Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld

De Gemeente Groningen vervult op de beleidsterreinen Beschermd Wonen en Opvang de rol als Centrumgemeente. Het budget is voor 23 Groninger gemeenten en wordt beheerd door de centrumgemeente Groningen conform de Centrumregeling.
We willen als 23 Groninger gemeenten samen iedereen in staat stellen de eigen regie te voeren in het licht van de (sociale, fysieke en emotionele) uitdagingen van het leven. Ook hebben we de verantwoordelijkheid om kwetsbare inwoners, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gedetineerden, zo kort als mogelijk en zolang als nodig, onderdak en begeleiding te bieden gericht op zelfrehabilitatie en duurzaam herstel. De voorzieningen Beschermd wonen en Opvang bieden opvang van inwoners van de 23 Groninger gemeenten in crisissituaties en opvang en begeleiding aan inwoners van de 23 Groninger gemeenten die vanwege psychiatrische aandoening of psychosociale problematiek aangewezen zijn op een niet (geheel) zelfstandige woonvoorziening.

Daarnaast  richten we ons op het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Hieronder verstaan we (ex-)partner-, ouderen- en kindermishandeling. We willen geweld in afhankelijkheidsrelaties zoveel mogelijk voorkomen en duurzaam beëindigen en als het zich voordoet adequaat optreden en opvang bieden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten wordt staat er een streepje. De in de onderstaande tabel genoemde gegevens betreffen de gegevens voor alle 23 Groninger gemeenten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. In onderstaande tabel zijn geen beoogde aantallen opgenomen met de indicatoren over het aantal gebruikers van nacht- en dagopvangvoorzieningen. De reden hiervoor is dat de opvangvoorzieningen onderdak moeten bieden aan iedereen die op de opvang een beroep doet zodat niemand op straat hoeft te slapen..

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

2017

Beoogd
2018

Aantal geregistreerde daklozen dat gebruik maakt van opvangvoorzieningen

794

759

**

***

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de nachtopvang

279

253

**

***

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de crisisopvang

188

196

**

***

Aantal unieke personen dat gebruikmaakt van de dagopvangvoorzieningen

864

850

**

***

Aantal unieke personen dat na crisisopvang duurzaam rehabiliteert met een eigen woonplek c.q. woonadres

-

-

50

50

Aantal personen dat niet in de nacht- en crisisopvang kan worden opgenomen vanwege maximale bezetting

-

-

-

*

Aantal personen dat in 2 weken tenminste  3x of vaker per week gebruik maakt van de nachtopvang.

-

-

-

*

Aantal unieke personen met een voorziening Beschermd wonen

1.464

1.672

**

***

Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis/stad

817

1.016

>900

>900

Aantal huisverboden stad

61

47

>40

>40

Aantal betrokken kinderen bij huisverboden

87

46

>40

>40

Aantal casussen intensief casemanagement bij Veilig Thuis

-

-

>50

>50

Aantal vrouwen van 18 jaar of ouder in de vrouwenopvang 

188

198

<200

<200

Aantal kinderen in de vrouwenopvang

209

158

<250

<250

Aantal vrouwen dat niet kan worden opgenomen in de VO vanwege maximale bezetting

-

-

-

*

Gemiddelde duur van de opnameperiode van vrouwen

-

-

-

*

* nieuwe indicator (=0meting). Op basis van de realisatie 2018, formuleren we in de begroting 2019 een doelstelling
** Het gaat om de eindstand van het aantal unieke personen. Nachtopvang, crisisopvang, dagopvangvoorzieningen en Beschermd Wonen. Hierover rapporteren we in de rekening 2017.
*** Betreft een kengetal waaraan sec geen prestatie-doel wordt gekoppeld.

Hoe staan we ervoor?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten, naast opvang, ook verantwoordelijk voor beschermd wonen. De activiteiten hangen sterk met elkaar samen. De aanpak in relatie tot transformatie en vernieuwing van Beschermd Wonen en Opvang voert de centrumgemeente Groningen samen met de regio vanaf 2016 integraal uit (conform de Centrumregeling) binnen het programma Beschermd Wonen en Opvang.

De gezamenlijke Groninger gemeenten hebben in 2014 een nieuwe regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld, waarin met alle ketenpartners afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij ligt het accent op het verbeteren van de systeemgerichte aanpak (met name bij complexe en chronische geweldsituaties), de samenwerking tussen zorgpartners en het justitiële kader en de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld (basisteams). Partners zijn onder meer Kopland, Veilig Thuis Groningen, de politie, het maatschappelijk werk, de reclassering, het Veiligheidshuis en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland.

Met ingang van 1 januari 2015 faciliteren we samen met de andere Groninger gemeenten Veilig Thuis Groningen, het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis Groningen had in eerste instantie een negatieve, maar in tweede instantie een positieve beoordeling van de inspectie. In 2016 heeft Veilig Thuis verbeterplan uitgevoerd en hiervoor hebben de Groninger gemeenten extra middelen ter beschikking gesteld. In 2017 heeft Veilig Thuis een hele positieve beoordeling gekregen.

Daarnaast zijn we in 2016 voor zeer ernstige casuïstiek huiselijk geweld gestart met het project Intensief casemanagement, waarbij gedurende langere tijd (maximaal 1 jaar) een casemanager intensief, samen met alle betrokkenen, een systeemgerichte aanpak kan organiseren en volgen. Dit project is ondergebracht bij Veilig Thuis.

De capaciteit van de vrouwenopvang benutten we maximaal. In 2017 is de vrouwenopvang verhuisd naar een nieuwe voorziening in de Oosterparkwijk, met meer zelfstandige appartementen en waar wonen en zorg meer gescheiden wordt. Daarnaast zal het project intensief casemanagement naar verwachting een preventieve werking hebben.

Wat willen we bereiken in 2018?

Onverkort streven wij ernaar te voorkomen dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden. Dit doen we door:

 • Meer oplossen in de eigen regio of omgeving: Het is belangrijk dat de problematiek van mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving wordt aangepakt door gebruik te maken van het eigen netwerk en de aanwezige voorzieningen;
 • Meer aandacht voor preventie: Lokale sociale teams in gemeenten hebben zicht op inwoners met (complexe) problemen en bieden in een vroeg stadium ondersteuning op dreigende uitval te voorkomen;
 • Betere scheiding van taken centrumgemeente en de stadse taken. Steeds meer taken worden belegd bij individuele gemeenten zelf, dit geldt ook voor de gemeente Groningen;
 • Vergroting samenhang en samenwerking in cluster van gemeenten met partners uit het veld met als doel ontschotting en vergroting effectiviteit in de ondersteuning van de cliënt: In de regio Groningen geven wij reeds intensief vorm aan deze samenwerking, waarbij er sprake is van een gebundelde aanpak van Beschermd wonen en Opvang;
 • Vergroting deelname aan de maatschappij van cliënten Beschermd wonen en Opvang: Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en regie hebben over het eigen leven. Zodra mensen in staat zijn om (weer) zelfstandig inhoud en vorm te geven aan het (eigen) leven dan zijn vervolgstappen, zoals vormen van zelfstandige huisvesting, hierin ontzettend belangrijk;
 • Verbeteren van de opvang en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld en eventuele kinderen en Bevorderen van de door- en uitstroom;
 • Verbetering aanpak voor complexe en chronische huiselijk geweldsituaties;
 • Doorontwikkeling van Veilig Thuis, gericht op verbeterde samenwerking met lokale teams en de monitorfunctie.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Bieden van Opvang en begeleiding, gericht op zelf-rehabilitatie en duurzaam herstel, aan personen die dak- en/of thuisloos worden of zijn;
 • Faciliteren van opvangvoorziening voor slachtoffers van huiselijk geweld, invoeren kwaliteitseisen en verbeteren van de monitoring met betrekking tot de vrouwenopvang;
 • Uitvoering geven aan het project intensief casemanagement en de doorontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Subsidiëren Veilig Thuis en sturen op resultaten.