Held, Buitenhof, Gravenburg)

80

Centrumzone Paddepoel/Co-creatie Paddepoel

120

Wijkontwikkeling en Wijkbedrijf Selwerd

197*

Groningen Fit Selwerd

218*

B’slim Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, Hoogkerk

40*

Wijkwethoudersbudget

200

Totaalbudget West

1.240

Waarvan bijdrage gebiedsbudget

920