Begroting 2018

Sport en bewegen

5.2.1 Jeugd in beweging

Met Jeugd in beweging bundelen we onze activiteiten die de deelname aan sport stimuleren. We hebben hierbij de meeste aandacht voor de jeugd tot 15 jaar, omdat een sportieve basis de kans vergroot op een leven lang plezier in sport en bewegen. Het is ook de basis voor een gezonde leefstijl, een gezonde sociale ontwikkeling en betere schoolprestaties.  We sluiten hiermee aan bij de uitgangspunten van Positief Opgroeien.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal school sportclubs in B-Slimwijken

-

16

-

16

Aantal vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs

13,3 fte

-

16 fte

16 fte

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds

1.039

988

1.200 tot 1.400

1.200 tot 1.400

% kinderen groep 6 met zwemdiploma

-

-

90% - 100%

90 - 100%

Hoe staan we ervoor?

Bslim is sinds 2006 het succesvolle programma om kinderen in acht aandachtswijken te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. De uitvoering gebeurt door een team van verschillende professionals die nauw met elkaar samenwerken. Brede vakdocenten bewegingsonderwijs op de basisscholen (Gym en naschoolse activiteiten). Buurtsportwerkers Bslim in de wijken (sport op pleintjes en veldjes) en verenigingscoaches (organisatie clinics van sportverenigingen). We maken hiervoor gebruik van combinatiefunctionarissen die naast sport en bewegen ook aandacht hebben voor cultuur en talentontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen en een evaluatie hebben in 2016 – 2017 geleid tot het nieuwe beleidskader Bslim 3: versterking jeugd, sport en sportvereniging. Daarin handhaven we de succesvolle elementen van Bslim en maken een kwaliteitsslag om de doelgroep beter en meer duurzaam te bereiken.

Wat willen we bereiken in 2018?

We streven naar een goede basis voor alle kinderen, goed bewegingsonderwijs op alle scholen. We willen een samenhangend en effectief programma rond sport, bewegen en gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren die dit het hardste nodig hebben, met kort lijnen tussen jeugdige, sportprofessional, school, sportvereniging en wijk. Alle jeugd (4-15) in de Bslim wijken beweegt en of sport ten minste 1 uur per dag en het gezonde en vreedzame gedrag neem toe. Meer inactieve kinderen en jongeren uit Bslim wijken en met name VMBO jongeren gaan sporten en worden/blijven lid van een sportvereniging. Meer sportverenigingen zijn jeugdminded en zijn een gezonde, veilige en positief pedagogische plek voor jeugdigen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • BSlim 3 uitvoeren (binnen en buitenschools). Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Integratie van de thema's sport, bewegen, gezonde en vreedzame leefstij. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Binnen BSlim 3 de motorische ontwikkeling van kinderen vastleggen en volgens. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Uitbreiden aantal schoolsportclubs en bereik hiervan vergroten. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  • Continueren Sporthopper om kinderen kennis te kunnen laten maken met verschillende sporten. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien;
  •  / In Oude Wijken door middel van Bslim bijdrage leveren aan integrale opgave Positief Opgroeien. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken en beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien.