Begroting 2018

Sport en bewegen

Relevante ontwikkelingen

We gaan verder met de uitvoering van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 - 2020 volgens de vijf strategieën:

  • Faciliteren van verenigingen;
  • Jeugd in Beweging
  • Ruim baan voor talent
  • Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief;
  • Sport verbindt.

Met het ingestelde (co)investeringsfonds sportaccommodaties hebben we een aantal grote sportinvesteringen kunnen doen, naast de reguliere vervanging- en onderhoudsinvesteringen. Met dit fonds hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd om jaarlijks door middel van cofinanciering bij te dragen aan verschillende initiatieven van sportclubs.

Met de strategie 'Sport verbindt' zetten we in op de kracht van sport in de samenleving. We gaan door met de ontwikkeling van open sportparken om zo ook de doelgroepen voor wie sporten niet (meer) vanzelfsprekend is te activeren en bij te dragen aan ontmoeting. Het Huis voor de Sport biedt verenigingsondersteuning. In 2016/2017 hebben we daarnaast ook gebruik gemaakt van de inzet van een vrijwilligersmakelaar om sportclubs te helpen met het inzetten van vrijwilligers en tegelijkertijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om weer actief te participeren in de maatschappij.

We zijn in 2017 gestart met de uitvoering van BSlim 3, de doorontwikkeling van ons programma om zo veel mogelijk jeugd in beweging te krijgen. In 2018 gaan we hiermee verder. In Bslim 3 ligt de focus op jeugd die sport, bewegen en een gezonde leefstijl vanuit hun thuissituatie niet meekrijgt en de versterking van de lijnen naar de sportclubs.

Groningen is een bewegende stad. De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als plek voor sporten en bewegen. In de nota De Bewegende Stad hebben we aangegeven dat we de openbare ruimte zo willen inrichten dat deze meer uitdaagt tot bewegen. Dit doen we in overleg met inwoners - kinderen én volwassenen-, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen.  In 2017 hebben we nieuwe speel- en sportplekken in Vinkhuizen, Laanhuizen en het Stadspark ontwikkeld. We richten schoolpleinen sportief in en onderzoeken de mogelijkheden om een hardlooproute door de binnenstad aan te leggen.

De gemeente Groningen heeft de ambitie dat kinderen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben.

Om deze ambitie te realiseren zetten we een beweging in gang. Enerzijds door de diverse beleidskaders en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op positief opgroeien, en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners/kinderen/ jongeren en samenwerkingspartners, middels de gebiedsgerichte aanpak. Deze beweging zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) beleid ten aanzien van jeugd en jongeren vormgeven.  De verwachting is dat als wij ons beleid en de inzet op jeugd bundelen het maatschappelijk effect op de realisatie van onze doelen groter zal zijn. Binnen programma 5 dragen we met Bslim3 bij aan het programma Positief Opgroeien.

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers onder ons Coalitie Akkoord. Binnen programma 5 is er een aantal onderwerpen die een sterk gebiedsgericht zijn. Daaronder vallen een aantal activiteiten waarin we vanuit Openbare Ruimte Sportief bijdragen en activiteiten in het kader van Sport Verbindt, zoals Open Sportpark Kardinge.