Begroting 2018

Sport en bewegen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
05.1Sportieve infrastructuur19.90920.02420.39520.46320.59920.752
05.1.1Fac.ver: accommodaties18.49318.54818.82718.93019.05719.198
05.1.2Fac.ver: Samenwerk en vitalit177136133132130130
05.1.3Sport.ruimte openb en openbare1.2401.3401.4351.4021.4121.424
05.2Jeugd in Beweging en Ruim Baan1.3161.2971.2981.2981.2981.298
05.2.1Jeugd in beweging1.2161.1591.1601.1601.1601.160
05.2.2Ruim baan voor talent100138138138138138
Baten
05.1Sportieve infrastructuur6.5026.5666.5496.5476.5466.546
05.1.1Fac.ver: accommodaties6.4556.4526.5176.5176.5176.517
05.1.2Fac.ver: Samenwerk en vitalit988655
05.1.3Sport.ruimte openb en openbare3810624242424
05.2Jeugd in Beweging en Ruim Baan8700000
05.2.1Jeugd in beweging8700000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves135173220247274301
Onttrekking aan reserves223223258222222222
Geraamd resultaat na bestemming14.54914.70515.10615.23915.40315.583

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

05 Sport en bewegen

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

05.1 Sportieve infrastructuur

Schoonmaak sport accommodaties

153

132

Totaal 05 Sport en bewegen

153

0

0

132

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Integrale financiële toelichtingen

5.1 Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking  

-370 duizend euro

-20 duizend euro

-390 duizend euro

Schoonmaak sportaccommodaties (N 150 duizend euro)
In de loop der jaren zijn gebruikers steeds kritischer geworden op hygiëne en schoonmaak van sportaccommodaties. Uit het periodieke klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de hygiëne in sportaccommodaties als onvoldoende wordt beoordeeld. Het is daarom nodig de schoonmaak van sportaccommodaties structureel te verbeteren. Hiervoor stellen we in 2018 structureel extra beleidsmiddelen beschikbaar (132 duizend euro). Daarnaast willen we onderzoeken in hoeverre nanotechnologie kan bijdragen om de schoonmaak efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren. Hiervoor zetten we vanaf 2018 structureel 21 duizend euro in.

Bedrijfsvoering Sport (N 160 duizend euro)
Door indexering van salaris- en overige uitgavenbudgetten ontstaat een lastenstijging in 2018 van 431 duizend euro. Deze indexering wordt voor 115 duizend euro gecompenseerd door extra inkomsten uit reguliere tariefstijging.
Daartegenover stellen we de investering- en onderhoudslasten voor 2018 naar beneden bij met 156 duizend euro vooral vanwege een lagere rente.

Overige afwijkingen (N 80 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op een nadeel van 80 duizend euro.