Begroting 2018

Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm

De samenstelling en de grootte van de opgenomen gelden (OG) geven we weer in het volgend overzicht.

Leningenportefeuille og totaal (bedragen x 1.000 euro)

Stand per 1 januari 2018

1.191.332

2,96%

Nieuwe leningen

35.000

p.m.

Reguliere aflossingen

47.595

3,51%

Vervroegde aflossingen

0

p.m.

Renteaanpassing (oud percentage)

0

p.m.

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

p.m.

Totaal

1.178.737

p.m.

De samenstelling en de grootte van de uitgezette gelden (UG) geven we weer in het volgend overzicht.

Leningenportefeuille ug totaal (bedragen x 1.000 euro)

Stand per 1 januari 2018

339.714

3,78%

Nieuwe leningen

0

Reguliere aflossingen

8.675

2,94%

Vervroegde aflossingen

0

p.m.

Renteaanpassing (oud percentage)

0

p.m.

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

p.m.

Totaal

331.039

p.m.

De kasgeldlimiet berekenen we als volgt.

Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000 euro)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Omvang vlottende korte schuld (A)

4.537

4.537

4.537

4.537

Opgenomen gelden < 1jaar

 0

0

0

0

Schuld in rekening courant

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

-908

-908

-908

-908

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

5.445

5.445

5.445

5.445

Vlottende middelen (B)

81.095

81.095

81.095

81.095

Contante gelden in kas

 0

0

0

0

Tegoeden in rekening courant

81.095

81.095

81.095

81.095

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

 0

0

0

0

Totaal netto vlottende schuld (A-B)

-76.558

-76.558

-76.558

-76.558

Toegestane kasgeldlimiet

84.400

84.400

84.400

84.400

Ruimte onder de kasgeldlimiet

160.958

160.958

160.958

160.958

Begrotingstotaal 2018 (C)

993.042

993.042

993.042

993.042

Percentageregeling (D)

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

Kasgeldlimiet (C x D)

84.400

84.400

84.400

84.400

Onder Totaal netto vlottende schuld (A-B) worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering.

De renterisiconorm berekenen we als volgt.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2018-2021

 (bedragen x 1.000 euro)

2018

2019

2020

2021

Renteherziening (A)

7.756

820

9.786

9.993

Aflossingen (B)

0

0

25.000

25.000

Renterisico (A+B)

7.756

820

34.786

34.993

Rente risiconorm

198.600

198.600

198.600

198.600

Ruimte onder renterisiconorm

190.844

197.780

163.814

163.607

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Begrotingstotaal 2018

993.042

993.042

993.042

993.042

Rente risiconorm

198.600

198.600

198.600

198.600