Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR PG & Z (RIGG/GGD)

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking. Op dit moment vindt een discussie plaats over de publieke gezondheid in de regio Groningen. Daarin wordt een aantal scenario’s geschetst die meer of minder gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling PG&Z. Aangezien er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, zijn er nu nog geen verdere uitspraken te doen over de te verwachten risico’s.

Beleidsrisico

Geen.

GR Centrumregeling beschermd wonen Groningen

Relevante beleidsinformatie

Middels deze samenwerkingsovereenkomst is de gemeente Groningen gemandateerd taken uit te voeren op het terrein van Beschermd wonen en opvang namens de overige 22 gemeenten in de provincie Groningen.

Beleidsrisico

Geen.