Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze stad sterker, creatiever en innovatiever maakt. We willen dat iedereen in Groningen, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid of andere oorzaken, dezelfde kansen krijgt om actief aan onze samenleving mee te doen. Kwetsbare etnische en culturele groepen ondersteunen we met specifiek beleid. We willen dat iedereen in Groningen zich thuis voelt: een stad waar al die verschillende mensen de stad sterker en aantrekkelijker maken. Daarvoor subsidiëren wij cursussen, activiteiten en projecten van maatschappelijke organisaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald
2015

Behaald

2016

Begroting

2017

Beoogd
2018

Aantal samenwerkingspartners dat zich verbindt aan de thema's van de diversiteitsagenda

5

8

10

10

Aantal activiteiten dat vanuit het activiteitenbudget mede gesubsidieerd wordt

-

28

30

35

Hoe staan we ervoor?

Emancipatie, integratie en diversiteit hebben blijvende aandacht nodig. De diversiteitsagenda is een goede kapstok om aan de hand van de diversiteitsthema's activiteiten, interventies en werkwijzen te blijven ontwikkelen en antwoorden te vinden op vraagstukken en ontwikkelingen die passen bij deze tijd. Het multicultureel netwerk is weer een levendig uitwisseling- en informatieplatform, waar de thema’s van de diversiteitsagenda aan bod komen. Zelforganisaties nodigen en dagen we uit om aan te sluiten bij relevante maatschappelijk initiatieven en organisaties. We zijn in gesprek met het platform zelforganisaties over hun rol in de stad. Daarnaast is er een nieuwe zelforganisatie opgericht vanuit de Eritrese gemeenschap. Deze stichting heeft haar eerste activiteiten, gericht op dialoog tussen de Eritrese gemeenschap en geïnteresseerde stadjes, georganiseerd en participeert ook in de activiteiten uit het VAS-programma.

Voor specifieke doelgroepen in de stad blijven extra inzet en beleid noodzakelijk en wenselijk. In 2016 maakten we met hulp van Design Thinking een campagne om aandacht te vestigen op de kracht van de verschillen en in 2017 en 2018 zal de campagne verder uitgerold worden ter versterking van de diversiteitsdoelstellingen. De 31 deals van Kracht On Tour, gericht op het verhogen van de economische zelfstandigheid van vrouwen, zijn voor het grootste deel uitgevoerd. Een fonds om een vervolgopleiding voor niet kapitaalkrachtige vrouwen te bekostigen is medio 2017 opgericht. De gemeente heeft haar deals geïmplementeerd in het HRM-beleid. In de paragraaf 9: bedrijfsvoering staat op welke wijze wij daar zelf invulling aan geven, want wij vinden het belangrijk dat de gemeente een afspiegeling is van de samenleving waar ze werkzaam in is en daarbij zelf het goede voorbeeld geeft.

Veel beleidsterreinen bieden aanknopingspunten voor het signaleren van problematische ontwikkelingen én voor het opsporen van nieuwe initiatieven en energie in de samenleving. De volgende beleidsterreinen zijn het meest van belang: participatie- en arbeidsmarktbeleid, het wijkgericht werken, het werk van de WIJ-teams, gezondheids-, armoede en onderwijsbeleid.  We zetten vooral in op het nog meer ‘diversiteitsproof’ maken van het beleid en leggen daarvoor verbindingen met bestaande activiteiten door middel van informatie, afspraken en publiciteit.

Om te weten of we op de juiste koers zitten met diversiteitsbeleid hebben we begin 2017 een diversiteitscafé georganiseerd voor relevante organisaties, beleidsmedewerkers, wij-teams en vertegenwoordiging van de zelforganisaties. Ook voor 2018 staat zo’n bijeenkomst gepland.

We hebben in 2016 en 2017 deelgenomen aan Shelter City. Wij ontvingen een mensenrechtenactivist in het kader van het nationale Shelter City Programma. Shelter City is bedoeld om buitenlandse mensenrechtenverdedigers voor een periode van drie maanden onderdak te verlenen om in Groningen even op adem te komen en om buiten het zicht van het regime van het land van herkomst in alle rust te kunnen werken. We gaan hier mee door in 2018.

We nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers en statushouders. Gezamenlijk concentreren we ons op een versnelling waarbij we de inspanningen voor asielzoekers en vluchtelingen eerst en voornamelijk richten op huisvesting. Voor de vergunninghouders richten we ons vervolgens op taalverwerving, opleiding, participatie, werk en gezondheid. Dit alles is erop gericht om een snelle verbinding tot stand te brengen tussen asielzoeker, vergunninghouder en de Groningse samenleving.

De verhoogde instroom van vluchtelingen heeft tot gevolg dat het aantal statushouders in de gemeente Groningen sterk is toegenomen. Om de integratie van deze groep bespoedigen intensiveren we de maatschappelijke begeleiding van deze vergunninghouders. Zie hiervoor beleidsveld 4.2.5: Vluchtelingen en asielzoekers.

Wat willen we bereiken in 2018?

Met de Diversiteitsagenda en een diversiteitscampagne verbinden we verschillende bevolkingsgroepen in Groningen met elkaar. De deelnemers stemmen activiteiten op elkaar af en ontwikkelen samen nieuwe activiteiten.

We faciliteren projecten en activiteiten die de thema's van de diversiteitsagenda aan de orde stellen, uitwerken en verder tot ontwikkeling brengen. We organiseren minimaal twee keer per jaar een diversiteitscafé die stedelijke netwerken versterkt en de thema's onder de aandacht brengt. We ontwikkelen een werkwijze met zelforganisaties, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven die de doelen van de agenda dient met behulp van het activiteitenbudget.

We organiseren Diversity Day, ondersteunen de regenboogweek en de activiteiten van het platform voor religie en samenleving. We leggen de verbinding met de WIJ-teams via het multicultureel netwerk en delen relevante informatie over activiteiten en ontwikkelingen. De specifieke aanpak voor Somaliërs en Antillianen is ondergebracht bij de WIJ-teams. De methodiek die in dat kader gehanteerd wordt, die wij samen met de MJD, WIJ, de Somalische gemeenschap en andere ketenpartners hebben ontwikkeld om de overlast en de problematiek van Somalische Groningers aan te pakken, zetten wij in aangepaste vorm ook in voor de Eritrese gemeenschap. Het streven is dat WIJ-teams in toenemende mate ‘diversiteitsproof’ gaan werken en zich bekwamen in interculturele communicatie.

Momenteel is er nog geen zicht op een vervolg van de regenbooggelden 2015-2017. Voor 2018 gaan wij bekijken hoe wij zonder rijksmiddelen de lijn die is ingezet vanaf 2008 ook in 2018 kunnen waarborgen. Wij hebben samen met de andere Nederlandse regenbooggemeenten de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd de regenbooggelden ook na 2018 beschikbaar te blijven stellen.

We zetten ons in om actieve verbindingen tussen vergunninghouders en de Groningse samenleving tot stand te brengen. Ook plegen we inzet op het verhogen van het taalniveau van vergunninghouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van activiteiten aan de hand van de Diversiteitsagenda en verbinden van verschillende bevolkingsgroepen in Groningen door middel van een Diversiteitscampagne voor de stad;
  • Activiteitenbudget voor zelforganisaties gerichter inzetten op de relevante thema’s van de diversiteitsagenda en sturen op het maken van verbindingen met maatschappelijke organisaties, initiatieven en WIJ-teams;
  • Subsidiëren provinciale Discriminatie Meldpunt Groningen;
  • Subsidiëren activiteiten voor Caribische Groningers (Antillianenbeleid);
  • Subsidiëren activeringsproject Somalische Groningers (WIJ Groningen);
  • Subsidiëren aanpak Eritrese Groningers (WIJ Groningen);
  • Subsidiëren van stedelijk Vrouwencentrum Jasmijn en haar projecten zoals Jasmijn zorgt, Jasmijn werkt en het bewegingsprogramma (zoals loopgroepen en zwem- en fietslessen).