Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven

Wij werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen naar vermogen kan deelnemen. In dat kader stimuleren we actief burgerschap in energieke wijken en bieden we faciliteiten aan burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving. Mensen zijn in hun wijk of buurt beter in staat kansen te benutten of oplossingen aan te dragen voor problemen die zij ervaren. Niet meer de vraag 'wie lost dit voor mij op' maar 'wat kan ik daaraan bijdragen'? Dat kan door verbindingen te leggen met wijkbewoners onderling, met buurtinitiatieven, scholen en studenten, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerk, zorg, kerken en moskeeën en met ondernemers. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende, stimulerende en verbindende rol. We willen als gemeente verbinden met burgerkracht; overheidsparticipatie in burgerinitiatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

Aantal ondersteunende bewonersinitiatieven in het kader van innovatie ateliers

-

22

*

-

* De binnengekomen initiatieven voor 2017 moeten gedeeltelijk nog worden beoordeeld.

Hoe staan we ervoor?

In het gebiedsgerichte werken stimuleren we dat bewoners zelf aan de slag gaan met het benutten van kansen en het oplossen van problemen die zij in hun leefomgeving signaleren of ervaren. Ook in de innovatie ateliers nodigen we bewoners uit om hun ideeën over kansen en mogelijkheden om de stad nog socialer te maken te presenteren en samen verder te ontwikkelen. We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn die meedenkt en faciliteert. De wijkbewoners nemen meer verantwoording voor hun leefomgeving. Initiatieven kunnen ook een economische invalshoek hebben. Dat kan in de vorm van een wijkonderneming, bewonersbedrijf of buurtcoöperatie. We zien mooie ontwikkelingen op dit vlak.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen actief burgerschap voeden en faciliteren zodat het zich uit kan breiden en het aantal actieve burgers en burgerinitiatieven toeneemt.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We organiseren innovatie-ateliers;
  • We versterken of breiden gebiedsnetwerken uit, werken met gebiedsprogramma’s en hebben extra aandacht voor onze prioritaire wijken. Het ontwikkelen van energieke wijken is hierbinnen een belangrijk thema;
  • We subsidiëren Humanitas voor haar vrijwilligers projecten op het gebied van maatjes, mantelzorg, maatschappelijke opvang;
  • We subsidiëren hulpdiensten vanuit de kerken (HiP en Present);
  • We ondersteunen WE HELPEN, een digitale matching-site voor hulpvragen en -aanbod. Ook participeren we in het aanjaagteam;
  • We subsidiëren de buurtaccommodaties;
  • We subsidiëren Link 050 als vrijwilligerszaak;
  • We bevorderen de bewustwording van de gelijke rechten voor mensen met een beperking binnen de gemeentelijke organisatie;
  • We hebben oog voor mensen met een beperking, als ervaringsdeskundige bij beleidsontwikkeling, -uitvoering en handhaving.