Begroting 2018

Algemene inkomsten en post onvoorzien

13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

We begroten onze onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de hondenbelasting, de logiesbelasting, het saldo van de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de dividenden zo zorgvuldig mogelijk. In dit deelprogramma laten we het historisch overzicht zien van deze onderdelen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

 

Bestaand beleid (baten)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(bedragen x 1.000 euro)

Onroerend zaakbelasting

61.837

62.672

65.724

67.209

68.654

70.122

Roerende zaakbelasting

94

73

76

77

78

79

Hondenbelasting

854

866

897

913

928

944

Logiesbelasting

1.310

1.167

1.317

1.317

1.317

1.317

Saldo financieringsfunctie

514

1.717

1.381

2727

2976

3363

Gemeentefonds

453.884

439.362

466.417

472.827

478.375

483.404

Post onvoorzien

0

-100

-100

-100

-100

-100

Rente reserves

1.045

589

38

38

38

38

Dividenden

3.258

1.524

1.537

337

337

337

Totaal

522.796

507.870

537.287

545.345

552.603

559.504

Bestaand beleid (Lasten)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Te betalen Vpb

0

0

0

0

0

0

Totaal

 0

 0

Voor een uitgebreide toelichtingen verwijzen we naar de volgende paragrafen: