Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

Voor het welbevinden zijn sociale contacten in de eigen buurt van grote betekenis. Mensen kunnen hierdoor gemakkelijker samen activiteiten ondernemen, elkaar helpen en iets aan elkaar vragen. Wij hebben de overtuiging dat veel mensen iets voor een ander willen doen. Wij vinden het belangrijk dat mensen daarvoor gewaardeerd en gezien worden. Daarnaast moeten mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Die worden geboden door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in de (wijk)accommodaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

Aantal (nieuw) ingezette vrijwilligers door Humanitas *

-

3.400

± 3.200

± 3.200

% meldingen dat afgehandeld is met inzet van een basisvoorziening en/of informele ondersteuning *

-

-

-

-

* nieuwe indicator (=0-meting gereed in 2018)

** deze indicator wordt nog nader geoperationaliseerd

Hoe staan we ervoor?

Het bevorderen van sociale samenhang, samenredzaamheid en leefbaarheid in energieke wijken is een belangrijk doel van de gebiedsgerichte aanpak. Het gebiedsgericht werken in gebiedsnetwerken met bewoners en andere stakeholders is verder vormgegeven. We hebben daadwerkelijk in samenwerking nieuwe initiatieven kunnen starten en faciliteren. Veel daarvan zijn gericht op het verbeteren van de sociale samenhang in de eigen woonomgeving.
 Investeren in de kracht van mensen begint met het in stand houden en versterken van de sociale basis en voorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk, inkomen en gezondheid. Deze elementen zien we terug in de gebiedsprogramma's. Daarnaast is er de ontwikkeling van de preventieve aanpak binnen WIJ. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve collectieve activiteiten die het gevoel van welzijn stimuleren en bijdragen aan een positieve gezondheidsontwikkeling. Daardoor voorkomen we dat bewoners gebruik maken van individuele vaak duurdere medische zwaardere zorg. We hebben aandacht voor de verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg (mantelzorgers en vrijwillige inzet).

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen dat de inwoners van de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en leven. In energieke wijken bruist het van activiteiten die door en voor en met bewoners worden georganiseerd. Ieder draagt naar vermogen een steentje bij en dat geeft een gevoel van saamhorigheid, erbij te horen en thuis te zijn. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve individuele en collectieve activiteiten. Daarnaast willen we de hierboven genoemde verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg verder versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich (h)erkend en gewaardeerd. De informele zorg is de basis waar de formele zorg zich bij aansluit en aanpast.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We onderzoeken samen met bewoners welke ingrediënten van belang zijn voor een sociale basis in de wijk;
 • We investeren in community ontwikkeling in energieke wijken door het organiseren van innovatie ateliers;
 • Binnen de ontwikkeling van WIJ de aansluiting van en de verbinding met de formele zorg op de informele zorg agenderen;
 • We investeren in de ontwikkeling van basisvoorzieningen. Dit doen we samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, buurtaccommodaties, kerken, scholen, ondernemers vanuit gebiedsnetwerken;
 • We investeren in de verdere ontwikkeling van de preventieve aanpak in relatie tot de WIJ-teams;
 • We investeren in de ontwikkeling van aanvullende basisvoorzieningen door bewoners op te roepen goede ideeën en plannen hiervoor te presenteren in het innovatieatelier en deze in netwerken verder uit te werken
 • We nodigen sportverenigingen, culturele projecten, ondernemers uit om bij te dragen aan een inclusieve stad waar iedereen meetelt en meedoet.

Verder investeren we met het gebiedsgerichte werken in:

 • Het uitvoeren van een vernieuwende stratenaanpak in de Hoogte en de Indische Buurt;
 • Het ontwikkelen van een nieuwe ontmoetingsfunctie in de Oosterparkwijk (vanwege de sloop van het Treslinghuis);
 • De fysieke en sociale ontwikkeling van De Hoogte;
 • Het vergroten van burgerbetrokkenheid in Beijum;
 • Het vroegtijdig betrekken van bewoners bij de verschillende projecten in stadsdeel West;
 • Het versterken van de ontmoetingsfunctie van MFC de Stroming.