Begroting 2018

Risicobeheer financieringsportefeuille

Met dit onderdeel geven we een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Ook gaan we in op de gegevens die uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) voor de toezichthouder nodig zijn.

Limieten financiering
Ter beperking van renterisico’s hanteren we limieten voor de korte- en lange geldpositie. Het betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasury Statuut.

Limietenoverzicht (bedragen x  1.000 euro)

2017

2018

Limieten kort geld

Kasgeldlimiet

79.900

84.400

Korte mismatch

113.000

125.000

Drempelbedrag schatkistbankieren

4.630

4.736

Limieten lang geld

Lange mismatch

38.000

50.000

Renterisiconorm

188.000

198.600

Vervroegde aflossing langlopende leningen

 -

-

Kasgeldlimiet
Het kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeldpositie per jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld van de gemeente (de som van alle kas- en banktegoeden) mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeentebegroting bedragen. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De kasgeldlimiet komt voor 2018 uit op 84,4 miljoen euro.

Drempelbedrag schatkistbankieren
Wij zijn verplicht om onze overtollige middelen in de Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 3,75 miljoen euro plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat.

Korte mismatch-limiet
Gedurende het jaar gebruiken wij een deel van de kortlopende middelen voor dekking van het lange financieringstekort. Dit is voordelig omdat het korte rentepercentage over het algemeen lager is dan het lange rentepercentage. Deze korte mismatch financiering leidt tot een vergroting van het renterisico. Het risico is dat de lange rente gaat stijgen en dat nieuwe consolidatieleningen moeten worden aangetrokken tegen hogere rentetarieven. Om dit risico te beperken hebben wij vastgesteld dat maximaal 12,5% van de netto vaste schuld met kort geld worden gefinancierd. Dit bedrag wordt nog verhoogd met het structureel deel aan kort beschikbaar vermogen. Voor de begroting 2018  is de korte mismatch limiet becijferd op 125 miljoen euro.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is ook een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. In het onderdeel Leningenportefeuille, berekening kasgeldlimiet en risiconorm van deze paragraaf wordt het renterisico op de vaste schuld berekend voor een periode van vier jaar. Uit de berekening blijkt dat de renterisico’s op de vaste schuld de komende vier jaren ruim onder de wettelijke norm blijven.

Lange mismatch-limiet
Van de korte vermogensbehoefte mag een bedrag tot maximaal 5% van de netto opgenomen vaste schuld met langlopende leningen worden gefinancierd.

Vervroegde aflossing langlopende leningen
In de begroting wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van leningen met een mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Dit overzicht is de limiet voor de omvang van te vervroegen aflossingen voor dat jaar. Voor 2018  kunnen geen consolidatieleningen vervroegd worden afgelost.

Kredietrisico’s op verstrekte gelden
Onderstaand overzicht geeft de kredietrisico’s op verstrekte gelden weer. Het betreft zowel verstrekte geldleningen lang en kort  als creditposities (tegoeden) bij financiële instellingen. Hierbij zijn de uitgezette bedragen per risicogroep aangegeven. In het overzicht zijn de risicogroepen (globaal) gerangschikt naar oplopend risico.

Risicogeroep (bedragen x 1.000 euro)

Restantschuld
per 01-01-2018

Risico %

Gemeenten en Provincies

253.000

61,52%

Overheidsbanken en schatkistbankieren

Woningcorporaties met garantie WSW

104.575

25,73%

Semi overheidsinstellingen

600

0,15%

Financiële instellingen (AA en hoger)

4.219

1,04%

Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut

46.992

11,56%

Niet toegestane instellingen volgens Treasury statuut

Totaal

447.094

100,00%

Projectfinanciering Meerstad
In de bovengenoemde tabel is een bedrag opgenomen van 250 miljoen euro ten behoeve van de projectfinanciering Meerstad.