Begroting 2018

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Bijdrage(n) verbonden partijen

BNG NV

Relevante beleidsinformatie

De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Beleidsrisico

Het risico met betrekking tot de waardering van de aandelen is zeer klein. Mede onder invloed van de aanhoudende lage lange rente tarieven zal het renteresultaat in 2017 naar verwachting lager uitkomen dan in het recente verleden. Het resultaat zal in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Oiko Credit

Relevante beleidsinformatie

Het jaarlijkse dividend wordt omgezet in aandelen. In 2016 is hierdoor het aantal participaties op 58.23 uitgekomen. De participaties staan op de balans, maar zijn niet van een waarde voorzien.

Beleidsrisico

Geen.