Begroting 2018

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Overzicht rentelasten externe financiering (x 1.000 euro)

Bedrag

Bedrag

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

36.179

Externe rentebaten

12.592

Totaal door te rekenen externe rente

23.587

Rente door te berekenen aan grondexploitaties

1.929

Rente van projectfinanciering

2.693

Minus toe te rekenen rente aan projecten (inclusief grondexploitaties)

4.622

Saldo door te rekenen externe rente (A)

18.965

Rente over eigen vermogen (B)

336

Rente over  voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) (C)

Aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente (A+B+C)

19.301

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

20.682

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-1.381