Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

Relevante ontwikkelingen

De gemeente Groningen heeft de ambitie dat kinderen van 0-23 jaar gezond en veilig opgroeien in een stimulerende omgeving, waarin de kinderen/jongeren een eigen stem hebben.

Om deze ambitie te realiseren zetten we een beweging in gang. Enerzijds door de diverse beleidskaders en maatregelen vanuit de gemeente nog meer dan voorheen in samenhang te richten op positief opgroeien, en anderzijds door aan te sluiten bij de vraag vanuit bewoners/kinderen/ jongeren en samenwerkingspartners middels de gebiedsgerichte aanpak. Deze beweging zal de duurzame basis gaan vormen voor de wijze waarop wij ons (preventieve) beleid ten aanzien van jeugd en jongeren vormgeven.  De verwachting is dat als wij ons beleid en de inzet op jeugd bundelen het maatschappelijk effect op de realisatie van onze doelen groter zal zijn.

Aanvullend vinden ontwikkelingen plaats in de noodzakelijke transformatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Het streven is daarbij om minder in te hoeven zetten op zwaardere zorg door te investeren in preventie aan de voorkant, door de ontwikkeling van (basis)voorzieningen dichtbij, door burgerkracht en door het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid, waar WIJ Groningen een belangrijke rol in speelt.

WIJ Groningen is een belangrijk middel om deze beweging in gang te zetten. Met de WIJ-teams geven we de gebiedsgerichte aanpak vorm en zetten we in op de substitutie van zware zorg door het toegankelijk maken van algemene voorzieningen en lichte ondersteuning. Het doel is om dichtbij, integraal, samen met burgers, laagdrempelig hulp- en ondersteuningsvragen voor mensen van 0-100 jaar van passende antwoorden te voorzien. Verbinding met burgers én de samenleving en het stimuleren van een goed sociaal klimaat, is hierbij een belangrijke voorwaarde. De Ondersteuner Jeugd en Gezin is een belangrijke ontwikkeling hierin. Deze functie is een schakel tussen de huisarts en de WIJ-teams en heeft als doel de samenwerking te bevorderen en de hulp dichter bij de gezinnen te brengen. Wij willen deze functie het komende jaar uitbouwen.
Daarnaast werken wij samen met de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) in de transformatieagenda jeugdhulp. In de inkoop van de jeugdhulp 2018 – 2020, die de RIGG voor de 23 Groninger gemeenten uitvoert, hebben we zo veel mogelijk de transformatiegedachte doorgevoerd.

Met ingang van 2018 zal WIJ Groningen als een zelfstandige stichting opereren, waarmee de door WIJ Groningen uitgevoerde activiteiten op afstand van de gemeente worden geplaatst. De gemeente bevindt zich vanaf dat moment in een opdrachtgevende rol en zal gelijktijdig, op belangrijke vraagstukken, in nauwe samenwerking met WIJ Groningen de ingezette aanpak doorontwikkelen.

We faciliteren de gewenste beweging op twee met elkaar samenhangende niveaus:

1. Het sociaal klimaat als het gaat het om het vormgeven van de ‘Civil Society’ ter bevordering van zelf- en samenredzaamheid en datgene wat we in de preventieve sfeer doen. We zetten hiervoor in op:

 • Actief burgerschap en bewonersinitiatieven;
 • Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken;
 • Positief opgroeien;
 • Diversiteit, integratie en emancipatie;
 • Lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding en openbare gezondheidszorg;
 • Sociale basisvoorzieningen.

2. Passende ondersteuning en zorg als het gaat om de wijze waarop we al dan niet tijdelijke interventies plegen, zodat ieder naar vermogen kan participeren. We zetten hiervoor in op:

 • Ondersteunende voorzieningen;
 • Specialistische zorgvoorzieningen;
 • Interventies veilig opgroeien;
 • Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld;
 • Vluchtelingen en asielzoekers.

We verwachten dat onze inzet met betrekking tot het sociaal klimaat invloed zal hebben op de inzet die nodig is op het niveau van individuele ondersteuning en zorg. Daarbij zullen we werkenderwijs en proefondervindelijk leren wat werkt en wat niet. We monitoren de resultaten, kijken naar de effectiviteit van onze interventies en waar nodig sturen we bij.