Begroting 2018

Sport en bewegen

5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

We zetten in op voldoende, kwalitatieve, over de stad verspreide, betaalbare sportaccommodaties. We zorgen dat sporten betaalbaar blijft via ons tarievenstelsel. We hebben gymlokalen, sporthallen, sportvelden, zwembaden, een atletiekbaan, dojo's een 400m-ijsbaan en een ijshal.

We meten elk jaar de klanttevredenheid van de individuele gebruikers van de zwembaden en het sportcentrum Kardinge. Ook vragen wij om het jaar de besturen van verenigingen en scholen of zij tevreden zijn over de dienstverlening rond de sportaccommodaties. De gebruikers van de sportparken bevragen we elke drie jaar, net als de gebruikers van de sporthallen (2018, 2021, ...) en gymlokalen (2019, 2022, ...).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

Aantal bezoekers Kardinge (ijs)

100.700

114.000

120.000

120.000

Aantal bezoekers zwembaden (inclusief Kardinge)

480.000

480.000

480.000

400.000

Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

7

9

7

8

Klanttevredenheid gebruikers sportparken

-

-

7

-

Klanttevredenheid gebruikers sporthallen

7

-

-

7

Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

-

6

-

-

Bezettingsgraad gymlokalen

-

-

51%

51%

Bezettingsgraad sporthallen

-

-

55%

55%

Hoe staan we ervoor?

De kwaliteit van de accommodaties is voldoende tot goed. De gebruikers zijn tevreden over de dienstverlening, maar minder over onderhoud en hygiëne. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat gemiddeld gezien de schoonmaak van sportaccommodaties die is uitbesteed, lager wordt gewaardeerd dan de schoonmaak die de gemeente in eigen beheer doet zoals in Kardinge. Dit heeft er mee te maken dat de facilitaire medewerkers in Kardinge de hele dag aanwezig zijn en continu aandacht hebben voor een schone sportomgeving. We vinden dit een belangrijk punt van aandacht en investeren vanaf 2018 extra om de schoonmaak van sportaccommodaties structureel te verbeteren. Er zijn enkele knelpunten in de beschikbare capaciteit van sporthallen tijdens piekuren en sommige sportparken. Het Mulierrapport 2016 heeft dit in beeld gebracht. Wij gaan een start maken met het project 'optimale bezetting sportaccommodaties'.  

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen minimaal een 8 scoren bij de klanttevredenheidsonderzoeken onder de besturen van scholen en vereniging. Bij zwembad Kardinge willen we ook minimaal een 8 scoren onder de individuele gebruikers, bij de overige klanttevredenheidsonderzoeken een 7. We investeren extra middelen om de schoonmaak van sportaccommodaties structureel te verbeteren. Vanaf 2017 worden alle sportaccommodaties online verhuurd. In goed overleg met de Sportkoepel willen we het Gelijk Speelveld voor de buitensporten invoeren. Dat houdt in dat we voor elke vereniging duidelijkheid hebben over eigendom en lasten en baten.

In 2018 is het (co)investeringsfonds sportaccommodaties volop in werking. Daarmee kunnen we extra investeren in sportaccommodaties, bovenop het geld dat er is voor regulier onderhoud en vervanging. Het fonds biedt ook de mogelijkheid vanuit de gemeente een aanvullende bijdrage (cofinanciering) te geven aan initiatieven van sportverenigingen.

De Sportkoepel is bezig met het realiseren van een Fonds voor de Sport. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een startsubsidie verstrekt. Het Fonds voor de Sport is een platform voor het werven van donaties, giften, crowdfunding om particuliere initiatieven in de (breedte)sport te faciliteren.

De bouw van Sportcentrum Europapark is gestart in 2017 en zal naar verwachting eind 2018 in gebruik worden genomen. In Sportcentrum Europapark wordt onder andere een topsportaccommodatie voor turnen gerealiseerd. Bij Sportpark Corpus den Hoorn is in 2017 gestart met de bouw van het Topsportzorgcentrum.

In de zomer van 2017 heeft zwembad Kardinge een sfeerimpuls gekregen. De verwachting is dat het bad hierdoor meer bezoekers trekt. In verband met renovatie is Zwembad de Papiermolen in 2018 gesloten. Wij verwachten dat de zwemmers met voorkeur voor een buitenbad tijdens de renovatieperiode een alternatief buitenbad buiten Groningen zullen zoeken. Hierdoor zijn de te verwachten bezoekersaantallen naar beneden bijgesteld voor 2018.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Sfeerimpressie zwembad Kardinge;
  • Startsubsidie aan Sportkoepel verstrekken voor oprichten Fonds voor de Sport;
  • Gelijk Speelveld gefaseerd invoeren;
  • Project Optimale bezetting sportaccommodaties uitwerken samen met gebruikers en Sportkoepel.