Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.3 Interventies Veilig opgroeien

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan. Hierbij werken wij aan preventie door zowel vroeg signalering te bevorderen als voorwaarden te creëren die bijdragen aan een positieve leefomgeving. Daar waar onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies in het kader van onze aanpak Kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2015 is met de transformatie van de jeugdhulp de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling volledig op gemeentelijk niveau neergelegd. In onze stad heeft deze aanpak hoge prioriteit, want alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving. Tevens merken we hierbij op dat kindermishandeling hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, want slachtoffers doen een groter beroep op gezondheidszorg en hulpverlening en lopen een sterk verhoogd risico om later opnieuw slachtoffer of pleger te worden van huiselijk geweld. We willen met onze interventies de veiligheid voor kinderen borgen en kindermishandeling aanpakken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

Aantal meldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling stad *

376

513

> 400

> 500

Aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt *

-

59

-

< 70

Aantal op de wachtlijst Veilig Thuis

-

22

< 10

< 10

Aantal beschermingsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming rondom opvoedingsproblemen

152

125

< 150

< 150

*Is het totaal aantal meldingen, geen unieke meldingen.
* Dit betreft het aantal machtigingen tot uithuisplaatsing. Het heeft niet alleen betrekking op onveiligheid, maar ook op bijv. verslaving en/of psychische problematiek.

Hoe staan we ervoor?

De signalering en aanpak van kindermishandeling vindt grotendeels plaats op wijkniveau, in de WIJ-teams. Daarnaast faciliteren we sinds 2015 samen met de andere Groninger gemeenten Veilig Thuis Groningen, het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Naar aanleiding van het inspectierapport in 2016 heeft Veilig Thuis Groningen een verbeterplan uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een zeer positieve beoordeling van de inspectie. Wij hebben de Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling als gemeente intern breed geïmplementeerd. De kennis met betrekking tot het hanteren van deze Meldcode is daardoor bij gemeenteambtenaren en (subsidie)partners toegenomen.  We hebben ook invulling gegeven aan onze toezichthoudende rol ten aanzien van gecontracteerde partners met betrekking tot de toepassing van de Wet meldcode. Tevens hebben we in de Week tegen Kindermishandeling een publiekscampagne georganiseerd over het signaleren van kindermishandeling en hebben we geïnvesteerd in de samenwerking tussen de gemeente en het onderwijs met als doel de signalering van kindermishandeling te verbeteren. Door ons aan te sluiten bij de landelijke Monitor Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut krijgen we meer inzicht in de resultaten van ons beleid en kunnen we ons beleid ook vergelijken met dan van andere gemeenten.

Wat willen we bereiken in 2018?

Wij willen er voor zorgen dat alle kinderen groeien op in een veilige leefomgeving. Daarvoor bevorderen we de signalering en melding van kindermishandeling en dragen zorg voor een effectieve aanpak wanneer kindermishandeling is geconstateerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Wij investeren door middel van de inzet van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling (KMH) in kennisbevordering en in het voorkomen van handelingsverlegenheid bij professionals en omstanders;
  • We geven uitvoering aan de Intentieverklaring 10 van Noord waarin is toegezegd in 2017 en 2018 een impuls te geven aan de preventieve aanpak kindermishandeling, zoals eind 2016 vastgesteld door het college. Zie ook beleidsveld 4.1.3 Positief opgroeien:
  • Wij continueren de activiteiten ten aanzien van de Week tegen de Kindermishandeling, (een vervolg op) de publiekscampagne en de ontwikkeling en implementatie van effectieve instrumenten om chronische problematiek te doorbreken;
  • We dragen financieel bij aan lectoraat kindermishandeling ;
  • Wij intensiveren de samenwerking met het onderwijs, als belangrijke signalerende partner in het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Wij hebben hier een start mee gemaakt en zien dat het loont te investeren in een betere verbinding tussen onderwijs en zorg (WIJ).
  • We subsidiëren Veilig Thuis;
  • We onderzoeken de mogelijkheden om ten aanzien van ernstige en complexe casuïstiek een multidisciplinaire aanpak te ontwikkelen (MDA++) met inzet van specialistische kennis en in samenhang met de aanpak van huiselijk geweld.