Begroting 2018

Sport en bewegen

5.1.3 Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband en in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. We willen de openbare ruimte aantrekkelijk maken voor iedereen. Door de openbare ruimte bewegingsvriendelijk in te richten, wordt het laagdrempelig voor inwoners om te spelen en te sporten. We doen dit door uitnodigende plekken en uitdagende routes in parken, straten, op pleinen en op en langs het water aan te leggen. De zichtbaarheid van de sportieve ruimte is van belang, want mensen zien sporten, stimuleert anderen om ook te gaan sporten. Hoe dichter de mogelijkheid om te sporten bij huis is, hoe groter de kans dat mensen gaan sporten en kinderen gaan spelen.

Het Paterswoldsemeer is voor de stad een belangrijk recreatiegebied. Daarom nemen we met de gemeenten Haren en Tynaarlo deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

Aantal projecten open sportparken

1

2

   2

2    

Aantal sportief ingerichte sport- en speelvoorzieningen dat is gerealiseerd

-

1

2

2    

Hoe staan we ervoor?

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als plek voor sporten en bewegen. In de nota De Bewegende Stad hebben we aangegeven dat we de openbare ruimte zo willen inrichten dat deze meer uitdaagt tot bewegen. Dit doen we in overleg met inwoners- kinderen én volwassenen-, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen. In 2017 hebben we hieraan hard gewerkt. We ontwikkelen nieuwe speel- en sportplekken in Vinkhuizen, Laanhuizen en het Stadspark. We richten schoolpleinen sportief in en onderzoeken de mogelijkheden om een hardlooproute door de binnenstad aan te leggen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een mountainbikeroute in de stad te realiseren.

Wat willen we bereiken in 2018?

Verschillende grote herinrichtingsopgaven bieden kansen om de ruimte sportief in te richten. Zo biedt de ombouw van de Zuidelijke Ringweg mogelijkheden om het geplande 'Zuiderplantsoen' sportief in ter richten. Bij de uitwerking van het ontwerp zijn een sportieve inrichting en fiets- en looproutes belangrijke elementen. De plannen voor sportpark Europapark en de Oosterhamrikzone zijn tot stand gekomen samen met de gebruikers en de wijken.

Ook kleine vervangingen van bijvoorbeeld speeltoestellen geven mogelijkheden opnieuw te kijken naar de invulling van de plek. Verder kijken we naar de gebiedsanalyses: waar ligt een behoefte? Daarnaast werken we vraag gestuurd en stimuleren en ondersteunen we mooie initiatieven.

Om iedereen de gelegenheid te geven te bewegen, sporten en spelen, richten we vier stedelijke punten zo optimaal en bewegingsvriendelijk mogelijk in. Het gaat om het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en het nog te ontwikkelen Zuiderplantsoen.

Een grote uitdaging zien we in het aanspreken van de doelgroep die zich niet snel aangesproken voelt: de sportieve burger vindt onze openbare sportplekken wel, maar hoe zit dat met de minder sportieve burger? Hoe krijgen we hen in beweging? Hier besteden we expliciet aandacht aan. De bewegende stad is er immers voor iedereen.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Aansluiten planontwikkeling deksels Zuidelijke Ring: sportieve inrichting;
 • Aansluiten planontwikkeling Oosterhamrikzone: sportieve inrichting;
 • Aansluiten planontwikkeling Europapark: sportieve inrichting;
 • Aansluiten planontwikkeling Binnenstad: sportieve inrichting;
 • Haalbaarheidsonderzoek hardlooproute door de binnenstad;
 • Aansluiten bij mogelijke ontwikkeling mountainbikeroute in Groningen west;
 • Innovatieve manieren zoeken om de behoeften van inwoners te peilen;
 •  Aansluiten bij gebiedsanalyses. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 •  Het realiseren van sportmogelijkheden voor opgroeiende jeugd in de openbare ruimte in Gravenburg en De Held. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 •  Volgen planontwikkeling Meerstad en verbinden ambities sport en cultuur bij inrichting openbare ruimte. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 •  Aansluiten bij integrale ontwikkeling Winkelcentrum Paddepoel. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 •  Aansluiten bij Blue Zone aanpak Selwerd. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.