Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.5 Lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding en openbare gezondheidszorg

Een prettige leefomgeving voor jong en oud, voor zowel een 8- of 88-jarige, werkt positief op ons welzijn en onze gezondheid. In die zin staat gezondheidsbeleid niet op zichzelf. Ons gezondheidsbeleid versterkt en draagt bij aan de verschuiving naar preventie in onze andere beleidsvelden. Tegelijkertijd hebben de interventies die we plegen in het kader van onze andere beleidsvelden op hun beurt weer een positief effect op de gezondheid van de inwoners van onze stad. Positieve gezondheid wil zeggen dat wij streven naar een omgeving die in algemene zin positief is voor de gezondheid van de burgers in onze stad. Een dergelijke omgeving nodigt uit tot gezonde keuzes. Aanvullend op de algemene verbinding tussen gezondheid en een positieve leefomgeving, benoemen we in dit hoofdstuk de acties de we specifiek doen in het kader van het gezondheidsbeleid, de infectieziekten en de publieke gezondheid.
We willen een stad zijn waar iedere baby een gezonde start heeft, onze kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen en waarin volwassenen gelijke kansen hebben op gezondheid en een gezonde levensloop. Tussen de Groninger wijken bestaan substantiële verschillen qua leefwijze en leefstijl, die mede samenhangen met de sociaaleconomische situatie van de bewoners. Om deze reden investeren wij ook het komende jaar extra in de Groninger wijken met de grootste gezondheidsachterstanden. In het kader van gezonde jeugd investeren we in het gezond opgroeien van kinderen en stimuleren wij een actieve en gezonde leefstijl. Hoe we dit precies willen gaan doen, is nog in ontwikkeling. Eind 2017 loopt het huidige beleidsplan ten einde. Het nieuwe beleidsplan wordt nu geschreven. De Healthy Ageing Visie wordt geïntegreerd in het gezondheidsbeleid. Meer dan eerder is het doel om aan te sluiten bij de behoefte vanuit de wijken. Verder wordt ingezet op een gezonde jeugd.

Daarnaast hebben we op basis van de Wet publieke gezondheid een belangrijke rol in de bestrijding van infectieziekten. We zijn zowel verantwoordelijk voor preventieve maatregelen als voor bestrijding van (een epidemie van) infectieziekten, zoals tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).


Hoe staan we ervoor?

Via drie sporen hebben we ingezet om onze doelen – het winnen van het aantal gezonde levensjaren en verkleinen gezondheidsverschillen – te behalen: Gezonde Stad, Gezonde Wijk en Gezonde Jeugd. Het gezondheidsbeleid is nauwer verbonden met andere programma’s zoals armoede, sport, participatie en meedoen, voedselbeleid. Verder is de samenwerking met zorg- en kennisinstellingen versterkt. Verder is er extra ingezet op gezonde zwangerschap, overmatig alcoholgebruik jongeren, overgewicht en suïcide-preventie. De maatregelen zijn uitgevoerd zoals gepland. Op onderdelen hebben we resultaten behaald; het verkleinen van gezondheidsverschillen blijft een uitdaging. Het realiseren van de doelstellingen vraagt om een integrale aanpak voor de lange termijn.

Doelgroepen weten de GGD te vinden voor soa-onderzoek en vragen over seksualiteitsproblemen en risicogedrag en andere gezondheidsproblemen (zoals abortus). Door nieuwe vormen van seksuele hulpverlening verwachten we op termijn een afname van de consulten op de spreekuren met een groter bereik van de doelgroep. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen op e-health gebied.

We stimuleren het gebruik van de consulten en het inloopspreekuur van het Straat Prostitutie Project door prostituees. Het doel daarbij is onder andere het snel constateren van soa’s. We stimuleren in dat kader tevens het gebruik van van de soa-sense spreekuren van de GGD Groningen en UMCG. Verder zetten we met alle betrokken instellingen in op een persoonsgerichte aanpak om de prostituees uit de Tippelzone te halen. Tenslotte faciliteren we in 2017 een toename van e-hulpverlening.

We willen de publieke gezondheid effectief en efficiënt organiseren. Het scenario dat vanuit het ontwikkelperspectief daarvoor is gekozen, werken we in 2017 uit. De GGD zal dan een meer op de behoeften van gemeenten toegesneden taakinvulling leveren. We zullen nadrukkelijker met gezamenlijk overeengekomen opdrachten werken zodat de aansluiting op ons sociale domein wordt versterkt. Aansluiting op de WIJ-ontwikkeling is daarbij voor ons voorwaarde.

Wat willen we bereiken in 2018?

De doelstellingen van het gezondheidsbeleid blijven staan, namelijk inzetten op gezonder oud worden en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Het nieuwe gezondheidsbeleid gaan we verbinden aan de Healthy Ageing Visie, waarbij de zes kernwaarden (G6) centraal staan (Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding). Daarnaast verbinden we het gezondheidsbeleid aan het gebiedsgericht werken (gebieds- en WIJ-teams) en aan Positief Opgroeien (preventieve inzet jeugd).
We nemen het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Hierbij staat eigen regie en sociale veerkracht van bewoners centraal. Het bevorderen van de gezondheid en welbevinden kan niet (alleen) georganiseerd worden door de overheid of instellingen. Het is een proces dat meer bottom-up ontstaat en waarbij bewoners en verschillende partijen en beleidsdomeinen bij betrokken zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoeren nieuw gezondheidsbeleid/Healthy agingvisie
 • Bijdragen aan  B-slim, Groningen Fit, Aanpak eenzaamheid, en positief opgroeien .Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;

 Oude wijken: Meer informatie vind u in de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken onderdeel Oude wijken:

 • Vernieuwende aanpak jeugdproblematiek en opvoedingsonmacht in Korrewegwijk, de Hoogte, Oosterpark en Kostverloren. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Integrale aanpak geïsoleerdheid wijk (onder andere Bedumerweg), input nodig vanuit alle programma's.

 West: Meer informatie vind u in de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken onderdeel West:

 • Weinig mogelijkheiden opgroeiende jeugd in De Held en Gravenburg. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Wijkvernieuwing Selwerd onder de koepel van Healthy Ageing en positief opgroeien;
 • Integrale opgave 14-pleintjes-aanpak in Selwerd. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Integrale opgave Winkelcentrum Paddepoel;
 • Versterken voorzieningen, publieke ruimte beter benutten ter vermindering kwetsbare kinderen en vermindering  jeugdoverlast in Vinkhuizen. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Versterken positieve effecten Tuinpad.

Oost: Meer informatie vind u in de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken onderdeel Oost:

 • Wijkvernieuwing Beijum;
 • Integrale aanpak armoedebestrijding Lewenborg. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
 • Gezond oud worden in Lewenborg vanuit wonen en beheer randvoorwaarden scheppen.

 Zuid: Meer informatie vind u in de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken onderdeel Zuid:

 • Wijkvernieuwing de Wijert.
 • Uitvoeren infectieziektebestrijding

In het de openbare gezondheidszorg richten we ons op:

 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Forensische geneeskunde;
 • Epidemiologie;
 • Technische hygiënezorg (waaronder inspecties kinderopvang);
 • Milieugezondheidszorg;
 • Infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, seksuele gezondheidszorg;
 • Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio;
 • Crisisdienst.