Begroting 2018

Wonen

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijk stad voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit ons eigen woonwensenonderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen, vooral op de plekken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen. Daarnaast zetten we voorlopig de subsidieregeling voor geluid-reducerende maatregelen voort.

We realiseren als gemeente zelf geen wooneenheden. We gaan daarom vooral inzetten op het stimuleren en mogelijk maken van projecten door onder andere het verleiden van beleggers om in Groningen te investeren en het planologisch mogelijk maken van nieuwbouw voor deze doelgroep.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2015

Behaald 2016

Begroting 2017

Beoogd 2018

Aantal geplaatste fietsenklemmen

168

-

200

200

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen jongerenhuisvesting

768

-

700

950

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

-

-

650

430

Hoe staan we ervoor?

Na jaren van crisis trekt de woningmarkt weer aan. We zien een toename van het aantal projecten voor jongerenhuisvesting. Ook de corporaties worden weer actief op projecten die vanwege de rijksmaatregelen tijdelijk 'on hold' waren gezet. De plancapaciteit voor de periode tot en met 2020 is dan ook flink toegenomen. Voor de periode 2018 - 2020 zitten er nog ruim 2.700 nieuwe eenheden in de pijplijn. Het opstarten van deze projecten vraagt echter om voorbereiding- en uitvoeringswerk, waardoor we in 2018 nog niet meteen het resultaat hiervan terugzien in de op te leveren nieuwe eenheden. We verwachten in 2018 uit te komen op circa 430 eenheden. Hiermee voorzien we in de kwalitatieve vraag van zowel nationale als internationale studenten.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen dat de komende jaren zoveel mogelijk projecten waarop we in de woonvisie de focus hebben gelegd worden gerealiseerd. Tijdens de crisis hadden we daarvoor onder andere het instrument van projectfinanciering beschikbaar. Nu de woningmarkt weer volledig is aangetrokken blijkt dat projectfinanciering niet langer nodig is om projecten vlot te trekken. De markt kan dit ook zonder gemeentelijke ondersteuning. Dit betekent dat we vooral faciliteren door het planologisch mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen. Wel moet de huisvesting van internationale studenten worden verbeterd. Er is te weinig kwalitatief aanbod en de informatieverstrekking aan internationals studenten kan beter. In 2017 is hiervoor een online 'housing platform' gelanceerd om de informatieverstrekking te verbeteren. In 2018 willen we via dit 'housing platform' ook inzicht geven in het aanbod aan woonruimte.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad blijven we uitvoering geven aan het plan van aanpak voor verbetering van de particuliere kamerverhuurmarkt (Kamers in de Lift). We doen dit in nauwe samenwerking met studentenorganisaties zoals de Groninger Studentenbond (GSb). De focus voor 2018 ligt daarbij op het aanpakken van misstanden op de kamerverhuurmarkt. Hiervoor gaan we de inzet van huurteams onderzoeken en blijven we zoeken naar instrumenten om deze misstanden aan te pakken. Tevens gaan we opnieuw grootschalig controleren op illegale kamerverhuur. Tot slot  gaan we samen met de RUG en de Hanzehogeschool de informatievoorziening aan buitenlandse studenten verder verbeteren en zorgen voor meer en beter aanbod.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Faciliteren van ontwikkelingen voor jongerenhuisvesting door bestemmingsplannen en het interesseren en koppelen van beleggers aan ontwikkelaars;
  • Met onderwijsinstellingen en corporaties inzetten op toevoeging en verbetering van huisvesting van internationale studenten, waaronder doorontwikkelen van het 'Housing platform' voor internationale studenten;
  • Verdere uitvoering geven aan 'Kamers in de Lift' waarbij de focus ligt op het aanpakken van misstanden op de particuliere kamerverhuurmarkt onder andere door nieuwe controle op illegale kamerverhuur.