Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.1 Ondersteunende voorzieningen

De ondersteunende voorzieningen hebben een sleutelfunctie tussen de sociale basisvoorzieningen in spoor één en de zorgvoorzieningen in spoor drie. De ondersteunende voorzieningen bestaan uit preventie, collectieve en individuele ondersteuning. Deze voorzieningen maken in toenemende mate onderdeel uit van de integrale aanpak van WIJ Groningen. In dat kader is in het voorlopige model voor de WIJ-teams een aantal kernfuncties onderscheiden. Deze hebben betrekking op de twee hoofdtaken van de WIJ-teams: individuele ondersteuning en een collectieve, preventieve aanpak. Binnen beide hoofdtaken wordt vraaggericht gewerkt.

Naast het bieden van collectief, preventieve ondersteuning gericht op de sociale basis, voert WIJ Groningen taken uit op het gebied van individuele ondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op inwoners/gezinnen die, al dan niet tijdelijk, verminderd zelfredzaam zijn, met een ondersteuningsbehoefte op één of meerdere leefgebieden. Met het oog op deze ondersteuning vormt een brede, op de ondersteuningsvraag toegespitste vraaganalyse een belangrijke basis. Vanuit het uitgangspunt van ‘één regisseur per huishouden’ voert WIJ Groningen, samen met onze inwoners, regie op het totaal van ondersteuningsvragen dat speelt binnen een huishouden. De ondersteuning die WIJ Groningen biedt is zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners.
Bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen, verkent het WIJ-team nadrukkelijk de eigen mogelijkheden van het huishouden, alsmede de beschikbare mogelijkheden in de wijk voor zover dit basisvoorzieningen betreffen. Bij ontoereikende ondersteuning in deze basis, wordt ingezet op het bieden van passende professionele ondersteuning, al dan niet in de vorm van een arrangement waarbij ook de eigen kracht van inwoners een rol speelt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Het merendeel van deze indicatoren is gedurende 2017 geïmplementeerd in zowel het systeem en als in de werkwijze van WIJ Groningen. Dit proces heeft tijd gekost wat ertoe leidt dat een nulmeting over geheel 2017 niet mogelijk is gebleken. Derhalve zijn de tot dusverre bekende gegevens, vanwege de geringe zeggingskracht, dan ook nog niet ingevoerd. In 2018 zal deze nulmeting wel over de volledige 12 maanden plaats kunnen vinden.

De indicatoren vormen in belangrijke mate kengetallen. De in te vullen waarden en de ontwikkeling van deze kengetallen geven weliswaar informatie over de werkwijze en prestaties van WIJ Groningen, maar krijgen pas echte zeggingskracht als ook het verhaal achter de cijfers wordt betrokken. Het gaat bij dit laatste vooral om kwalitatieve gegevens. Het uit de kengetallen, inclusief kwalitatieve duiding, opgemaakte beeld vormt de basis voor de formulering van de door ons beoogde ontwikkeling. De beoogde ontwikkelingen worden dus gevuld, nadat de kengetallen zorgvuldig zijn geïnterpreteerd.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag *

-

55% **

-

toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is *

-

51% **

-

toename

% cliënten waarbij de doelrealisatie o.b.v. de uitkomsten uit de ZRM conform de beoogde doelen uit het PVA is *

-

-

-

- ***

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is verwezen naar sociale basisvoorzieningen *

-

-

-

- ***

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is toegeleid naar specialistische zorgvoorzieningen *

-

-

-

- ***

% inwoners dat (een gedeelte van) het ondersteuningsplan zelf of met behulp van informele ondersteuning (waaronder sociaal netwerk, vrijwilligers) uitvoert *

-

-

-

- ***

* nieuwe indicator (=0-meting).
** o.b.v. het aandeel dat wel eens contact heeft gehad met WIJ-Groningen.
*** deze indicator wordt nog nader geoperationaliseerd.

Hoe staan we ervoor?

De ‘individuele ondersteuning’ vanuit WIJ Groningen kenmerkt zich door de volgende functie-inhoud:

 • Outreachend signaleren;
 • Triage en integrale vraag- en ondersteuningsanalyse;
 • Ondersteunings- en familiegroepsplannen opstellen op basis van eigen kracht en samenkracht;
 • Beslissen en toeleiden;
 • Casemanagement en -regie op het ondersteuningsplan en familiegroepsplan;
 • Begeleiden tijdens proces van vraagverheldering, kortdurend ondersteunen en licht behandelen;
 • Checken en present zijn.

Dit geheel van werkzaamheden krijgt steeds beter vorm en inhoud binnen de context van de specifieke wijk(en), waarbinnen de WIJ-teams actief zijn. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op de eigen mogelijkheden van inwoners maakt de aanpak van de WIJ-teams een ontwikkeling door waarin waar mogelijk wordt afgestapt van het zelf oplossen van ondersteuningsvragen, ten koste van het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners. Aan deze kanteling geeft WIJ Groningen bijvoorbeeld inhoud door het aanstellen van praktijkbegeleiders, die de medewerkers ondersteunen in het werken aan de hand van de (nieuwe) uitgangspunten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook richt WIJ Groningen een methodisch kader en reflectieve praktijk in. De reflectieve praktijk is bedoeld om een goed moreel kompas te ontwikkelen bij de medewerkers van WIJ Groningen en om medewerkers verantwoordelijk te maken voor signalen. Deze ontwikkelingen zullen het komende jaar verder zijn beslag krijgen.

Wat willen we bereiken in 2018?

Met het oog op individuele ondersteuning werkt WIJ Groningen in 2018 onder meer aan de volgende resultaten:

 • Het onderzoek en de daaruit voortkomende ondersteuning is passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht van inwoners;
 • Inwoners ontvangen gedurende het proces van vraagverheldering de op dat moment noodzakelijke ondersteuning;
 • Inwoners worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen in het contact met WIJ Groningen te delen;
 • Zeer zware, complexe gezinssituaties worden gestabiliseerd, met specifieke aandacht voor aanwezige kinderen;
 • De door een zorgaanbieder geboden ondersteuning sluit aan op de doelen uit het ondersteuningsplan;
 • De resultaten van de ondersteuning worden integraal, met alle bij de ondersteuning betrokken partijen, geëvalueerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

 •  Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin verantwoording langs de lijn van resultaatafspraken plaatsvind. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
 •  In co-creatie met stichting WIJ Groningen invulling geven aan een breed aantal ontwikkelopgaven, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie met de gebiedsteams of de relatie met het (passend) onderwijs. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.