Begroting 2018

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
13.1Algemene inkomsten en post onv46.32542.68839.40137.76336.87735.304
13.1.1Onroerend zaakbelasting1.9152.1122.1882.2382.2882.338
13.1.3Hondenbelasting001111
13.1.5Saldo financieringsfunctie44.01640.07936.78335.14334.25432.631
13.1.7Post onvoorzien0100100100100100
13.1.8Rente reserves000000
13.1.9Dividend394397329281234234
Baten
13.1Algemene inkomsten en post onv567.210548.467574.581581.020587.152592.430
13.1.1Onroerend zaakbelasting61.83762.67265.72567.21068.65570.123
13.1.2Roerend zaakbelasting947376777879
13.1.3Hondenbelasting854866897913928944
13.1.4Logiesbelasting1.3101.1671.3171.3171.3171.317
13.1.5Saldo financieringsfunctie44.53041.79638.16437.87037.23035.994
13.1.6Gemeentefonds453.884439.362466.417472.827478.375483.404
13.1.8Rente reserves1.04558938383838
13.1.9Dividend3.6561.9422.023844607607
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves000000
Onttrekking aan reserves000000
Geraamd resultaat na bestemming-520.884-505.779-535.180-543.257-550.275-557.126

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Integrale financiële toelichtingen

Deelprogramma 13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

3,3 miljoen euro

26,1 miljoen euro

29,4 miljoen euro

Algemene uitkering (V 27,1 miljoen euro)
Het actuele begrotingssaldo 2017 voor de uitkering uit het gemeentefonds bedraagt 439,3 miljoen euro. Op basis van de septembercirculaire 2017 en op basis van onze eigen inschattingen bedraagt het primitieve begrotingssaldo 2018 voor het gemeentefonds 466,4 miljoen euro. Een positief verschil van 27,1 miljoen euro. De verklaring hiervoor luidt als volgt:

1) Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen
De uitkeringsfactor stijgt in 2018 met 77 punten ten opzichte van 2017, dit betekent voor Groningen een stijging van de algemene uitkering van 13,6 miljoen euro. De stijging van de uitkeringsfactor wordt vooral verklaard door een fors hoger accres. Landelijk bedraagt het accres in 2018 804 miljoen euro. Het aandeel van Groningen hierin bedraagt 12,0 miljoen euro.

Daarnaast zijn er meerdere (kleinere) ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoogte van de uitkering zoals de nieuwe tranche van de opschalingskorting, het vervallen van de extra middelen voor de verhoogde asielinstroom en ontwikkelingen in de ruimte onder het plafond BCF compensatiefonds. Deze ontwikkelingen leiden per saldo voor Groningen tot een voordeel van ongeveer 1,6 miljoen euro.

Het resterende verschil wordt verklaard door verschillende kleinere maatregelen en een actualisatie van de uitkeringsbasis. Voor een aantal verdeelmaatstaven wordt een groter aantal eenheden in 2018 verwacht. Dit geldt vooral voor het aantal woonruimten, het aantal lage inkomens en bijstandsontvangers en de omgevingsadressendichtheid. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 3,1 miljoen euro ten opzichte van de actuele raming 2017.

Bovenstaande landelijke en plaatselijke ontwikkelingen leiden per saldo tot een hogere uitkering van  16,7 miljoen euro in 2018 ten opzichte van 2017.

2) Taakmutaties
Er wordt 271 duizend euro meer ontvangen door taakmutaties dan in 2017. Het betreft de taakmutatie

‘Beëindiging betalingen derden’ (232 duizend euro) en Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (39 duizend euro).

3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Per saldo wordt in 2018 10,1 miljoen euro meer aan integratie- en decentralisatie-uitkeringen ontvangen dan in 2017. Dit wordt grotendeels verklaard door een opwaartse aanpassing van de middelen bestemd voor de decentralisaties in het sociaal domein. In onderstaand overzicht zijn alle mutaties bij de integratie- en decentralisatie uitkeringen opgenomen.

Mutaties integratie en decentralisatie uitkeringen
(bedragen x 1.000 euro )

Bedrag

Wmo

376

Combinatiefuncties

-4

Maatschappelijke opvang

-156

Gezond in de stad

-11

Vrouwenopvang

-313

Peuterspeelzaalwerk

-255

Bodemsanering

-3

LHBT-emancipatiebeleid

-20

Provinciale taken VTH

50

Voorschoolse voorziening peuters

133

Armoedebestrijding kinderen

8

Integratie-uitkering sociaal  domein:

Decentralisatie AWBZ naar Wmo; alle taken

141

Decentralisatie AWBZ naar Wmo; centrumgemeenten

3.355

Decentralisatie Jeugd

4.373

Decentralisatie Participatiewet

2.112

Totaal

10.060

Onroerende zaakbelasting (V 3,1 miljoen euro)
De OZB belastingopbrengst ramen we voor 2018 3,052 miljoen euro hoger dan in 2017. Voor een bedrag van 2,302 miljoen euro vloeit dit voort uit verwachte tariefaanpassing, 0,3 miljoen euro voor nieuwbouw en 0,05 miljoen euro wegens grenscorrectie Meerstad. Daarnaast houden we ook rekening met een lagere opbrengst ten opzichte van 2017 van 400 duizend euro als gevolg van het besluit van de raad in maart 2017 om de OZB voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen met terugwerkende kracht te verlagen.

Logiesbelasting (V 150 duizend euro)
Door een stijging van het aantal overnachtingen neemt de opbrengst van logiesbelasting ten opzichte van 2017 met 150 duizend euro toe.

Financieringskosten (N 960 duizend euro)
De lange financieringsbehoefte stijgt ten opzichte van de begroting 2017 met 41,8 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat de omvang van de reserves afneemt. Dit leidt tot hogere financieringslasten. Op kort vermogen is er geen afwijking ten opzichte van 2017. De totale financieringskosten van de gemeente Groningen ramen wij 960 duizend euro nadeliger dan 2017.

Overig (V 10 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 10 duizend euro.