Begroting 2018

Overhead en ondersteuning organisatie

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
14.1Overhead en ondersteun. organisa124.339123.206103.58195.52096.50096.300
14.1.1Overhead105.734117.298101.42092.31092.15392.582
14.1.3Overige werken voor derden15.5713.0324523511.473828
14.1.4Ten Boer3.0332.8762.6132.8592.8742.890
Baten
14.1Overhead en ondersteun. organisa38.61926.91012.12412.09012.12712.165
14.1.1Overhead25.73420.5847.9507.9447.9828.020
14.1.3Overige werken voor derden9.6283.4021.2531.2531.2531.253
14.1.4Ten Boer3.2582.9232.9202.8922.8922.892
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves5.78000000
Onttrekking aan reserves6.34600000
Geraamd resultaat na bestemming85.15396.29691.45783.43084.37384.135

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Frictiekosten bezuinigingen   

1.100

Outsourcing ICT

5.969

2.661

1.348

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

7.069

0

2.661

0

1.348

0

0

0

Totaal continuering beleidsmiddelen

17.386

7.645

11.526

1.090

8.860

2.696

0

1.848

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Informatieveiligheid

225

Strategische positionering

200

Revitalisering Stadhuis

379

379

379

589

Effecten knelpunten op SSC

392

301

251

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

971

225

680

0

379

251

0

589

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

14.1 Overhead en ondersteun. organisatie

Vrijval frictiebudget

3.000

Dekkingsbronnen 2016-2019

3.000

0

0

0

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

14.1 Overhead

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

19,6 miljoen euro

-14,8 miljoen euro

4,8 miljoen euro

Correctie salariskosten OPSB (V 3,0 miljoen euro)
In de begroting 2017 zijn salariskosten voor een bedrag van 3,0 miljoen euro als overhead toegerekend aan programma 14 Algemene ondersteuning. Deze kosten worden echter gemaakt bij programma 6 Cultuur. Dat is in de begroting 2018 hersteld.

Terugraming extra beleid basisadministraties (V 600 duizend euro)
In de begroting 2017 is een bedrag van 600 duizend euro extra beleid opgenomen voor het gebruik van de BAG (Basis Administratie Gebouwen). In de begroting 2018 ramen wij dit bedrag terug.

Extra beleid (N 1,0 miljoen euro)
We stellen extra beleidsmiddelen beschikbaar van afgerond 1 miljoen euro. Het betreft de revitalisering van het stadhuis (379 duizend euro), informatieveiligheid (225 duizend euro) en extra middelen (392 duizend euro) voor een stijging van de overhead. Deze stijging is het gevolg van formatie uitbreiding in de beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen 2018. Hierbij gaat het onder andere om kosten voor huisvesting, ICT en telefonie, administratie en adviseurs SSC.

Bezuiniging op de organisatie (V 600 duizend euro)
Wij voeren een bezuiniging op de organisatie door. De lasten in de begroting nemen daardoor af. Het effect voor 2018 op de overhead bedraagt 600 duizend euro.

Nominale compensatie (N 2,9 miljoen euro)
De budgetten in de begroting worden gecorrigeerd met de effecten van loon- en prijsontwikkelingen. De lasten op dit programma nemen hierdoor toe met 2,9 miljoen euro.

Budget gemeentelijke herindeling (N 700 duizend euro)
Uit het Gemeentefonds ontvangen wij incidenteel een bedrag van 700 duizend euro voor kosten die wij moeten maken voor de gemeentelijke herindeling. Deze bijdrage is verantwoord op programma 13. Het budget verantwoorden wij op programma 14.

Noordelijk Belastingkantoor (V 430 duizend euro)
De oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor en de daarmee samenhangende ontvlechting van de afdeling Belastingen leidt tot een herverdeling van baten en lasten. Per saldo ontstaat er een besparing van 1,7 miljoen euro. Het aandeel voor de gemeente Groningen hierin is 930 duizend euro. Van deze besparing lekt een deel weg door lagere tarieven voor burgers en bedrijven (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Per saldo wordt 750 duizend euro ingeboekt als bezuiniging. In dit programma wordt 430 duizend euro gerealiseerd (zie ook Financiën bij deelprogramma 11.1 Publieke dienstverlening).

Overhead Noordelijk Belasting Kantoor (V 2,7 miljoen euro)
Door de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor moeten de overheadkosten van de gemeente Groningen in dit deelprogramma krimpen. In het bedrijfsplan van het Noordelijk Belastingkantoor zijn maatregelen getroffen om de zogeheten desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten) te beperken. Zo gaat de gemeente Groningen dienstverlening leveren op het gebied van ICT en huisvesting en mag de gemeente Groningen ondersteunend personeel plaatsen. Voor resterende deel ontvangt de gemeente Groningen een vergoeding om de overhead af te kunnen bouwen. De te ontvangen vergoedingen zullen wij middels nog op te stellen begrotingswijzigingen verwerken in de primitieve begroting 2018.

Frictie Outsourcing ICT (N 1,9 miljoen euro)
In de begroting 2017 heeft de raad extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de outsourcing van ICT. Dit op basis van een geactualiseerde businesscase. De aanvullende dekkingsopgave wordt enerzijds veroorzaakt door project- en frictiekosten voor de transitie. Anderzijds is er meer tijd nodig om de bezuinigingstaakstelling van in totaal 5 miljoen euro te realiseren (ten opzichte van het uitgangspunt in de begroting 2016). Voor jaarschijf 2018 gaat het om een bedrag van 6,0 miljoen euro. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 1,9 miljoen euro. Periodiek wordt de businesscase geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

Frictiekosten (V 3,3 miljoen euro)
In 2018 halen we 3,3 miljoen euro minder uit het frictiekostenbudget dan in 2017 voor overige frictiekosten naast ICT outsourcing.

Overige (V 670 duizend euro)
Dit betreffen diverse overige afwijkingen. Deze tellen op tot een voordeel van 670 duizend euro.