Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.6 Sociale basisvoorzieningen

In de gewenste transformatie van het brede sociaal domein spelen sociale basisvoorzieningen een sleutelfunctie. Het werken aan een optimale benutting van sociale basisvoorzieningen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie. Basisvoorzieningen worden (wijk)breed aangeboden, door een divers aantal partijen. Gedacht kan worden aan de vrijwilligersprojecten van Humanitas, of aan het brede aanbod aan activiteiten vanuit de verschillende buurtaccommodaties. Voor een nauwkeuriger omschrijving van onze interventies in de sociale basis verwijzen we naar de beleidsvelden 4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven en 4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken. De interventies die in dit onderdeel centraal staan, hebben betrekking op WIJ Groningen, vanwege de sleutelpositie van deze organisatie in het kader van de benutting van sociale basisvoorzieningen. WIJ Groningen geeft immers uitvoering aan een groot aantal gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aanvullend bekijken we welke taken vanuit de Participatiewet kunnen worden uitgevoerd vanuit de WIJ-teams. Het geheel aan taken richt zich in belangrijke mate op (collectieve) preventie en individuele ondersteuning voor onze inwoners.

WIJ Groningen heeft een faciliterende taak richting de basisvoorzieningen in de wijk. Deze basisvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen zet zich daarom in op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden die in deze sociale basis aanwezig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zelf problemen kunnen voorkomen en zo veel mogelijk zelf aanpakken. Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) gehoord te hebben van WIJ-Groningen*

-

55%

-

toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (goed) bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ-Groningen*

-

18% **

-

toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen*

-

14%

-

- ***

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag*

-

63% ****

-

toename

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gemakkelijk te vinden om bij WIJ-Groningen naar binnen te lopen*

-

58% ****

-

toename

* nieuwe indicator (=0-meting).
** o.b.v. het aandeel bewoners (18 jaar e.o.) dat wel eens gehoord heeft van WIJ-Groningen.
*** betreft een kengetal waaraan sec geen prestatie-doel wordt gekoppeld.
**** o.b.v. het aandeel bewoners (18 jaar e.o.) dat wel eens contact heeft gehad met WIJ-Groningen.

Hoe staan we ervoor?

Alle elf WIJ-teams zijn inmiddels operationeel en gericht op de facilitering van de sociale basis(voorzieningen). Tevens is, met de vaststelling van de kadernota ‘uitvoering, organisatie en regie WIJ Groningen’ in 2016, is het startschot gegeven voor het doorontwikkelen van WIJ Groningen naar een nieuw op te richten juridische entiteit, onder de naam stichting WIJ Groningen.

In het voorjaar van 2017 is de Stichting WIJ Groningen opgericht en zijn de bijbehorende statuten vastgesteld. Na de recente benoeming van de kwartiermaker en beoogde directeur van stichting WIJ Groningen wordt momenteel het personele proces begeleid, waarbij de huidige medewerkers van WIJ Groningen in staat worden gesteld in dienst te treden van de stichting, welke per 1 januari 2018 operationeel wordt.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de rol van de gemeente Groningen, als opdrachtgever van de stichting, eveneens verandert. Het contractmanagement van de gemeente bereidt zich momenteel voor op deze nieuwe verhoudingen. Insteek van dit proces is dat de verantwoording van de door WIJ Groningen verrichte werkzaamheden gebaseerd worden op te behalen resultaten. Deze verantwoording gaat hand in hand met het gesprek over de ontwikkeling van verschillende inhoudelijke opgaven, waar de gemeente en WIJ Groningen gedeelde verantwoordelijkheden in hebben, die de komende periode plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan het samenspel tussen stichting WIJ Groningen en de gebiedsteams of de relatie tussen WIJ Groningen en het (passend) onderwijs. De huidige ontwikkelfase van WIJ Groningen kenmerkt zich dus door een divers aantal ontwikkelopgaven aan de ene kant en een steeds verder uitgewerkte inhoudelijke opgave, met bijbehorende te realiseren resultaten aan de andere kant.

Wat willen we bereiken in 2018?

Ten behoeve van de sociale basis(voorzieningen) en met het oog op (collectieve) preventie werken de WIJ-teams aan:

  • Het versterken van de sociale (pedagogische) netwerken van inwoners en samenwerkingspartners;
  • Het vergroten van de maatschappelijke participatie van inwoners;
  • Het ondersteunen van een veilige, gezonde en ontwikkelrijke opvoeding van kinderen en jongeren;
  • Het versterken van de eigen kracht (en samen kracht) van inwoners door bij voorkeur gebruik te maken van sociale netwerken en bestaande basisvoorzieningen;
  • Het vergroten van de bekendheid van de dienstverlening van WIJ Groningen onder inwoners;
  • Het betrekken van inwoners en samenwerkingspartners met het oog op initiatieven en voorzieningen in de wijken;
  • Het faciliteren van vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van de sociale netwerken; van inwoners en de maatschappelijke participatie van inwoners te vergroten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Uitvoering geven aan het contractmanagement met stichting WIJ Groningen, waarin verantwoording langs de lijn van resultaatafspraken plaatsvindt. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  •  In co-creatie met stichting WIJ Groningen invulling geven aan een breed aantal ontwikkelopgaven, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie met de gebiedsteams of de relatie met het (passend) onderwijs. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.