Begroting 2018

Relevante ontwikkeling

In dit onderdeel schetsen wij de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze financiering.

BBV rentenotitie
In de notitie Rente 2017  van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. Doelstelling van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige handelwijze. De belangrijkste wijziging betreft het  opnemen in de begroting en de jaarstukken van de (verwachte) werkelijke rentelasten. Daarom blijven de kosten toegerekend aan eigen vermogen (reserves en voorzieningen) grotendeels buiten beschouwing.

Voorgenomen financieringsbeleid
De investeringen voorgaande jaren zijn ten opzichte van de begroting 2017 toegenomen met 130 miljoen euro. Dit is inclusief de balanscorrecties 2016 van 30,7 miljoen euro en het activeren van de bovenwijkse voorzieningen Meerstad van 72 miljoen euro. Voor de begroting 2018 ramen wij de financieringsbehoefte aan langlopende leningen op 152 miljoen euro. Deze financieringsbehoefte is gebaseerd op de beginbalans 2018. De opbouw van de begrote financieringsbehoefte ziet er als volgt uit.

Financieringsbehoefte (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Saldo geldleningen o/g tot en met 2017

871.000

Beschikbare reserves en voorzieningen

217.000  

Totaal lange financieringsmiddelen (A)

1.088.000

Investeringen voorgaande jaren

1.190.000

Investeringsprognose 2018

65.000  

Totaal benodigde financieringsmiddelen (B)

1.255.000

Financieringsbehoefte 2018 (A-B)

167.000  

We verwachten, gezien de huidige rentestand en verwachte renteontwikkelingen, hiervan circa 70 miljoen euro met kort geld te financieren in de vorm van korte mismatchfinanciering. Het resterende bedrag (167 minus 70) van 97 miljoen euro willen we aantrekken in de vorm van langlopende leningen.