Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.3 Positief opgroeien

We hebben de ambitie dat jeugdigen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin jeugdigen een eigen stem hebben en ze kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen. Ze zijn in staat voor zichzelf en anderen op te komen, maatschappelijk te participeren en invloed te hebben op hun leven en hun leefomgeving. Deze ambitie werken we uit in de beweging Positief opgroeien.

Kwetsbare jeugdigen, voor wie gezondheid, veiligheid en talentontwikkeling niet vanzelfsprekend zijn, krijgen indien nodig tijdig passende ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk (preventie) waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan. Daar waar ongezonde of onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies.

In samenwerking met jeugdigen zelf, ouders als eerstverantwoordelijke, sociale netwerken, scholen, kinderopvang, maatschappelijk betrokken partners en WIJ werken we aan de ambitie van Positief Opgroeien. We streven in deze samenwerking naar verbinding en afstemming met als doel om op efficiënte en effectieve wijze op het juiste moment de juiste stimulans of ondersteuning te bieden. We zetten ons in om alle jongeren kansen te bieden en ondersteunen innovatie in het onderwijs met als doel kinderen optimaal voor te bereiden op de samenleving

Een belangrijke leidraad voor Positief Opgroeien zijn de Internationale rechten van het Kind. Deze rechten bestrijken overeenkomstige thema’s als Positief opgroeien, thema’s zoals educatie, gezondheid, veiligheid en participatie die voor jeugdigen van belang zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Activiteiten elders in deze begroting die passen bij Positief Opgroeien hebben we gemarkeerd met


Hoe staan we ervoor?

Om onze ambitie te realiseren zetten we een stedelijke beweging in gang. Enerzijds door de diverse beleidskaders (zoals gezondheid, sport & bewegen, cultuur, techniekeducatie, natuur-en duurzaamheidseducatie, armoede, (passend) onderwijs, kansenbeleid) en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op de ambitie van Positief Opgroeien en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners – kinderen en jongeren - en samenwerkingspartners, middels een gebiedsgerichte aanpak. Werken vanuit een integrale meerjarenvisie op preventief jeugdbeleid, inzetten op versteviging van het gebiedsnetwerk Positief Opgroeien en meer stroomlijning en continuïteit in de financiering vormen voorwaarden, evenals nauwe samenwerking en afstemming met WIJ-Groningen.

De beweging Positief Opgroeien zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) jeugdbeleid ten aanzien van jeugdigen vormgeven. De verwachting is dat door deze bundeling van beleidskaders en maatregelen en door versteviging van het gebiedsnetwerk het maatschappelijk effect en de resultaten van onze preventieve inzet gericht op jeugd groter zullen zijn. Om inzicht te hebben in het maatschappelijk effect van onze gezamenlijke inspanning in het kader van Positief opgroeien zullen we de maatschappelijke effecten monitoren.

Wat willen we bereiken in 2018?

 • De effectiviteit en efficiency van preventief jeugdbeleid stedelijk en in de wijken vergroten;
 • Positieve opvoedkracht van ouders en een positief opvoedklimaat in de directe omgeving van de jeugdige versterken;
 • De participatie en zeggenschap van kinderen en jongeren versterken;
 • Jeugdigen ontwikkelen hun talenten op het terrein van sport, cultuur, natuur en duurzaamheid, techniek en ICT;
 • Actieve en gezonde jeugdigen (gezonde leefstijl en gezonde voeding);
 • De preventieve ondersteuning in het onderwijs versterken en daarmee de vraag naar jeugdhulp en de risico’s op schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie beperken;
 • De integrale aanpak van kwetsbare, overbelaste jongeren (18-23 jaar) zonder startkwalificatie, die niet in beeld zijn, niet naar school gaan en die geen uitkering en ook geen inkomen uit werk hebben, versterken met als doel dat ze - met startkwalificatie - zo zelfstandig mogelijke kunnen functioneren in de samenleving;
 • Jeugdigen met (risico op) ontwikkelingsachterstanden (zoals kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen) gelijke ontwikkelingskansen geven en verdere toename van ontwikkelingsachterstand en de vaak daarmee gepaard gaande problemen voorkomen;
 • Voorkomen en tegengaan van criminaliteit, vandalisme en overlast door jeugd(groepen).

Wat gaan we hiervoor doen?

 •  De integrale aanpak van Positief opgroeien stedelijk en gebiedsgericht en vraaggericht verder vorm geven door het doorontwikkelen van de beweging Positief opgroeien en de inzet in drie (Focus)wijken - Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk (SPT) , Lewenborg en de Wijert - in 2018 voort te zetten en wellicht uit te breiden naar andere wijken. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 • De positieve opvoedkracht van ouders en het positieve opvoedklimaat in de directe omgeving van de jeugdige (gezinnen, kinderopvang, scholen, wijken, buurtcentra, sportverenigingen en andere basisvoorzieningen) versterken, onder andere met de inzet van Vreedzame wijk, waardoor positieve ondersteuning vanuit de eigen omgeving (familie, vrienden, school, kinderopvang) voor kwetsbare jeugdige een vangnet kan vormen dat toename van problemen en schooluitval voorkomt;
 • De participatie en zeggenschap van kinderen en jongeren verder versterken door de inzet van de jongerenombudsman, de Kinderburgemeester en de raad van kinderen en het voortbestaan van Jimmy's;
 • We bieden jeugdigen mogelijkheden om hun talenten op het terrein van sport, cultuur, natuur en duurzaamheid, techniek en ICT te ontwikkelen door het subsidiëren van uiteenlopende activiteiten op deze terreinen;
 • Inzetten op een gezonde leefstijl (Groningen Fit) door van jongs af aan samen met de ouders in te zetten op  gezonde voeding, sport en spel te stimuleren en in te zetten op de  creatieve ontwikkeling van kinderen;
 • De ondersteuning van het VO hebben we al eerder vormgegeven middels het VO-WIJteam (gevormd vanuit reguliere WIJ-formatie). De ondersteuning van VSO en PrO en de ondersteuning van het MBO (School als Wijk), die in 2017 als pilot in uitvoering zijn, willen we in 2018 verder ontwikkelen en structureel borgen in WIJ. De ondersteuning van het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen willen we verder versterken door bestaande voorzieningen vanuit het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen en WIJ beter op elkaar af te stemmen en te verbinden;
 • Bieden van extra ondersteuning vanuit Leerlingzaken in RMC aan kwetsbare, overbelaste jongeren (18-23 jaar) zonder startkwalificatie, die niet in beeld zijn, niet naar school gaan en die geen uitkering en ook geen inkomen uit werk hebben;
 • Ontwikkelen van nieuwe en borgen van bestaande preventieve naschoolse voorzieningen, gericht op het bieden van een positief stimulerende omgeving voor jeugdigen met (risico op) ontwikkelingsachterstanden;
 • Verdere implementatie van de nieuwe methodiek Plus-Min-Mee bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze methodiek draagt ook bij aan het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen.