Begroting 2018

Wonen

8.1 Gezinnen

Het bieden van voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen (huishouden van één of twee personen met kind(eren) die samen een leefeenheid vormen) is één van de belangrijkste doelen in het woonbeleid. We willen dat het aantal gezinshuishoudens dat in de stad blijft of komt wonen toeneemt. De mogelijkheid tot het binden van gezinnen hangt af van vraag en aanbod. We gaan er vanuit dat we vooral gezinnen die naar de regio Groningen-Assen verhuizen kunnen behouden voor de stad.

In dit deelprogramma gaan we in op het bouwen in de bestaande stad en op uitleglocaties. Bij deze locaties gaat het overigens niet alleen over woningbouw voor gezinnen, ook andere doelgroepen kunnen hier worden bediend. We gaan in 2018 inzetten op een versnelling van de woningbouwproductie bij binnenstedelijke locaties, maar ook in Meerstad. Mede gelet op de verwachte groei van de woningbehoefte, gaan we ook op zoek naar potentieel nieuwe woningbouwlocaties in binnenstedelijk gebied. Het gaat hierbij niet alleen om koopwoningen, er bestaat ook een grote behoefte aan vrije sector huurwoningen. En samen met de corporaties kijken we naar nieuwe locaties voor sociale huurwoningen.

In 2018 gaan we daarom aan de slag met de planvorming voor (een deel van) het Suikerfabriekterrein, Vinkhuizen-Zuid, de ALO-locatie, en deelgebieden in de Eemskanaalzone. Door hierin het voortouw te nemen willen de woningbouwproductie de komende jaren versnellen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) dat is verhuisd naar de regio Groningen-Assen

436

531

450

450

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) binnen de gemeente Groningen

21.524

21.300

21.800

22.000

Aantal gezinnen dat verhuist van de regio Groningen-Assen naar de gemeente Groningen

185

194

180

180

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de uitleg (exclusief jongerenhuisvesting)

86

80

250

315

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de bestaande stad (exclusief jongerenhuisvesting)

412

127

150

193

Het cijfer dat gezinshuishoudens (met 1 of meerder kinderen) geven voor hun woning

-

7,5

-

8

% gezinshuishouden dat woont in een (zeer) prettige buurt

-

93%

-

95%

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

Behaald 2015

Behaald 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

% Demografische druk

45%

45,2%

45%

-

Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 euro)

157

154

154

-

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

10,7

11,6

-

-