Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
04.1Sociaal klimaat59.19156.68053.31353.60853.82754.065
04.1.2Bevorderen soc samenhang leefb18.93518.00716.53716.70616.80116.913
04.1.3Positief opgroeien25.20523.96719.40019.39319.41119.314
04.1.4Diversiteit integratie emancip2.1261.6881.3541.3441.3541.364
04.1.5Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ12.92413.01816.02216.16516.26216.475
04.2Passende ondersteuning en zorg202.175189.506200.668200.379199.256198.092
04.2.1Ondersteunende voorzieningen21.38917.40615.41715.11715.11714.117
04.2.2Specialistische zorgvoorzienin151.220144.727158.493158.590157.502157.313
04.2.3Interventies veilig opgroeien598953757757757757
04.2.4Besch.wonen,opvang,huis.geweld25.43025.99425.56525.47925.44425.469
04.2.5Vluchtelingen en asielzoekers3.538425436436436436
Baten
04.1Sociaal klimaat31.49830.89328.24828.30828.30828.308
04.1.2Bevorderen soc samenhang leefb2.4741.0451.3311.3311.3311.331
04.1.3Positief opgroeien17.90017.27316.92016.86416.86416.864
04.1.4Diversiteit integratie emancip99843413131313
04.1.5Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ10.12512.1419.98510.10110.10110.101
04.2Passende ondersteuning en zorg19.51113.76914.55014.55014.55014.550
04.2.1Ondersteunende voorzieningen1.1824001.3391.3391.3391.339
04.2.2Specialistische zorgvoorzienin15.08910.45610.53410.53410.53410.534
04.2.3Interventies veilig opgroeien243737373737
04.2.4Besch.wonen,opvang,huis.geweld2.7832.8762.6392.6392.6392.639
04.2.5Vluchtelingen en asielzoekers43400000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves5.1136.2223.1733.3405.0073.174
Onttrekking aan reserves3.2235.8691.7721.7721.7671.767
Geraamd resultaat na bestemming212.247201.877212.584212.697213.465210.706

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

VSD, programmakosten

-600

-600

VSD, toegang jeugd

-700

Halveren taakstelling MKBA

1.000

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

3.117

2.161

1.082

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

500

2.000

Campusdiep

120

60

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

2.437

1.000

2.121

0

3.082

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Wmo/BW/Jeugd

8.200

6.400

5.300

4.300

Aanpak kindermishandeling

100

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

8.200

100

6.400

0

5.300

0

4.300

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

 

Integrale financiële toelichtingen

4.1 Sociaal klimaat

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

3,4 miljoen euro

-2,7 miljoen euro

700 duizend euro

 Verzelfstandiging WIJ (V 1 miljoen euro)

In 2017 hebben we incidenteel extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van de WIJ-  organisatie. Deze middelen nemen we in deze begroting niet meer op.

Kostenverdeling (V 600 duizend euro)
Voor een gewijzigde toerekening van de kosten aan de deelprogramma’s is de kostenverdeling aangepast. Dit leidt tot een voordeel binnen deelprogramma 4.1. Het nadeel komt terug op andere deelprogramma's en is per saldo budgetneutraal.

GGD (N 1,3 miljoen euro)
De methodiek van kostentoerekening van de uitvoeringsbegroting van de GGD ten behoeve van de Gemeenschappelijke regeling PG&Z is in 2017 gewijzigd naar de methodiek van de gemeente Groningen.
Dit is mede ingegeven door de wettelijke verplichting om de overhead volledig in een afzonderlijk programma te verantwoorden. Hierdoor dalen de baten en lasten ten opzichte van 2017 met 2,4 miljoen euro en wordt de overhead verantwoord op programma 14.
Het overige effect van de herijking van de kostentoerekening moet op productniveau nog worden bijgesteld en zal in 2017 en 2018 nog tot een budget neutrale begrotingswijziging leiden. Het nadelig effect binnen deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat is echter 1,3 miljoen euro. Op andere deelprogramma's komt dit als voordeel terug.

Overige (V 400 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 400 duizend euro.

4.2 Passende ondersteuning en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-11,1 miljoen euro

800 duizend euro

-10,3 miljoen euro

Wmo (N 8,3 miljoen euro)
Het uitgavenkader voor de Wmo neemt met 8,3 miljoen euro toe. Ten eerste ontvangen we van het Rijk 2,7 miljoen euro via de integratie-uitkering Sociaal Domein in 2018. Hiervan is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Beschermd Wonen. Daarnaast stellen we 5,6 miljoen euro extra beleidsmiddelen beschikbaar om de verwachte toename van de zorgkosten Wmo voor onze gemeente te kunnen dekken.

Jeugdhulp (N 6,3 miljoen euro)
Het uitgavenkader voor Jeugdhulp neemt met 6,3 miljoen euro toe. Ten eerste ontvangen we van het Rijk 3,9 miljoen euro via  de integratie-uitkering Sociaal Domein in 2018. Verder stellen we 2,4 miljoen euro extra beleidsmiddelen beschikbaar om de verwachte toename van de zorgkosten Jeugd voor onze gemeente te kunnen dekken.

Ondersteuningsstructuur WIJ Groningen (V 1,7 miljoen euro)
In de begroting 2018 hebben we een bezuiniging verwerkt voor de ondersteuning van de WIJ-organisatie van in totaal 1,7 miljoen euro. Het betreft hier een verlaging van de budgetten van huisvesting, ICT-kosten, overhead, afbouw tijdelijke formatie en subsidies.

Extra beleidsmiddelen VSD 2016/2017 (V 2,2 miljoen euro)
In 2017 hebben we incidenteel extra beleidsmiddelen voor het programma Vernieuwing sociaal domein beschikbaar gesteld ten behoeve van programmakosten VSD (600 duizend euro) en ter compensatie voor daling van de uitvoeringskosten Jeugdzorg 2017 (250 duizend euro). In 2018 komen deze middelen te vervallen.

Daarnaast heeft de raad besloten dat de bovengenoemde programmakosten VSD in 2018 (en in 2019) terugverdiend moesten worden door middel van een verlaging van de zorgkosten.
Verder heeft de raad in 2016 extra middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van de toegangs- en regiefunctie Jeugdzorg (700 duizend euro). Ook deze middelen moesten in 2018 worden terugverdiend door een verlaging van de zorgkosten. In deze begroting betekent dit een voordelig budgettair effect van 1,3 miljoen euro.

GGD (V 800 duizend euro)
Binnen de uitvoeringsbegroting van de GGD herijken we de methodiek van kostentoerekening naar de methodiek van de gemeente Groningen. Voor een verbeterde toerekening van de kosten aan de deelprogramma’s is de kostenverdeling aangepast. Dit leidt tot een voordeel binnen deelprogramma 4.2. Het nadeel komt terug op andere deelprogramma's en is per saldo budgetneutraal.

Overige (N 400 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 400 duizend euro.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.