Begroting 2018

Renteontwikkeling

De vastgestelde rentepercentages voor de begroting 2018 zijn ten opzichte van het Meerjarenbeeld 2017-2020  geactualiseerd. De rente op langlopende leningen (de 'lange rente') is gelijk gebleven. Onderstaande tabel toont de renteveronderstellingen voor de lange rente.

 Renteveronderstellingen 2018: lange rente

Rente begroting 2018

Rente langlopende leningen

1,50%

Rente-omslagpercentage

2,00%

Grex rente

2,13%

Rente reserves (beklemd)

2,00%

De lange rente is in 2017 weer iets hersteld tot 0,88% (10 jaar renteswap per medio juli 2017). Het aanhoudend verruimende (rente)beleid van de Europese Centrale Bank zal ook in 2018 nog haar invloed hebben. Aangevuld met opslagen in de markt en de inflatieverwachting gaan wij uit van een 10-jaars rente van 1,50% in 2018. Deze verwachting is gebaseerd op de voorspellingen van meerdere banken.

Met ingang van 2016 gelden voor het vaststellen van de rekenrente grondbedrijf aanvullende regels. Rekening houdend met deze regels hanteren wij een rentetarief voor het grondbedrijf van 2,13%.
Deze rekenrente is berekend aan de hand van de werkelijke rentelasten en de tussen het verhouding vreemd vermogen en het totaal vermogen per 1 januari 2018.

Het rente-omslagpercentage voor 2018  is 2,0%. Dit is 0,3% lager ten opzichte van 2017. In de voorgaande jaren zijn er veel leningen afgesloten tegen een prijs die ligt onder het huidige rente-omslagpercentage. Verder werkt het buiten beschouwing laten van de kosten toegerekend aan eigen vermogen verlagend op het omslagpercentage. Het ROP wordt zoals gebruikelijk vastgesteld met een verwacht resultaat van circa nul over vier jaar voor het totaal van de gemeentelijke financiering. Om sterke fluctuaties van jaar op jaar te voorkomen en om te voorkomen dat de ingezette daling van het ROP op termijn wordt gevolgd door een sterke stijging, hanteren we een opslag van 20 basispunten op het ROP.

Renteveronderstellingen 2018: korte rente

Rente begroting  2018

Rente rekening courant faciliteit

0,0%

Rente tegoedpositie derden (credit%)

0,0%

Rente schuldpositie derden (debet%)

0,9%

De korte rente is in het eerste halfjaar 2017 steeds zeer laag geweest. De rente voor leningen met een looptijd tot 1 jaar is zelfs negatief. Voor 2018  verwachten we geen rentestijging. De vergoeding op kortlopende tegoeden is daarom teruggebracht tot 0%. De rente op tegoed- en schuldposities brengen wij alleen nog aan derden in rekening.